Virkojen perustaminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osaston työllisyyden kuntakokeilun viranomaistyö, määräaikainen asiantuntija (2 kpl)

HEL 2021-012324
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 857 §

Virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle työllisyyden kuntakokeilun viranomaistyöhön määräajaksi 22.11.2021 - 30.6.2023

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunginkanslian elinkeino-osastolle kaksi asiantuntijan virkaa määräajaksi 22.11.2021 - 30.6.2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain eli kuntakokeilulain (1269/2020) mukaan Helsinki järjestää työ- ja elinkeinotoimiston asemesta alueellaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) ja kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) annetuissa laeissa tarkoitettuja palveluja sekä antaa eräitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettuja työvoimapoliittisia lausuntoja. Julkisen työvoimapalvelun asiakastietojärjestelmän käyttöoikeus voidaan kuntakokeilulain 14 §:n 2 momentin mukaan myöntää vain kunnan viranhaltijalle, joka hoitaa mainitun lain mukaisia tehtäviä.

Uusien virkojen perustamistarve liittyy kokeilun kuluessa tarkentuneeseen asiakastyön tarpeista lähtöisin olevaan sosiaalihuollon ammattihenkilöiden riittävän määrän turvaamiseen työllisyyden kuntakokeilussa. Sosiaalihuollon ammattihenkilön viran kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaan (laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö).

Perustettavaksi esitettyihin virkoihin sisältyy kuntakokeilulain mukaisia tehtäviä, joissa käytetään julkisen työvoimapalvelun asiakastietojärjestelmää.

Perustettaviksi esitetyille viroille on varattu rahoitus kaupungin työllisyydenhoidon määrärahoista.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella.

Asiantuntijan tehtäväkohtainen palkka on 2 777,50 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Sirja-Maria Salo, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 32224

sirja-maria.salo@hel.fi