Ohje, linjaus kaupungin järjestämien tilaisuuksien tarjoiluista

HEL 2021-011974
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 933 §

Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätöksestä 28.10.2021 § 220 koskien linjausta kaupungin järjestämien tilaisuuksien tarjoiluista

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Halla-ahon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus hylkää kansliapäällikön päätöksestä 28.10.2021 § 220 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen kumoamiseen.

Sulje

********** on tehnyt kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen koskien kansliapäällikön päätöstä 28.10.2021 § 220.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 140 §:n 3 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Päätöspöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa 28.10.2021 ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 4.11.2021. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset ja perusteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa olevansa helsinkiläinen ja omaavansa oikeuden lihansyöntiin. Oikaisuvaatimuksen tekijä vastustaa tehtyä päätöstä ja toteaa, että kansliapäällikön päätöksellä ei voi kieltää lihansyöntiä. Oikaisuvaatimuksen sisällön perusteella on pääteltävissä, että sen tekijä vaatii, että kansliapäällikön päätös 28.10.2021 § 220 kumotaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole yksilöinyt, pitääkö hän päätöstä lainvastaisena vai pelkästään epätarkoituksenmukaisena. Koska oikaisuvaatimuksessa kuitenkin viitataan siihen, ettei kansliapäällikön päätöksellä voida kieltää tiettyä toimintaa, sen voidaan katsoa kohdistuvan päätöksen laillisuuteen.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa järjestetään erilaisia kokouksia, seminaareja, työpajoja ja yleisötilaisuuksia, joihin sisältyy tarjoiluja. Tämän linjauksen tavoitteena on varmistaa, että ympäristöasiat huomioidaan tarjoiluissa entistä paremmin.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa 2019, että maito- ja lihatuotteiden käyttöä kaupungin tarjoamissa ruokapalveluissa vähennetään 50 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Päätös tukee kaupungin päästövähennystavoitteita ja sitä voidaan pitää ohjaavana myös kaupungin tilaisuuksien tarjoilujen osalta. Eläinperäisten tuotteiden käytöllä ja ylipäätään raaka-aineiden valinnoilla on suuri merkitys tarjoilujen tuottamaan ympäristövaikutukseen. Siihen vaikuttavat myös muun muassa ruoan valmistus, pakkaaminen, kuljetukset, ja syntyvä hävikki. Kaupungin tilaisuuksissa ruokahävikkiä muodostuu lähinnä viime hetken peruutuksista johtuen.

Kertakäyttöisten tuotteiden käyttö lisää luonnonvarojen kulutusta ja jätettä. Tästä syystä toimialojen ja liikelaitoksen tarjoiluissa on käytettävä kestoastioita.

Ympäristönäkökulman lisäksi on tärkeää huomioida myös sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. Helsingin kaupunki on ollut vuodesta 2013 asti Reilun kaupan kaupunki, mikä on huomioitava kaupungin tilaisuuksien tarjoiluissa.

Kansliapäällikkö päätti 28.10.2021 kaupungin järjestämien tilaisuuksien tarjoilulinjauksesta. Päätös astuu voimaan 1.1.2022. Kaupungin järjestämillä tilaisuuksilla tarkoitetaan tässä sekä kaupunkiorganisaation sisäisiä tilaisuuksia (esim. kokoukset, henkilöstötilaisuudet) että sellaisia tilaisuuksia, joihin on kutsuttu myös kaupunkiorganisaation ulkopuolisia tahoja (esim. työpajat, seminaarit, yleisötilaisuudet, kutsuvierastilaisuudet).

Mikäli pormestariston tai muun kaupungin ylimmän johdon järjestämän tilaisuuden luonne (esim. korkean tason vierailut) on sellainen, että on perusteltua poiketa linjauksesta, siitä voidaan poiketa.

Kaupungin järjestämien tilaisuuksien tarjoiluissa on toimittava tämän linjauksen mukaisesti 1.1.2022 alkaen:

 • Tilaisuuksissa tarjoillaan sesongin mukaista kasvisruokaa ja/tai vastuullisesti pyydettyä lähikalaa, Reilun kaupan tuotteita (vähintään kahvi, tee, banaani) kahvimaitona kauramaitoa
 • Tilaisuuksissa ei tarjoilla lihatuotteita
 • Erikoisruokavaliot huomioidaan
 • Tilaisuuksissa käytetään ainoastaan kestoastioita ja -aterimia
 • Juomapulloja ei käytetä, vaan juomat tarjoillaan kannuista
 • Tarjoiluja sisältäviin tilaisuuksiin kutsutuilta pyydetään sitovat ilmoittautumiset ruokahävikin välttämiseksi. Kutsuissa voidaan käyttää esim. seuraavaa mallilausetta: ”Haluamme mitoittaa tilaisuuden tarjoilut oikein ja välttää ruokahävikkiä. Sen vuoksi pyydämme sitovia ilmoittautumisia x.x. mennessä.”

Kansliapäällikön päätös koskee siten vain kaupungin järjestämien tilaisuuksien tarjoiluja eikä rajoita helsinkiläisten ruokavalintoja laajemmin.

