Katusuunnitelma, Junonkatu ja Leonkatu, Sörnäinen

HEL 2021-012165
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 19 §

Junonkatu ja Leonkatu välillä Koksikatu–Capellan puistotie, katusuunnitelmien hyväksyminen, Sörnäinen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat:

  • Junonkatu piirustus nro 31517/1
  • Leonkatu välillä Koksikatu–Capellan puistotie piirustus nro 31518/1

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Junonkatu on nykyinen rakennettu tonttikatu ja Leonkatu välillä Koksikatu–Capellan puistotie on nykyinen rakennettu paikallinen kokoojakatu. Kadut sijaitsevat tiiviin asuinalueen keskellä. Leonkatuun rajoittuvat myös kauppakeskus Redi ja Kalasatamanpuisto. Katusuunnitelmat perustuvat voimassa oleviin asemakaavoihin nro 12291 (tullut voimaan 13.3.2015), nro 12070 (tullut voimaan 28.6.2013) ja nro 11780 (tullut voimaan 16.1.2009). Katusuunnitelmissa on huomioitu Kalasataman raitiotien yleissuunnitelma nro 6789, päivätty 30.1.2018.

Katusuunnitelmilla mahdollistetaan Kalasatamasta Pasilaan -raitiotien rakentaminen.

Suunnitelma

Junonkatu suunnitelmapiirustus nro 31517/1 (liite 2)

Junonkatu on nykyinen rakennettu läpiajettava tonttikatu. Kadulle rakennetaan raitiotie ja pysäkit välille Arcturuksenkatu–Polariksenkatu. Moottoriajoneuvoliikenteen läpiajo kielletään Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman mukaisesti välillä Arcturuksenkatu–Polariksenkatu sekä Junonkadun sillalta. Osa kadun varren pysäköintikaistoista muutetaan istutusalueiksi ja niihin rakennetaan köynnöspylväitä. Kadun molemmilla reunoilla säilyvät jalkakäytävät.

Leonkatu välillä Koksikatu–Capellan puistotie suunnitelmapiirustus nro 31518/1 (liite 4)

Leonkatu välillä Koksikatu–Capellan puistotie on nykyinen rakennettu paikallinen kokoojakatu. Kadulle rakennetaan raitiotie. Junonkadun ja Capellan puistotien väliseltä osuudelta poistetaan pyörätie ja pyöräily ohjataan ajokaistalle. Erotuskaistoille ja keskisaarekkeelle istutetaan pensas- ja niittykasvillisuutta. Arielinkadun ja Junonkadun välillä olevien pysäköintikaistojen pintamateriaali muutetaan nurmikiveksi.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevista suunnitelmaselostuksista nro 31517/1 (liite 1) ja nro 31518/1 (liite 3).

Kadut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy.

Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä Helsingin kaupungin internetsivuilla 13.10.−26.10.2021 välisen ajan. Alueen talouksiin jaettiin tiedotekirje postilaatikkojakeluna.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka muistio on liitteenä 5.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet nähtävillä 17.11.−30.11.2021 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmista on jätetty kaksi muistutusta.

Muistutusten käsittely

Muistutus 1

Muistutuksessa esitetään, että Leonkadun pyöräkaistoja tulisi jatkaa Arielinkadulta Junonkadulle saakka. Tila pyöräkaistoille tulisi ottaa viereiseltä pysäköintikaistalta. Nykyistä ratkaisua pidetään turvattomana pyöräilijälle raitiotiekiskojen takia.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Sekaliikennejärjestely on normaali kantakaupungissa oleva liikennejärjestely pyöräliikenteen, autoliikenteen ja raitiotien osalta. Leonkatu ei kuulu pyöräliikenteen pääreitistöön. Pyöräliikenne on sekaliikenteessä raitioliikenteen kanssa yhden korttelin osuudella ja autoliikenteen määrä on vähäinen, jolloin pyöräilijä voi valita ajosuuntaansa parhaiten sopivan ajolinjan ajoradalla. Raidegeometrian vuoksi selkeää pyörätiegeometriaa Junonkadun ja Leonkadun risteyskohdassa on hankala toteuttaa ja lisäksi tämä heikentäisi suojatiejärjestelyjä erityisesti esteettömyyden kannalta. Rakennussuunnitelmavaiheessa tutkitaan vielä raiteiden sijoittelua kadulla. Tavoitteena on lisätä tilaa kiskojen ja reunatuen väliin parantaen pyöräilyn turvallisuutta entisestään.

Muistutus 2

Muistutuksessa esitetään, että Junonkadun sillan yhteyttä ei pitäisi katkaista moottoriajoneuvoliikenteeltä ja ohjata kulkemaan Sompasaarenlaiturille ja Kapteeni Sundmanin kadulle. Ratkaisua pidetään huonona, koska Kapteeni Sundmanin katua ei ole suunniteltu kokoojakaduksi ja kadulla on poikittaisia pysäköintipaikkoja, joista peruutetaan ajoradalle. Lisäksi Kapteeni Sundmanin katu liittyy Sompasaarenlaituriin terävässä kulmassa. Muistutuksen mukaan katuverkon selkeys poistetaan tällä katujärjestelymuutoksella.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Katkaisemalla Junonkadun silta autoliikenteeltä halutaan varmistaa raitiovaunun häiriötön kulku sekä ohjata autoliikennettä pois Junonkadulta. Ratkaisu ohjaa autoliikennettä alueellisten kokoojakatujen eli Koksikadun ja Vilhonvuorenkadun suuntiin niin Sompasaaren kuin Nihdin osalta. Myös Nihdin katuverkko tukee tätä. Ratkaisu ei tee Kapteeni Sundmanin kadusta paikallista kokoojakatua. Autoliikennettä ohjautuu kyseiselle kadulle lähinnä muuttamasta korttelista. Kohtisuora pysäköinti Kapteeni Sundmanin kadulla ei ole tavanomaisesta poikkeava ratkaisu vähäliikenteisillä kaduilla. Kapteeni Sundmanin kadun ja Sompasaarenlaiturin risteyksessä kaksi kääntyvää henkilöautoa mahtuvat kohtaamaan toisensa sujuvasti. Alueen liikennemäärät ovat vähäisiä ja paikallisia, joten katujärjestelyiden muutosten vaikutukset ovat vähäisiä.

Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuihin katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin
13 205 000 euroa (alv. 0 %), josta Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan osuus on noin 1 665 000 euroa ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen osuus noin 11 540 000 euroa. Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

 

  yht. euroa (alv. 0 %) euroa/m²(alv. 0 %)
Junonkatu 955 000 314 
Leonkatu 710 000 317 

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 57 800 euroa
(alv. 0 %).

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2022 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 10 02 02 Suuret liikennehankkeet, Kalasatama–Pasila, Liittyvät kadut ja liikenneväylät.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 11.01.2022 § 4

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Heidi Piiroinen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 23137

heidi.m.piiroinen@hel.fi