Määrärahojen ylitysoikeus, eräät vuoden 2021 talousarvion määrärahat

HEL 2021-012101
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 798 §

V 24.11.2021, Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitys on yhteensä 8 725 004 euroa.

Ta-kohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet
määräraha talousarviossa 207 818 000 euroa
määrärahan ylitys 8 725 004 euroa

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarviossa 2021 HSL-kuntayhtymän maksuosuuteen varauduttiin 205 675 000 eurolla. HSL:n hallituksen 27.10.2020 hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 mukaan Helsingin kaupungilta laskutettavan kuntaosuuden suuruus on 214 400 004 euroa. Ylitys 8 725 004 euroa on seurausta koronapandemian aiheuttamasta matkustajamäärien alenemisesta.

HSL:n hallituksen 5.10.2021 käsittelemän osavuosikatsauksen 2/2021 mukaan kuluvan vuoden kehitys on koronaviruspandemian vuoksi edelleen epävarmalla pohjalla. Pandemian romahduttamat matkustajamäärät eivät ole kuluvan vuoden aikana palautuneet talousarviossa asetettujen odotusten mukaisesti. Toimintakuluja on sopeutettu liikennöintisopimusten sallimissa puitteissa, samalla kuitenkin pyrkien säilyttämään liikenteen palvelutaso. Toisaalta erityisesti polttoaineiden ja muun energian hinnan nousu on kasvattanut liikennöinnin kustannuksia. Odotettavissa on, että matkustajamäärät ja myynti jäävät arvioitua alhaisemmaksi. Valtion HSL:lle myöntämän 69,3 miljoonan euron koronatuen ei ennakoida täysin kattavan syntyvää alijäämää. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 17,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 8 725 004 euroa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi