Hankinta, Koskelan B-hallin yläpohjarakenteiden uusiminen ja katon tuentatyöt sekä tukitelineet, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-012225
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 21 §

Koskelan raitiovaunuvarikon B-hallin yläpohjarakenteiden tuenta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Suomen Meriittirakennus Oy:ltä Koskelan raitiovaunuvarikon B-hallin yläpohjarakenteiden tuennan töitä kustannusarvion 12.1.2022 mukaisesti niin, että arvonlisäveroton enimmäishinta on yhteensä enintään 515.897,00 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Koskelan raitiovaunuvarikon B-hallin yläpohjarakenteiden tuenta on tilattu suorahankintana Suomen Meriittirakennus Oy:ltä.

B-hallin käyttökieltoalueella suoritetaan laajamittainen yläpohjarakenteiden tuenta telinetornien ja teräspalkkien avulla, jonka jälkeen halli voidaan palauttaa takaisin normaaliin käyttöön. Henkilöturvallisuus varmistetaan asentamalla turvaverkko koko tuettavalle ja käyttökiellossa olevalle alueelle. Turvaverkko estää katosta mahdollisesti irtoavien kappaleiden putoamisen lattialle.

Rakennustekniset työt on tilattu hätätyönä ja suorahankintana, ja rakennusmateriaalien hankinta on aloitettu välittömästi hankintapäätöksen jälkeen. Suunnittelu ja toteutus ovat siten edenneet samanaikaisesti.

Työn edetessä rakennusteknisten töiden kustannusarviota ja aikataulua on päivitetty toteutettavaa työsisältöä vastaavaksi. Merkittävimmät työsisällön muutokset urakassa ovat:

 • yläpohjan telinetukitornien maadoitustyöt
 • yläpohjan teräspalkkien maalaustyöt
 • yläpohjan puupalkkien muutos teräspalkeiksi
 • yläpohjan teräspalkkien liitoshitsaukset
 • ulkoseinälinjojen teräspalkkien ja konsolien asennus
 • suojaverkon kannakkeen lisäkorotuspalojen asennus

Edellä mainittujen lisäksi urakasta on syntynyt vielä laskuttamattomia kustannuksia:

 •  suojaverkon osalta 36.180,00 euroa (alv 0 %) 
 •  telinetöiden osalta 62.360,00 euroa (alv 0 %)  
 •  verkkojen asennustöiden osalta 20.800,00 euroa (alv 0 %)

Tuentatöiden loppuunsaattamiseksi tarkennetun kustannusarvion mukainen työsisältö on välttämätöntä tilata. Tilaajan kannalta kustannustehokkain ratkaisu on tilata työt samalta toimittajalta.

Urakka sisältää päätoteuttajana toimimisen, rakennustekniset työt sekä materiaalihankinnat laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Toimeksianto toteutetaan rakennusurakoiden puitejärjestelyn (HKL:n johtokunta 19.9.2019, 155 §) mukaisilla ehdoilla ja hinnoilla.

Suunnitelluille toimenpiteille on myönnetty rakennuslupa 26.10.2021. Aikataulun mukaan raiteet 6-7 otetaan käyttöön viikolla 3/22 ja muut raiteet 1-5 ja 8-14 alustavasti viikolla 10/22.

Suorahankinnan perusteet

Hankinta toteutetaan suorahankintana. Tuentatyö on välttämätön ja kiireellinen, hankintayksiköstä riippumaton hätätyö, johon huolellinen hankintayksikkö ei olisi voinut varautua. Katon romahtamisvaaran ja siitä liikennöinnin järjestämiselle aiheutuvien huomattavien haasteiden vuoksi hankinta on toteutettava välittömästi eikä avoimen kilpailutuksen määräaikoja ehditä noudattaa. Hankinnan arvo ei ylitä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) rakennusurakoiden kilpailutusta koskevaa EU-kynnysarvoa.

Hankinta toteutetaan HKL:n rakennusurakoita koskevan puitejärjestelyn sopimustoimittajan kanssa, jolle on ennestään tuttua toimia HKL:n kanssa, joka tuntee ko. tilan, tilaajan prosessit ja urakoitsijaohjeistukset sekä on em. puitejärjestelyssä ensimmäisellä sijalla puitesopimuskumppanina. Hankinnassa hyödynnetään olemassa olevaa puitejärjestelyä hinnoittelun ja muiden ehtojen osalta. Lisäksi Suomen Meriittirakennus Oy:llä on riittävät resurssit ja edellytykset suorittaa Koskelan varikon B-hallin yläpohjarakenteiden tuentaan ja kunnostukseen liittyvät rakennustekniset työt HKL:n määrittelemässä aikataulussa.

Aikaisemmat päätökset

Johtokunta oikeutti 177 §, 9.11.2021, HKL:n tilaamaan suorahankintana Suomen Meriittirakennus Oy:ltä Koskelan raitiovaunuvarikon B-hallin yläpohjarakenteiden tuennan kustannusarvion 23.10.2021 mukaisesti niin, että arvonlisäveroton enimmäishinta on yhteensä enintään 796.600,00 euroa.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan tarvittaessa urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 79.660,00 eurolla (alv 0 %), eli 10 %:lla urakan kokonaishinnasta.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.312.497,00 euroa (alv 0 %) (ilman lisätyövarausta). Johtokunnan päätöksen 177 §, 9.11.2021 mukaista lisätyövarausta on jäljellä 79.660,00 euroa.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 09.11.2021 § 177

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Suomen Meriittirakennus Oy:ltä Koskelan raitiovaunuvarikon B-hallin yläpohjarakenteiden tuennan kustannusarvion 23.10.2021 mukaisesti niin, että arvonlisäveroton enimmäishinta on yhteensä enintään 796.600,00 euroa.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan tarvittaessa urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 79.660,00 eurolla (alv 0%),
eli 10 %:lla urakan kokonaishinnasta.

Johtokunta oikeutti HKL:n vuokraamaan Suomen Meriittirakennus Oy:ltä yläpohjarakenteiden tuentaan telineratkaisut 685,12 eur
(alv 0 %) kiinteällä viikkovuokralla toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella Koskelan varikon B-hallin käyttöiän loppuun asti.

Käsittely

Johtokunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot

Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 35034

anna.k.martemaa@hel.fi

Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38195

elina.laisi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Ari Rantamaa, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 27787

ari.rantamaa@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi