Vuokraus, tilat, Humalistonkatu 4, Helsingin kaupungin asunnot Oy / Sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-011688
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 22

Vuokraus, tilat osoitteessa Humalistonkatu 4, 00250 Helsinki sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Humalistonkatu 4, 00250 Helsinki sijaitsevan yhteensä 865² suuruisen tilan vuokrauksen sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 19 955,55 euroa/kk arvonlisäverottamaan kokonaishintaan.

Vuokrattava ala koostuu seuraavista tiloista:
2. krs 419m2 palvelutila
3. krs 406m2 palvelutila
kellarikrs 39,5m2 (pukuhuone ja siivouskeskus)

Kokonaisvuokra tiloista on 23,07 euroa/m2. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus alkaa 1.5.2021 ja irtisanomisaika on molemmin puolin 3kk.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan vammaistyön asumispalveluille etsittiin tilaa tilapäishoitoyksikköä varten, jonka tarkoitus on tarjota asiakkailleen ohjausta, hoitoa, huolenpitoa sekä omaishoitajille mahdollisuuden vapaapäivien viettoon. Toimipisteessä toteutetaan asumisharjoittelua sekä asumisen polun rakentamista vammaispalvelun asiakkaille, joilla on siihen tarvetta.

Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen ja niissä suoritetaan kevyitä kunnostustöitä ennen toiminnan aloittamista.

Päätös tullut nähtäväksi 18.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Cecilia Tuomela, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32450

cecilia.tuomela@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö