Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, tiimipäällikön virka, työavain KYMP-03-63-21

HEL 2021-012217
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat – palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelujen kiinteistönmuodostusyksikön tiimipäällikön viran täyttäminen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti valitsi kaupunkimittauspalvelujen kiinteistönmuodostusyksikön kiinteistörekisteritiimin tiimipäällikön virkaan (060068) ********** 1.12.2021 alkaen 4 103,60 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Virkaan valitun ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan, sillä hän on kaupungin vakituisessa palveluksessa, ja on jo aiemmin esittänyt ko. selvityksen.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 9.8.2021 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 1.-14.10.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa ja Duunitorilla.

Tiimipäällikkö vastaa kiinteistörekisteritiimin toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä toimii lähiesihenkilönä tiimin kuudelle asiantuntijalle. Työtehtäviin kuuluu kiinteistönmuodostukseen, kiinteistörekisterinpitoon, paikkatietojärjestelmiin ja -aineistoihin sekä prosesseihin liittyviä asiantuntija- ja kehitystehtäviä sekä sidosryhmäyhteistyötä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Lisäksi tehtävässä edellytetään aiempaa kokemusta kiinteistönmuodostuksesta sekä paikkatietojärjestelmien ja -aineistojen käytöstä ja kehittämisestä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Tiimipäällikön virkaa haki hakuajan kuluessa kaksi kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Ensimmäisen kierroksen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella Oskari Larjamo, jolla arvioitiin täytettävänä olevan viran kannalta riittävää kokemusta kiinteistönmuodostukseen, kiinteistörekisterinpitoon, paikkatietojärjestelmiin ja -aineistoihin sekä prosesseihin liittyvistä asiantuntija- ja kehitystehtävistä. Häntä haastattelivat 12.10.2021 yksikön päällikkö Jarno Mansner ja HR-asiantuntija Lea Petäjäaho-Pekkanen.

**********

**********

**********

Haastattelun jälkeen hänet kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

Toisella haastattelukierroksella 29.10.2021 ********** haastattelivat kaupungingeodeetti Tiina Talvitie, yksikön päällikkö Jarno Mansner ja HR-asiantuntija Lea Petäjäaho-Pekkanen.

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävänä on kiinteistörekisteritiimin toiminnan johtaminen ja kehittäminen, kiinteistönmuodostukseen, kiinteistörekisterinpitoon, paikkatietojärjestelmiin ja -aineistoihin sekä prosesseihin liittyvät asiantuntija- ja kehitystehtävät sekä sidosryhmäyhteistyö. Hän toimii myös lähiesihenkilönä tiimin kuudelle alan asiantuntijalle.

Tehtävässä edellytetään kokemusta kiinteistönmuodostuksesta sekä paikkatietojärjestelmien ja -aineistojen käytöstä ja kehittämisestä. Lisäksi tehtävässä tarvitaan kiinteistönmuodostustehtävissä noudatettavan lainsäädännön tuntemusta, pitkäjänteisyyttä sekä joustavaa työotetta ja englannin kielen hallintaa. Valittavan henkilön tulee olla asiakaspalveluhenkinen, itseohjautuva ja omata aktiivinen työtapa sekä hyvät tiimityö- ja vuorovaikutustaidot.

Haastatteluissa kiinnitettiin hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten ja toivomusten lisäksi huomiota paikkatietoaineistojen ylläpitoprosessiin ja aineiston oikeellisuuteen liittyvään laadunvalvontavastuutehtävän hoitamiseen.

**********

Lisäksi haastatteluissa kiinnitettiin huomiota aiempaan kokemukseen esihenkilötyöstä sekä sidosryhmätyöskentelyyn ja verkostoitumiseen.

**********

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella kaupungingeodeetti katsoo, että ********** on hyvät edellytykset hoitaa edellä kuvattuja tiimipäällikön virkaan kuuluvia tehtäviä.

Hänen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tullut aito kiinnostus työn sisältöön sekä aiempi työkokemus vastaavista tehtävistä kiinteistörekisteriin, rekisterinpitoon sekä paikkatietojärjestelmiin ja -aineistoihin liittyen ml. laadunvalvonta. Oskari Larjamo on tuottanut aiemmin kaupunkimittauspalveluissa mm. paikkatietoanalyysejä ja toiminut Facta –järjestelmän pääkäyttäjänä.

Päätös tullut nähtäväksi 05.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jarno Mansner, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31945

jarno.mansner@hel.fi

Päättäjä

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti

Liitteet (pdf)

1. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-63-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.