Hankesuunnitelma, uudisrakennus, Konttinosturinkuja, Sompasaari, päiväkoti Nihti

HEL 2021-012022
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 727 §

Päiväkoti Nihdin uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Nihdin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelman liitteen 1 mukaisesti siten, että hankkeen laajuus on noin 1 693 brm² ja rakentamiskustannusten arvonlisäveroton enimmäishinta on 8 400 000 euroa helmikuun 2022 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarve

Hankesuunnitelma koskee päiväkoti Nihdin uudisrakennusta, joka rakennetaan Sompasaareen Nihdin uudelle asuinalueelle osoitteeseen Pinkkarinkuja 4.

Nihti on Kalasataman alueeseen liittyvä uusi asuinalue. Alue kuuluu Kallion peruspiiriin, jossa asui vuoden 2019 lopussa 1–6 -vuotiaita lapsia 994. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan lasten määrä kasvaa siten, että 15 vuoden kuluttua lapsia arvioidaan olevan noin 420 nykyistä enemmän. Kallion peruspiirin väestön kasvu kohdentuu erityisesti Kalasataman alueelle. Palveluverkkotarkastelun perusteella alueelle tarvitaan päiväkoti osaksi uuden asuinalueen palvelutarjontaa.

Hanke on tärkeä ja kiireellinen alueen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämiseksi.

Kalasataman alueella on tällä hetkellä käytössä väliaikainen noin 130-paikkainen paviljonkipäiväkoti Ariel, jonka poikkeuslupa on voimassa 21.6.2024 asti ja vuokrasopimus 31.7.2024 asti. Jatkossa tonttia tarvitaan kaavan mukaiseen hotellikäyttöön.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu paviljonkipäiväkoti Arielin väliaikaisista tiloista osoitteessa Arielinkatu 6 uudishankkeen tilojen valmistuttua.

Hankesuunnitelma

Uudisrakennuksessa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1-6-vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on tilapaikkoja 140 lapselle. Lisäksi tiloissa toimii noin 26 hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.

Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi. Tilat ovat monimuotoiset ja joustavat ja mahdollistavat pienryhmätoiminnan. Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisätilojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä. Osa yhteistiloista suunnitellaan siten, että ne voidaan osoittaa kuntalaiskäyttöön silloin, kun ne eivät ole päiväkodin käytössä.

Hankkeessa tavoitellaan pitkäaikaiskestävää, energiatehokasta ja helposti huollettavaa rakennusta.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat oheismateriaalissa.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 1 693 brm² ja 1 149 htm².

Päiväkodin yhteydessä olevan leikkipihan laajuus on noin 2 000 m². Leikkipiha rajautuu Konttinosturinkujan puolelta jo rakenteilla olevaan Nihti-Kalasatama-Pasila -raitiotielinjaa palvelevaan sähkönsyöttöasemaan sekä kuljettajien taukotilaan (yhteensä noin 150 m²).

Rakentamiskustannukset ja hankkeen rahoitus

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 8 400 000 euroa (4 962 euroa/brm²) helmikuun 2022 kustannustasossa.

Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeissa on tilahankkeiden suunnittelun ja rakentamisen tavoitteeksi asetettu, että hankkeiden toteutuskustannukset eivät ylitä 4 000 euroa/brm². Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeen suunnitelmia tarkistettiin tammi-helmikuussa 2022 ja rakentamiskustannuksia saatiin karsittua noin puolella miljoonalla eurolla eli noin 300 euroa/brm². Alkuvuonna 2022 rakentamiskustannukset nousivat kuitenkin niin paljon, että marraskuun 2021 kustannustasoon verrattuna kolmannes suunnitelluista säästöistä menetettiin.

Hankesuunnitelmassa on pyritty kaavamääräysten ja sijainnin puitteissa mahdollisimman kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Hankkeessa on osatekijöitä, joissa lisäsuunnittelullakaan ei saavutettu merkittävää säästöä. Näitä ovat mm. vaikea sijainti tontilla asuinrakennusten pihalla, raitiotieliikenteen äänten torjumiseksi vaadittavat korkeat meluesteet, hankalat perustamisolosuhteet, kaavan ja kaupunkistrategian edellyttämä viherkatto, aurinkopaneelit ja maalämpökaivot, kaavamääräysten mukaiset julkisivujen rakenne- ja materiaaliratkaisut, sijainti vaativassa meri-ilmastossa ja odotettu 100 vuoden käyttöikä.

Vuoden 2022 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu 6 000 000 euroa siten, että hankkeen laajuus on 1 500 brm² ja toteutus on vuosina 2023-2024. Hankkeen toteutuksen edellyttämä 8,4 miljoonan euron rahoitustarve ja rakennuskustannusten kasvu on otettu huomioon uuden rakentamisohjelmaehdotuksen valmistelussa.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen kuukausivuokra on noin 47 890 euroa kuukaudessa ja noin 574 684 euroa vuodessa. Neliövuokran perusteena on 1 149 htm². Kuukausivuokra on 41,68 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 33,67 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 8,01 euroa/htm²/kk. Tuottovaade on 3 % ja poistoaika on 30 vuotta. Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Väistötilat

Väistötiloja ei tarvita. Päiväkotitoiminta jatkuu nykyisissä päiväkoti Arielin väliaikaisissa tiloissa osoitteessa Arielinkatu 6 uudisrakennuksen valmistumiseen saakka.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hankesuunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, katu- ja liikennesuunnittelun, ympäristöpalveluiden ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Varhaiskasvatuksen edustajat ovat osallistuneet hankkeen valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta suunnitelmien jatkokehittämiseen.

Hankkeen toteutusvastuu ja rakennuksen ylläpitovastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennukset- ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelulla.

Uudisrakennus ja sen leikkipiha on suunniteltu toteutettavaksi siten, että rakennustyöt alkavat elokuussa 2023 ja tilat valmistuvat elokuussa 2024.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 31.5.2022, § 127 hyväksynyt tarveselvityksen ja antanut 14.6.2022 § 146 hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017, § 865 päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankkeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.06.2022 § 146

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

A.

antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 29.4.2022 päivätystä päiväkoti Nihdin hankesuunnitelmasta (liite 1).

B.

päätti perustaa päiväkodin osoitteeseen Pinkkarinkuja 4, 00540 Helsinki.

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen
Lisätiedot

Tommi Kantanen, projektiarkkitehti, puhelin:

tommi.kantanen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 19.05.2022 § 55

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Nihdin uudisrakennuksen 29.4.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 1 693 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 8 400 000 euroa helmikuun 2022 kustannustasossa, ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Mika Suominen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Mika Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 310 28563

mika.suominen@hel.fi

Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi