Kuntaliiton valtuuskunnan vaalien toimittaminen kunnissa 15.11.2021 - 31.12.2021

HEL 2021-012139
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 142 §

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan vaalit

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto jakoi Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleissa käytettävissä olevat äänet kullekin ehdokaslistalle valtuustoryhmittäin valtuutettujen osuuden mukaisesti seuraavasti:

 
Ehdokaslistan numero ja nimi
 
Ehdokaslistaa vastaava valtuustoryhmä
 
Ehdokaslistan äänimäärän osuus kokonaisäänimäärästä
2
Suomen Keskusta
 
Keskustan valtuustoryhmä
 
2
 
3
Vasemmistoliitto
 
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
 
11
 
4
Perussuomalaiset
 
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
 
9
 
5
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
 
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
 
13
6
Vihreä liitto
 
Vihreä valtuustoryhmä
 
18
7
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
 
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
 
5
8
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
 
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
 
1
9
Kansallinen Kokoomus
 
Kokoomuksen valtuustoryhmä
 
23

Valtuustoryhmät, joilla ei ole Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleissa vastaavaa ehdokaslistaa merkitään äänestävän tyhjää:

Valtuustoryhmä
 
Äänimäärän osuus kokonaisäänimäärästä
Liike Nyt Helsinki
 
3

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joista 66 valitaan kuntavaalien jälkeen järjestettävissä yhdistyksen vaaleissa, yhdeksän valtakunnallisten äänimäärien mukaan edellä mainittujen vaalien perustella laskettavilta tasauspaikoilta ja yksi Ahvenanmaan maakunnasta. Valtuuskuntaan valitaan vastaava määrä varajäseniä. Valtuuskuntaan valittavien tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja.

Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuuskunnan vaali suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Äänioikeutettuja vaalissa ovat muut kuin yhteistyöjäseniksi luettavat Suomen Kuntaliitto ry:n varsinaiset jäsenet. Vaalit suoritetaan eduskuntavaaleissa käytettyä vaalipiirijakoa vastaavissa vaalipiireissä. Helsingin vaalipiiristä valitaan suoraan vaalituloksen perusteella valtuuskuntaan kahdeksan jäsentä ja kahdeksan varajäsentä.

Vaalipiirin kunnassa toimiva puoluelaissa tarkoitettu rekisteröity puolue, jolla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnassa, on voinut valmistella vaalipiirikohtaisen ehdokaslistan. Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän.

Helsingin vaalipiirissä jätettiin päätösehdotuksessa mainitut kahdeksan hyväksyttyä ehdokaslistaa. Ehdokaslistat ovat kokonaisuudessaan liitteenä 1.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle. Varsinaisella jäsenellä on käytettävissä kunnan asukaslukua vastaava äänimäärä. Vaalit järjestetään kuntavaalivuonna 15.11.–31.12. välisenä aikana.

Kuntaliiton valtuuskuntaan valitaan Helsingin vaalipiiristä kahdeksan jäsentä ehdokaslistoista vertausluvun mukaisesti soveltaen vaalilain suhteellista vaalitapaa. Jäsenille valitaan ehdokaslistalta vastaava määrä varajäseniä.

Valtuuskunnan vaalin suorittamisen jälkeen määräytyy yhdeksän tasauspaikkaa jäsenäänestyksen yhteenlasketun vaalituloksen perusteella, jolloin jäsenäänestyksessä määräytynyt valtakunnallinen vaalitulos saatetaan vastaamaan ehdokaslistojen vaalipiireissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä laskemalla ehdokaslistoille valtakunnalliset vertausluvut. Ehdokaslistakohtainen tasauspaikkajärjestelmä on kuvattu tarkemmin Kuntaliiton valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksessä.

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja vahvistaa vaalien tuloksen tammikuussa 2022. Vaalipiirin vaalitulosta laskettaessa kullakin ehdokaslistalla ensimmäisenä oleva ehdokas saa vertausluvukseen ehdokaslistan koko äänimäärän, toisena olevan vertausluku on puolet äänimäärästä, kolmantena oleva kolmanneksen ja niin edelleen. Valtuuskuntaan valitaan ehdokkaat vaalipiireittäin vertaisluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä.

Jos ehdokaslistalta valitaan kaksi varsinaista jäsentä, samalta listalta valitaan varajäseneksi kolmantena ja neljäntenä olevat. Jos ehdokaslistalta valitaan useampi varsinainen jäsen, varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan heidät kutsutaan kokoukseen sijaantulojärjestyksessä.

Vaaleihin liittyvä päätöksenteko Helsingissä

Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksessä ei ole määritelty menettelyä sen suhteen miten yhdistyksen varsinaisen jäsenen (kunnan) tulisi jakaa äänet ehdokaslistojen kesken. Kuntaliitolla ei muutoinkaan ole toimivaltaa määrätä jäsenkuntien sisäisistä menettelyistä.

Helsingissä hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin päättää konsernijaosto. Näin ollen yhdistyksenä toimivan Kuntaliiton toimielimiin jäsenet Helsingissä valitsee konsernijaosto.

Käsiteltävässä olevassa asiassa on kysymys ehdokaslistakohtaisen äänimäärän jakamisesta eikä suorasta henkilövalinnasta, joten valintaa ei tule toimittaa henkilövaalina. Kuntaliiton esimerkinomaisesta ohjeistuksesta poiketen äänten jakaminen kullekin ehdokaslistalle tapahtuu valtuustoryhmien voimasuhteiden mukaisesti. Käytettävissä olevat äänet voidaan jakaa ehdokaslistoittain myös muulla tapaa.

Ehdokaslistojen äänimäärien määrittäminen

Kullakin kunnalla on käytettävissä ääniä vaaleja edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä väestötietojärjestelmässä olevan asukaslukutiedon mukaan. Helsingin käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä on 660 153 ääntä. Valtuutettua kohden laskettuna käytettävissä oleva äänimäärä on noin 7767 ääntä.

Ehdokaslistakohtainen äänimäärä perustuu ehdokaslistaa vastaavan valtuustoryhmän kokoon. Ehdokaslistalle esitetään annettavan valtuustoryhmän suhteellista osuutta vastaava määrä ääniä. Valtuustoryhmät, joiden osalta ei ole vastaavaa ehdokaslistaa, esitetään äänestävän tyhjää.

Kunkin ehdokaslistan lopullinen äänimäärä saadaan laskemalle listalle annettujen äänien osuus valtuuston jäsenten lukumäärästä (85) kerrottuna Helsingissä kokonaisuudessaan käytettävissä olevalla äänimäärällä (660 153 ääntä). Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Ehdokaslistojen yhdistelmä, Helsingin vaalipiiri

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.