Kansliapäällikön päätöksen toimivaltaperusteena on hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohta, jonka mukaan kansliapäällikkö antaa toimialajohtajalle, liikelaitoksen johtajalle ja muille vastuuhenkilöille tarvittaessa menettelytapaohjeita ja määräyksiä sekä antaa hallintoa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Linjausta kaupungin järjestämien tilaisuuksien tarjoilusta on pidettävä hallintosäännön kyseisen määräyksen mukaisena hallintoa koskevana ohjeena, jonka antamiseen kansliapäälliköllä on toimivalta.

Koska päätös ei vaikuta helsinkiläisten ruokavalintoihin, sitä ei voida pitää myöskään toimivallan ylityksenä oikaisuvaatimuksessa ilmeisesti tarkoitetulla tavalla eikä siten lainvastaisena.

Oikaisuvaatimusta käsiteltäessä on otettava huomioon, että kyseessä on nimenomaan oikaisuvaatimuksen käsittely eikä koko sen asian käsittely, jota oikaisuvaatimus koskee. Näin ollen kaupunginhallitus on sidottu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin. Kaupunginhallitus ei voi käsitellä asiaa tätä laajemmin, koska se on jo aiemmin päättänyt, ettei ota asiaa käsiteltäväkseen.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 28.10.2021 § 220

Päätös

Kansliapäällikkö päätti kaupungin järjestämien tilaisuuksien tarjoilulinjauksesta. Päätös astuu voimaan 1.1.2022. Kaupungin järjestämillä tilaisuuksilla tarkoitetaan tässä sekä kaupunkiorganisaation sisäisiä tilaisuuksia (esim. kokoukset, henkilöstötilaisuudet) että sellaisia tilaisuuksia, joihin on kutsuttu myös kaupunkiorganisaation ulkopuolisia tahoja (esim. työpajat, seminaarit, yleisötilaisuudet, kutsuvierastilaisuudet). Mikäli pormestariston tai muun kaupungin ylimmän johdon järjestämän tilaisuuden luonne (esim. korkean tason vierailut) on sellainen, että on perusteltua poiketa linjauksesta, siitä voidaan poiketa.

Kaupungin järjestämien tilaisuuksien tarjoiluissa on toimittava tämän linjauksen mukaisesti 1.1.2022 alkaen:

 • Tilaisuuksissa tarjoillaan sesongin mukaista kasvisruokaa ja/tai vastuullisesti pyydettyä lähikalaa, Reilun kaupan tuotteita (vähintään kahvi, tee, banaani), kahvimaitona kauramaitoa
 • Tilaisuuksissa ei tarjoilla lihatuotteita
 • Erikoisruokavaliot huomioidaan
 • Tilaisuuksissa käytetään ainoastaan kestoastioita ja -aterimia
 • Juomapulloja ei käytetä, vaan juomat tarjoillaan kannuista
 • Tarjoiluja sisältäviin tilaisuuksiin kutsutuilta pyydetään sitovat ilmoittautumiset ruokahävikin välttämiseksi. Kutsuissa voidaan käyttää esim. seuraavaa mallilausetta: ”Haluamme mitoittaa tilaisuuden tarjoilut oikein ja välttää ruokahävikkiä. Sen vuoksi pyydämme sitovia ilmoittautumisia x.x. mennessä.”
Päätöksen perustelut

Kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa järjestetään erilaisia kokouksia, seminaareja, työpajoja ja yleisötilaisuuksia, joihin sisältyy tarjoiluja. Tämän linjauksen tavoitteena on varmistaa, että ympäristöasiat huomioidaan tarjoiluissa entistä paremmin.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa 2019, että maito- ja lihatuotteiden käyttöä kaupungin tarjoamissa ruokapalveluissa vähennetään 50 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Päätös tukee kaupungin päästövähennystavoitteita ja sitä voidaan pitää ohjaavana myös kaupungin tilaisuuksien tarjoilujen osalta. Eläinperäisten tuotteiden käytöllä ja ylipäätään raaka-aineiden valinnoilla on suuri merkitys tarjoilujen tuottamaan ympäristövaikutukseen. Siihen vaikuttavat myös muun muassa ruoan valmistus, pakkaaminen, kuljetukset, ja syntyvä hävikki. Kaupungin tilaisuuksissa ruokahävikkiä muodostuu lähinnä viime hetken peruutuksista johtuen.

Kertakäyttöisten tuotteiden käyttö lisää luonnonvarojen kulutusta ja jätettä. Tästä syystä toimialojen ja liikelaitoksen tarjoiluissa on käytettävä kestoastioita.

Ympäristönäkökulman lisäksi on tärkeää huomioida myös sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. Helsingin kaupunki on ollut vuodesta 2013 asti Reilun kaupan kaupunki, mikä on huomioitava kaupungin tilaisuuksien tarjoiluissa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kansliapäällikkö antaa toimialajohtajalle, liikelaitoksen johtajalle ja muille vastuuhenkilöille tarvittaessa menettelytapaohjeita ja määräyksiä sekä antaa hallintoa koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi

Johanna af Hällström, ympäristötaloussuunnittelija, puhelin: 040 334 5498

Johanna.afHallstrom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi