Rahoituksen myöntäminen, nuorten palkkaaminen Siisti kesä -hankkeeseen kesälle 2022

HEL 2021-012226
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 17 §

Rahoituksen myöntäminen nuorten palkkaamiseksi Siisti kesä -hankkeeseen kesäkaudelle 2022

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2022 talousarvion kohdassa 1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian käytettäväksi 970 770 euroa nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeeseen.

Käsittely

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Esitys palautetaan valmisteltavaksi siten, että perustelujen kappaleesta (3) poistetaan viittaus "muunkielisiin ja muihin aliedustettuihin ryhmiin".

Muunkielisyys ei ole rinnastettavissa vammaisuuteen tai osatyökykyisyyteen. Kotouttamispolitiikassa tulee luoda kannusteita suomen kielen oppimiseen ja kouluttautumiseen, koska heikko kielitaito ja koulutuksen puute ovat työllistymistä ehkäiseviä tekijöitä.

Työnhakijoita tulee kohdella yksilöinä, ei todellisten tai kuviteltujen ryhmien edustajina. Tukitoimenpiteiden tulee kohdistua yksilöllisiin tarpeisiin, ei ryhmien edustukseen. Tietyt kieliryhmät ovat aliedustettuna työmarkkinoilla siksi, että niihin kuuluvien henkilöiden keskimääräiset työmarkkinavalmiudet ovat mm. heikosta integraatiosta johtuen keskimäärin heikommat kuin muulla väestöllä. Näiden ryhmien edustajien työllistymistä voidaan edistää luomalla kannusteita integroitumiseen ja itsensä kehittämiseen, ei epäoikeudenmukaisilla kiintiöjärjestelyillä.

Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen palautusehdotuksestansa ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Siisti kesä -hankkeeseen myönnettävästä määrärahasta käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti 920 770 euroa 16−20-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkakustannuksiin sekä työntekijöiden suojavaatetuksiin, työvälineistöön sekä välittömiin turvakoulutuksiin 50 000 euroa. (Myös 15-vuotiaat peruskoulun suorittaneet nuoret voivat työskennellä hankkeessa.) Yhteensä hankkeeseen käytetään 970 770 euroa.

Rekrytoinneissa tulee kiinnittää huomiota erityistä tukea työllistymiseen tarvitseviin, kuten vammaisiin, osatyökykyisiin, muunkielisiin ja muihin aliedustettuihin ryhmiin.

Määrärahalla voidaan palkata noin 285 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin. Rahoitusta haetaan aiempien vuosien käytön ja kokemusten mukaisesti. Maailman toimivin kaupunki -laaduntarkkailuhanketta ei toteuteta vuonna 2022, joten siitä vapautuva rahoitus palautetaan takaisin Siisti kesä -hankkeelle. Rahoituksen ja työkuukausien jakautuminen sovitaan erikseen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden sekä rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa.

Sulje

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 928

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Halla-ahon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Emmi Korvola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Emmi Korvola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola@hel.fi