Valtuustoaloite, skeittipuistojen kunnostuksen tarve Helsingissä

HEL 2021-012409
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 19 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta skeittipuistojen kunnostuksen tarpeesta Helsingissä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin ylläpitämät skeittialueet pysyvät käyttäjilleen turvallisina ja varusteiltaan toimintaan suunniteltuina harrastuspaikkoina. Tämän varmistamiseksi on oleellista, että edelleen kehitetään skeittipaikkojen kunnon seuraamista ja huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamista sekä niiden budjetointia. Aloitteessa mainittu kunnossapidon tietojärjestelmien kehittäminen on myös tarpeellista huomioida osana kaupungin tietojärjestelmien kehityksen priorisointia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että nämä kunnon seurannan, huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamisen ja budjetoinnin näkökulmat otetaan keskeiseksi osaksi valmisteilla olevaa skeittiohjelmaa, ja että skeittiohjelma tuodaan lautakunnan käsittelyyn syyskaudella 2022. Tätä näkökulmaa tukee myös skeittiohjelman asukaskyselyn tulokset, jossa korostui olemassa olevien skeittipuistojen ylläpito, kunnostus ja päivittäminen, joita toivottiin enemmän kuin uusien kohteiden rakentamista. Kyselyn perusteella skeittipaikkojen määrään, laatuun ja saavutettavuuteen oltiin yleisesti todella tyytyväisiä. Skeittiohjelman asukaskysely toteutettiin eHarava-kyselynä Helsingin skeittipaikoista, joka oli avoinna 2.−23.11.2020. Skeittipaikkakyselyyn osallistui 4 755 vastaajaa. Vastaajia saatiin kyselyn kaikista ikäryhmistä, myös vastaajien sukupuolijakauma on monipuolinen.

Helsingin kaupungin organisaatiossa skeittipalveluita järjestävät kaupunkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelu- ja nuorisopalvelukokonaisuudet. Skeittiohjelman laatimisen yhteydessä olisi syytä arvioida, miten skeittipaikkojen huolto- ja korjaustoimenpiteiden ohjeistus ja koordinaatio kaupungissa varmistetaan ja korjaustoimenpiteet saadaan osaksi normaaleja prosesseja.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ja 34 muun valtuutetun aloitteesta koskien skeittipuistojen kunnostuksen tarpeesta Helsingissä. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätietojen antaja

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela@hel.fi