Toivomusponsi, roskien lajittelumahdollisuuksien parantaminen

HEL 2021-012407
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 577 §

Valtuutettu Amanda Pasasen toivomusponsi roskien lajittelumahdollisuuksien parantamisesta yleisillä alueilla

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 3.11.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään nuorten aloitteita 3.11.2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Amanda Pasasen toivomusponnen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta järjestää lajitteluroskisten pilotin valinnaisella rajatulla alueella, josta kerätään kokemuksia ja kehitysideoita lajittelumahdollisuuksien laajentamiseksi. Lajitteluroskiksia ei ole tarpeen sijoittaa sellaisiin paikkoihin, jotka ovat huoltoliikenteen kannalta haastavia eikä niitä tarvitse olla yhtä tiheään kuin sekajäteroskiksia."

Kaupunkiympäristön toimialan vastuulla olevilla yleisillä alueilla tapahtuvan roskien lajittelun aloittaminen vaatii laajan tarkastelun koko kaupungin alueella. Tällä hetkellä puistoista kerättävä jäte käsitellään pääsääntöisesti sekajätteenä. Yleisillä alueilla omiin astioihinsa on mahdollista lajitella kierrätyspulloja ja -tölkkejä, grillihiiliä (grillipaikoilla) ja koirien jätöksiä (koira-aitauksissa). Lisäksi muutamissa saaristokohteissa on kokeiltu jätteiden monipuolisempaa lajittelua.

Tämänhetkisessä jätteiden käsittelyn kierrossa kunnossapidon urakoitsijat, rakentamispalveluliikelaitos Stara ja yksityiset alueurakoitsijat tyhjentävät yleisten alueiden roska-astiat. Tukikohtien välivarastoista urakoitsijat toimittavat jätteet sekajätteen polttoon suunnitellulle nykyaikaiselle lämpövoimalaitokselle, mistä muun muassa metallikuona toimitetaan jatkojalostukseen.

Mikäli jätteitä ryhdytään lajittelemaan yleisillä alueilla, täytyy edellä mainitun ketjun toimia aina roska-astioiden tyhjennyksestä urakoitsijan toimintaan asti. Tämän ketjun muuttaminen tai uudelleen organisoiminen vaatii huolellista suunnittelua. Riskinä puistoissa tapahtuvalle jätteiden keräämiselle on huoltoliikenteen määrän kasvu, joten kaikki ajoneuvoja vaativat toiminnot vaativat erityistä tarkastelua.

Roskien lajittelun edistämisen teema on noussut esiin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi -ehdotuksissa. OmaStadi 2019 -äänestyksen myötä roska-astioihin asennettiin telineitä kierrätyspulloille ja -tölkeille. Asennuksia tehtiin viime vuonna pääsääntöisesti keskustan alueella ja niitä on jatkettu keväällä 2022. OmaStadi 2021 -äänestyksessä menestyi aloite, jonka myötä pullo- ja tölkkitelineitä sijoitetaan myös lähiön roska-astioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala kehittää ja laajentaa kaupungin roska-astiamallistoa tarvittaessa vastaamaan mahdollisiin lajittelutarpeisiin yleisillä alueilla. Toimiala tulee tarkastelemaan OmaStadi 2021 -äänestyksessä hyväksytyn ehdotuksen "Meriluonto kiittää kierrättäjää" toteutuksen onnistumista. Ehdotuksella on toivottu jätteiden lajitteluominaisuuksilla varustettujen roska-astioiden lisäämistä kantakaupungin alueelle. Mahdollista toivomusponnessa esitettyä pilottihanketta voidaan harkita edellä mainitusta hankkeesta saatavien kokemusten perusteella.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 60

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön vastuulla olevilla yleisillä alueilla tapahtuvan roskien lajittelun aloittaminen vaatii laajan tarkastelun koko kaupungin alueella. Tällä hetkellä puistoista kerättävä jäte käsitellään pääsääntöisesti sekajätteenä. Tämän hetkisessä jätteiden käsittelyn kierrossa kunnossapidon urakoitsijat, Stara ja yksityiset alueurakoitsijat, tyhjentävät yleisten alueiden roska-astiat. Tukikohtien välivarastoista urakoitsijat toimittavat jätteet sekajätteen polttoon suunnitellulle nykyaikaiselle lämpövoimalaitokselle, mistä muun muassa metallikuona toimitetaan jatkojalostukseen.

Mikäli jätteitä ryhdytään lajittelemaan yleisillä alueilla, täytyy edellä mainitun ketjun toimia aina roska-astian tyhjennyksestä urakoitsijan toimintaan tukikohdissa asti. Tämän ketjun muuttaminen tai uudelleen organisoiminen vaatii huolellista suunnittelua. Riskinä puistoissa on huoltoliikenteen määrien kasvu, joten kaikki ajoneuvoja vaativat toiminnot täytyy miettiä myös hyvin tarkkaan.

Kaupunkiympäristön toimiala on lisännyt roska-astioiden määriä yleisillä alueilla viime vuosina. Samalla myös astiamallien valikoima on monipuolistunut, kun jätteitä puristavia niin sanottuja älyroska-astioita on sijoitettu eri puolille kaupunkia tarpeen mukaan. Näihin astioihin mahtuu suuremmat määrät jätettä, joten samalla tyhjennysvälit harvenevat.

Edellisen OmaStadi 2019 äänestyksen myötä roska-astioihin asennettiin telineitä kierrätyspulloille ja -tölkeille. Asennuksia tehtiin viime vuonna pääsääntöisesti keskustan alueella ja ne jatkuvat keväällä 2022. OmaStadi 2021 äänestyksessä meni läpi aloite, jonka myötä pullo- ja tölkkitelineitä sijoitetaan myös lähiön roska-astioihin. Kierrätyspullojen ja -tölkkien lajittelun lisäksi yleisiltä alueilta löytyy grillihiilien (grillipaikoilla) ja koirien jätösten (koira-aitauksissa) lajittelut omiin astioihinsa. Lisäksi muutamissa saaristokohteissa jätteiden monipuolisempaa lajittelua on kokeiltu.

Kaupunkiympäristön toimiala kehittää ja laajentaa kaupungin roska-astiamallistoa tarvittaessa Helsinki-ilmeen mukaisesti vastaamaan mahdollisiin lajittelutarpeisiin yleisillä alueilla. OmaStadi 2021 äänestyksessä on hyväksytty ehdotus: Meriluonto kiittää kierrättäjää. Kyseisen hankkeen onnistumista tullaan tarkastelemaan. Kierrättämisen jatkamista ja mahdollista pilottihanketta voidaan harkita saatujen kokemusten perusteella.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Ville Immonen, projektijohtaja: 31026737

ville.immonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi