Ryhmärakennuttamishakua koskevien hakemusten hylkääminen

HEL 2021-011638
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 603 §

Ryhmärakennuttamishakua koskevien hakemusten hylkääminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä ryhmien Päitsitie 17 d, Laajasalo, Siltalankuja, Siltalanpolku, Talitiaistie 18, Asetelmakuja 2, Asetelmakuja 1, Henrik Forsiuksen tie 20, Henrik Forsiuksen tie 24, Peltokylänkuja 11 ja Päitsitie 17 C hakemukset v. 2021 ryhmärakennuttamishausta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakuaika ryhmärakennuttamishakuun oli 26.2. – 31.5.2021. Hakijat olivat hakeneet 11 tonttia, joiden hakemukset eivät saapuneet tuntemattomasta syystä lainkaan perille tonttihakemukset@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) -sähköpostiosoitteeseen. Hakija sai viisi päivää haun päättymisajan jälkeen virheilmoituksen oman sähköpostinsa palveluntarjoajalta, etteivät hakijan sähköposteja oltu voitu toimittaa perille. Lähettäjä kertoi laittaneensa samoissa sähköposteissa kopion viesteistä toiselle henkilölle, joka oli saanut viestit.

Kaupunkiympäristön toimialan ICT-palvelut selvittivät asiaa, eikä viitteitä siitä, että kaupungin omissa tietojärjestelmissä olisi ollut jotain sellaista vikaa, ettei hakemuksia olisi voitu vastaanottaa kyseisenä aikana, ei löytynyt. Kaupungin tietoon ei ole tullut, että muilla hakijoilla olisi ollut hakemuksen lähettämisessä vastaavaa ongelmaa. Samana päivänä, kun hylättäväksi esitettävät hakemukset yritettiin lähettää tonttihakemukset@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) –sähköpostiosoitteeseen, niin sinne saapui noin 300 hakemusta saman päivän aikana.

Hakemusten lähettäjä toimitti 17.6.2021 hakemukset toisesta sähköpostiosoitteesta valmistelijan sähköpostiosoitteeseen, jotka liitteinä 1-11).

Sulje

Lain sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8 §:n mukaan vastuu sähköisen viestin lähettämisestä ja perillemenosta viranomaiselle on viestin lähettäjällä. Kaupunki on selvittänyt asiaa Kaupunkiympäristön toimialan ICT palveluiden kanssa eikä mitään sellaisia viitteitä ole löytynyt, että kaupungin järjestelmissä olisi ollut jotain sellaista vikaa, ettei hakemuksen vastaanottaminen olisi ollut mahdollista. Sitä osoittaa myös edellä mainitut n. 300 hakemusta, jotka tulivat perille.
Myös hakuaika oli riittävän pitkä (yli 3 kk) hakemuksen lähettämiseen. Hakija ei varmistanut hakemusten perilletuloa esim. puhelimitse. Hakemukset oli myös mahdollista toimittaa paperisena Kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Juha Heikkilä, asiantuntija, puhelin: 09 310 70964

juha.heikkila@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Asetelmankuja 1
2. Asetelmankuja 2
3. Henrik Forsiuksen tie 20
4. Henrik Forsiuksen tie 24
5. Laajasalo
6. Peltokylänkuja 11
7. Päitsitie 17c
8. Päitsitie 17d
9. Siltakylänkuja
10. Siltalanpolku
11. Talitiaistie 18

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.