Hankinta, Koskelan B-hallin yläpohjarakenteiden uusiminen ja katon tuentatyöt sekä tukitelineet, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-012225
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 177 §

Koskelan varikon B-hallin yläpohjarakenteiden tuennan tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Suomen Meriittirakennus Oy:ltä Koskelan raitiovaunuvarikon B-hallin yläpohjarakenteiden tuennan kustannusarvion 23.10.2021 mukaisesti niin, että arvonlisäveroton enimmäishinta on yhteensä enintään 796.600,00 euroa.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan tarvittaessa urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 79.660,00 eurolla (alv 0%),
eli 10 %:lla urakan kokonaishinnasta.

Johtokunta oikeutti HKL:n vuokraamaan Suomen Meriittirakennus Oy:ltä yläpohjarakenteiden tuentaan telineratkaisut 685,12 eur
(alv 0 %) kiinteällä viikkovuokralla toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella Koskelan varikon B-hallin käyttöiän loppuun asti.

Käsittely

Johtokunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asian tausta

Koskelan raitiovaunuvarikon B-rakennusta käytetään pääasiassa raitiovaunujen säilytykseen. Säilytyshalli on raitiovaunujen liikennöinnin ja kunnossapidon kannalta merkittävässä roolissa päivittäisessä ympärivuorokautisessa toiminnassa ja keskeinen vaunujen läpiajoreitti varikon alueella. Koko B-hallin säilytyskapasiteetti on noin 100 raitiovaunua, joista n. 60 raitiovaunua säilytetään hallin keskiosalla, jonka pinta-ala on noin 6.000 m2.

Koskelan varikkoalueelle on suunniteltu uuden raitiovaunuvarikon rakentamista 2010-luvun alkupuolelta lähtien. Uuden varikon rakentamisen myötä nykyiset rakennukset, ainakin B-halli, purettaisiin. B-hallin alkuperäinen keskiosa on suunniteltu ja rakennettu pääosin 1950-luvun alkupuolella. Vesikattorakenteiden kantavana rakenteena toimii Siporex-lankkurakenteet, jotka on asennettu paikallavalettujen hoikkien betonipalkkien ja pilareiden päälle. Yläpohjarakenteiden osalta voidaan todeta, että Siporex-lankkurakenteet ovat ylittäneet teknisen toimivan käyttöikänsä reilusti. Tämän hetken arvion mukaan B-halli tarvitsee vielä 5 vuotta lisää käyttöikää. B-hallin etelä- ja pohjoispäädyt ovat myöhemmin rakennettuja laajennusosia, joissa vastaavaa yläpohjan rakenneratkaisua ei ole enää käytetty.

Materiaalina Siporex on ollut aikanaan suhteellisen uusi ja sen ominaisuuksia ei ole tunnettu kovin hyvin. Tämä on johtanut rakennelujuutta ja rakennusfysikaalista toimivuutta heikentäviin rakenneratkaisuihin. Vuosikymmenten saatossa Siporex-laatastoihin ja niiden teräksiin kohdistuneen kosteusrasituksen vuoksi vaurioituminen on päässyt etenemään rakenteessa. Raudoituksen korroosiovauriot ovat johtaneet laattojen alapinnan halkeiluun ja paikoin halkeamat ovat laajenneet siten, että laatoista on alkanut tippua suurehkojakin palasia alas. Yläpohjarakenteiden alapinnassa todettiin näkyviä vaurioita elokuussa 2021, kun lankuista alkoi putoamaan alas osia sekä 2000-luvun alussa korjattuja sementtipitoisia laastipaikkauksia. Havainnon jälkeen tehdyissä selvityksissä paljastui koko katon heikko kunto. Vauriot ovat edenneet ja etenevät edelleen nopealla tahdilla. Rakennuksen vaurioitunut osa määrättiin 30.9.2021 käyttökieltoon, kunnes tarvittavat yläpohjan turvallisuuden takaavat toimenpiteet on toteutettu. Ilman tuentaa mahdollinen sortumisvaara yli viiden metrin korkeudesta olisi merkittävä turvallisuusriski hallissa työskenteleville ihmisille sekä omaisuudelle.

Käyttökiellon takia varikon toiminta on hyvin haavoittuvaista ja läpiajoliikenne on yhden raiteen varassa. Vaunun vikaantuminen kyseiselle raiteelle saattaisi pysäyttää vaunujen ulosajon varikolta kokonaan. Talvella lumen tulo vaikeuttaa tilannetta entisestään ja aiheuttaa lisäkuormitusta yläpohjarakenteille. Lumen poistoa on varauduttu tehostamaan siten, ettei katolle sallita lumen kertymistä lainkaan ennen tukirakenteiden valmistumista.

Tekninen selostus

B-hallin yläpohjarakenteiden vaurioalueella suoritetaan laajamittainen ja luotettava rakenteiden tuenta, jonka jälkeen halli voidaan palauttaa takaisin normaaliin käyttöön. Kattoholvin terästukirakenteet telinetukien kanssa eivät rasita hallin erittäin kapeita teräsbetonipilareita ja -palkkeja ja sitä pidetään varmana, turvallisena ja kustannustehokkaana tuentatapana suunniteltavuuden ja rakennettavuuden näkökulmista. Elinkaarinäkökulmasta ei ole tarkoituksenmukaista uusia yläpohjarakenteita, koska tiedossa on rakennuksen purkaminen lähitulevaisuudessa. Lisäksi uusien rakenteiden kustannukset olisivat huomattavan korkeat tulevaan käyttöikään nähden ja rakentamisen haitat olisivat liikennöinnille merkittävät.

Kattorakenteiden teräs- ja telinetuentojen lisäksi varmistetaan rakennuksen turvallinen käyttö asentamalla kattolaatastojen alle vahva roska- ja turvaverkko, joka tarvittaessa kestää jopa yksittäisien Siporex-lankkujen painot. Turvaverkkoon on integroitu tiheä roskaverkko, joka estää pienten irtokappaleiden putoamista hallin palkkitason alapuolelle.

Urakka sisältää päätoteuttajana toimimisen, rakennustekniset työt sekä materiaalihankinnat laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Toimeksianto toteutetaan rakennusurakoiden puitejärjestelyn (HKL:n johtokunta 19.9.2019, 155 §) mukaisilla ehdoilla ja hinnoilla.

Suunnitelluille toimenpiteille on myönnetty rakennuslupa 26.10.2021 ja työt saa aloittaa heti, kun vastaava työnjohtaja on hyväksytty rakennusvalvonnassa. Toiminnallisten syiden sekä yläpohjarakenteiden kriittisen tilan vuoksi HKL:n on välttämätöntä edistää tuentatoimenpiteitä ennen lumen tuloa. Alustavan aikataulun mukaan tavoitteena on saada raiteet 6-7 käyttöön vko 48 aikana ja muut raiteet 1-5 ja 8-14 vko 52 loppuun mennessä.

Paikalleen toistaiseksi jäävät telinerakenteet HKL varautuu vuokraamaan n. 5 vuoden ajaksi, B-hallin käyttöajan loppuun asti. Vuokrauksen kustannukset määräytyvät telineiden päivävuokrahinnan perusteella toteutuneen tarpeen mukaisesti. Telineet vuokrataan tuentatyöt tekevän toimittajan kautta.

Suorahankinnan perusteet

Hankinta toteutetaan suorahankintana. Tuentatyö on välttämätön ja kiireellinen, hankintayksiköstä riippumaton hätätyö, johon huolellinen hankintayksikkö ei olisi voinut varautua. Katon romahtamisvaaran ja siitä liikennöinnin järjestämiselle aiheutuvien huomattavien haasteiden vuoksi hankinta on tarkoituksenmukaista toteuttaa välittömästi eikä avoimen kilpailutuksen määräaikoja ehditä noudattaa. Hankinnan arvo ei ylitä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) rakennusurakoiden kilpailutusta koskevaa EU-kynnysarvoa.

Hankinta toteutetaan HKL:n rakennusurakoita koskevan puitejärjestelyn sopimustoimittajan kanssa, jolle on ennestään tuttua toimia HKL:n kanssa, joka tuntee ko. tilan, tilaajan prosessit ja urakoitsijaohjeistukset sekä on em. puitejärjestelyssä ensimmäisellä sijalla puitesopimuskumppanina. Hankinnassa hyödynnetään olemassa olevaa puitejärjestelyä hinnoittelun ja muiden ehtojen osalta. Lisäksi Suomen Meriittirakennus Oy:llä on riittävät resurssit ja edellytykset aloittaa Koskelan varikon B-hallin yläpohjarakenteiden tuentaan ja kunnostukseen liittyvät rakennustekniset työt HKL:n määrittelemässä aikataulussa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35034

anna.k.martemaa@hel.fi

Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 38195

elina.laisi@hel.fi