Lainan myöntäminen, Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen 2012-2020 lisärahoitus ja hankkeen loppuunsaattaminen, Stadion-säätiö

HEL 2021-012234
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 901 §

Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin perusparannus-ja uudistamishankkeeseen 37 936 500 euron suuruisen lainan ulkoilu- ja urheilulaitosrahastosta seuraavin ehdoin:

Laina-aika:
Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko:
Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus:
Lainalle ei aseteta vakuutta. Kaupunki omistaa Olympiastadionin ja sitä hoitava Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö.

Lisäksi lainaan sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä velan yleisiä ehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolain 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö, jonka tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja.

Stadion-säätiön 20.1.2012 valmistuneessa tarveselvityksessä esitettiin Olympiastadionin uudistamista tulevien vuosikymmenien tarpeita vastaavaksi.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 16.5.2012, että perusparannus- ja uudistamishanke voidaan aloittaa tehdyn
tarveselvityksen ja sen sisältämän tilaohjelman pohjalta. Valtio sitoutui osallistumaan hankkeen kustannuksiin enintään 50 % osalta. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012 (§ 385) hyväksyä sopimuksen Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä hankkeen rahoittamisessa.

Olympiastadionin perusparannuksen kustannukset tarkentuivat 28.12.2020 yhteensä 336 873 000 euroon. Stadion-säätiö esitti valtiolle ja kaupungille rahoitusosuuksien nostamista kustannuksia vastaaviksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 31.3.2021, § 74 korottaa kaupungin rahoitusosuutta hankkeen rahoituskustannuksista 37 936 500 eurolla enintään 168 436 500 euroon. Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 täysistunnossaan valtion lisätalousarvion osana hankkeen 37 936 500 euron lisäkustannusten rahoittamisen avustuksin.

Stadion-säätiö sr hakee kaupungilta 37 936 500 euron lainaa. Myönnettäväksi esitettävän lainan myötä kaupungin rahoitusosuus Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeesta on yhteensä 168 436 500 euroa.

Ulkoilu- ja urheilulaitosrahastossa on käytettävissä varoja 65 067 000 euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2020, § 170 siirtää vuoden 2019 tilinpäätöksen voittovaroista rahastoon 60 miljoonaa euroa mm. Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen loppuunsaattamisen rahoittamiseksi.

Kaupungin määräysvallassa oleva Stadion-säätiö sr on velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kaupungin säätiölle myöntämät lainat kohdistuvat kaupungin omistaman rakennuksen peruskorjaukseen. Kaupunki on varautunut myöntämään säätiölle vuosittain laitosavustuksen lainanhoitokulujen hoitamista varten.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan säätiölle myönnettävän lainan vuoksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi