Toivomusponsi, tuottavuuden edistäminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen lähi- ja perushoitajien työajan lyhentämisellä

HEL 2021-012408
Asialla on uudempia käsittelyjä
47. / 785 §

Valtuutettu Titta Hiltusen toivomusponsi tuottavuuden edistämisestä ja sairauspoissaolojen vähentämisestä lähi- ja perushoitajien työajan lyhentämisellä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 3.11.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 3.11.2021 Mia Haglundin aloitetta lyhennetyn työajan kokeilusta kaupunginvaltuusto hyväksyi Titta Hiltusen toivomusponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Pohjoismaissa tehtyjen kokeilujen tulosten perusteella selvitetään, minkälaisia tuottavuutta edistäviä ja sairaspoissaoloja vähentäviä vaikutuksia työajan lyhentämisellä voisi olla Helsingissä lähi- ja perushoitajien parissa.

Lyhennetyn työajan kokeilujen mahdollisuuksia Helsingin sosiaali- ja terveyssektorilla on arvioitu aiemmin ja todettu, että vallitsevassa työvoimapulassa työaikojen lyhentäminen todennäköisesti heikentäisi henkilöstön työhyvinvointia aiheuttamalla lisäkuormitusta työyhteisöille, jotka jo tällä hetkellä toimivat vajaamiehityksellä. Lisäksi kunta-alan työehtosopimukset määrittelevät työajan ja osa-aikatyön palkan, mikä jo sinällään asettaa reunaehtoja lyhennetyn työajan käytölle. Yhteiset sopimusmääräykset luovat yhdenvertaisen perustan henkilöstön palvelusuhteille.

Tiedetään, että erilaisia lyhennetyn työajan kokeiluja on toteutettu ja että kokeilut eroavat toteutustavoiltaan ja palkkaehdoiltaan. Lisäymmärryksen saamiseksi lyhennettyjen työaikamuotojen vaikutuksista, Kaupunginkanslian Henkilöstöosasto on käynnistänyt yhteistyöhankkeen Työterveyslaitoksen kanssa. Hankkeessa tuotetaan kirjallisuuskatsaus, joka kuvaa asiantuntijanäkemykseen perustuvan olennaisen nykytiedon lyhennetyn työajan vaikutuksista työhyvinvointiin, tuottavuuteen ja sairauspoissaoloihin. Kirjallisuuskatsauksen painopisteenä ovat julkaistut tai meneillään olevat alueen keskeisimmät tieteelliset tutkimukset Pohjoismaissa. Painopisteenä on myös sosiaali- ja terveydenhoitoala.

Tiedon saaminen lyhennetyn työajan mahdollisista vaikutuksista Helsingin lähi- ja perushoitajien työssä edellyttäisi omaa erillistä tutkimushanketta nimenomaisessa kohderyhmässä. Nyt tehtävällä kirjallisuuskatsauksella kartoitetaan olemassa oleva tutkimustieto Pohjoismaissa. Katsaus tuottaa yleiskuvauksen lyhennetyn työajan vaikutuksista. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan myös sosiaali- ja terveydenhoitoalaa. Katsauksen tuloksen perusteella voidaan arvioida mahdollisten jatkoselvitysten tarve tietyssä kohderyhmässä.

Kirjallisuuskatsaus valmistuu marraskuun 2022 aikana.

Hallintosäännön 30 luvun 14§:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 733

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Katja Hatakka, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 73470

katja.hatakka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Katja Hatakka, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 73470

katja.hatakka@hel.fi