Valtuustoaloite, skeittipuistojen kunnostuksen tarve Helsingissä

HEL 2021-012409
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 324 §

V 18.5.2022, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite skeittipuistojen kunnostuksesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 34 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että skeittipuistojen kuntoa seurataan nykyistä paremmin, tarvittavat korjaukset tehdään systemaattisesti ja harrastajia konsultoidaan korjauksia suunniteltaessa.

Kaupunki pyrkii tarjoamaan kaikenikäisille ja -taitoisille skeittauksen harrastajille turvallisia, kestäviä ja mahdollisimman monipuolisia skeittipaikkoja. Helsingissä on tällä hetkellä noin 20 skeittipaikkaa, joista vastaa joko kaupunkiympäristön toimialan kunnossapitoyksikkö tai kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkoliikuntapalvelut sekä muutamassa kohteessa nuorisopalvelut. Poikkihallinnollinen skeittipaikkatyöryhmä koordinoi koko kaupungin skeittipaikkojen suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja kunnossapitoa.

Uuden skeittipaikan valmistuessa suoritetaan käyttöönottotarkastus, jossa varmistetaan turvallisuuteen liittyvien vaatimusten täyttyminen. Mahdolliset puutteet korjataan ennen alueen luovutusta käyttöön. Käyttöönoton jälkeen skeittipaikan turvallisuudesta huolehditaan säännöllisellä ylläpidolla ja tarvittavilla turvallisuustarkastuksilla. Kaikilla skeittipaikoilla tehdään vuosittain laajempi toimintatarkastus. Todetut puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti ja kattavasti.

Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan arvioinut, että turvallisuustarkastukset on suoritettu asianmukaisesti, mutta tarvittavien kunnostustoimenpiteiden systemaattisessa toteuttamisessa on ollut haasteita riittävän asiantuntijahenkilöstön ja määrärahojen puutteesta johtuen.

Helsingin skeittiohjelmaa päivitetään parhaillaan. Ohjelmalla varmistetaan skeittipaikkojen turvallisuus ja käytettävyys sekä sovitaan, miten olosuhteita kehitetään tulevina vuosina. Ohjelman laadinnassa on mukana laaja kaupungin asiantuntijaryhmä sekä alan harrastajia, ja sen valmistelussa huomioidaan myös palautteissa ja käyttäjäkyselyissä esiin tulleet perusparannustarpeet. Ohjelma on tarkoitus viedä sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan että kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn tämän vuoden aikana.

Skeittiohjelman laatimisen yhteydessä on aiheellista arvioida, miten skeittipaikkojen huollon koordinaatio varmistetaan ja korjaustoimenpiteet saadaan osaksi normaaleja prosesseja. Huoltotoimenpiteiden suunnittelussa kaupunki tekee jo nyt yhteistyötä lajin harrastajayhdistysten kanssa. Erityisosaamista vaativat kunnostukset, kuten betonipintojen jälkikäsittely, tilataan erillistyönä. Se tehdään keskitetysti kaikille betonipintaisille skeittipaikoille vuosien 2022−2023 aikana.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 05.04.2022 § 214

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että Helsingin kaupunki pyrkii tarjoamaan turvallisia harrastuspaikkoja kaikenikäisille ja -taitoisille skeittauksen harrastajille rakentamalla ja ylläpitämällä skeittaajien kannalta mahdollisimman monipuolisia ja kestäviä skeittipaikkoja.

Skeittauksen suosio on kasvanut ja se on erityisen tärkeä vapaa-ajan ja liikunnan muoto nuorten keskuudessa. Koronapandemia nosti skeittauksen suosiota kuten kaikkien puisto- ja viheralueiden käyttöä. Helsingissä on tällä hetkellä noin 20 skeittipaikkaa, joiden kunnossapidosta vastaavat hallintorajoista riippuen kaupunkiympäristön toimialan kunnossapitoyksikkö, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ulkoliikuntapalvelut sekä muutamassa kohteessa nuorisopalvelu.

Kaupungin ylläpitovastuulla olevien skeittipaikkojen rakenteiden ja varusteiden tulee täyttää EU:n skeittipaikkastandardit. Lisäksi yleisiä alueita koskee laki kuluttajaturvallisuudesta.

Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittipaikkatyöryhmä koordinoi koko kaupungin skeittipaikkojen suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja kunnossapitoa. Helsingin skeittiohjelmaa päivitetään parhaillaan.

Lausunnossa esitetään, että skeittipuistojen turvallisuuden varmistamiseksi kehitetään järjestelmä tai prosessi, jossa varmistetaan huoltotoimenpiteiden systemaattinen kunnossapito. Huoltotoimenpiteiden toteuttamisen sujuvoittamiseksi kaupunki tekee yhteistyötä lajin harrastajayhdistysten kanssa.

Nykytilanne

Skeittipaikkojen suunnitteluratkaisuissa noudatetaan Suomen standardisoimisliiton standardia SFS-EN 14974 + A1 ”Rullalautailualueet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät”. Standardi on päivitetty viimeksi vuonna 2019.

Skeittipaikkapalveluiden tarjoajaa ohjaa kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011). Lain mukaan vastuu palvelun turvallisuudesta kuuluu palveluntarjoajalle.

Uuden skeittipaikan valmistuessa suoritetaan käyttöönottotarkastus, jossa varmistetaan turvallisuuteen liittyvien vaatimuksien täyttyminen. Mahdolliset puutteet korjataan ennen alueen luovutusta käyttöön.

Käyttöönoton jälkeen hallintokunnan on huolehdittava skeittipaikan turvallisuudesta säännöllisellä ylläpidolla ja tarvittavilla turvallisuustarkastuksilla. Voimassa olevat turvallisuusohjeet ja -määräykset ohjaavat tarkastuksien laatua. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan skeittipaikkojen tulee sisältyä palvelun tarjoajan laatimaan turvallisuusasiakirjaan.

Skeittipaikkojen säännöllinen ylläpito ja turvallisuustarkastukset kuuluvat alueurakkaan. Työn suorittavalta urakoitsijoilta vaaditaan kohdekohtaiset turvallisuussuunnitelmat, joita noudatetaan ylläpidossa. Turvallisuusasiakirjassa määritellään kohteessa noin 6-8 kertaa vuodessa tehtävät tarkastustoimenpiteet. Tämän lisäksi skeittipaikoilla tehdään vuosittain laajempi toimintatarkastus, jonka suorittaa tällä hetkellä Helsingin kaupungille Stara.

Tarkastusasiakirjoissa todetut puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti ja kattavasti olevien resurssien puitteissa.

Toimenpiteet kunnossapidon kehittämiseksi skeittipaikoilla

Kunnossapidon turvallisuustarkastukset on suoritettu vaadittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarkistusasiakirjoissa esitettyjen puutteiden ja niiden vaatimien kunnostustoimenpiteiden systemaattisessa toteuttamisessa on kuitenkin ollut haasteita riittävän asiantuntijahenkilöstön ja määrärahojen puutteesta johtuen.

Erityisosaamista vaativat kunnostustoimenpiteet, kuten betonipintojen jälkikäsittely, tilataan erillistyönä. Tehtävä toimenpide suoritetaan mahdollisimman hyvässä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa keskitetysti kaikille betonipintaisille skeittipaikoille vuosien 2022-2023 aikana.

Helsingin skeittiohjelmalla varmistetaan skeittipaikkojen turvallisuus ja käytettävyys sekä sovitaan, miten skeitin olosuhteita kehitetään tulevina vuosina. Ohjelman laadinnassa on mukana laaja kaupungin asiantuntijaryhmä sekä alan harrastajia.

Skeittiohjelman päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala. Skeittiohjelmassa tarkastellaan edellisen kauden toteutuneita hankkeita, todetaan nykyisten skeittipaikkojen olosuhteet sekä esitetään skeittipaikkakohtaiset kehittämistoimenpiteet. Valmistuttuaan ohjelma on tarkoitus viedä sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan että kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2022 aikana.

Skeittipaikkatarpeiden selvittämiseksi ja skeittiohjelman päivittämisen tueksi on tehty koko kaupunkia koskeva asukaskyselyn kooste 18.2.2021. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/Skeitti_kysely_tulokset_raportti.pdf

Palautteissa oltiin yleisesti tyytyväisiä skeittipaikkojen siisteyteen. Olemassa olevien skeittipuistojen kunnostusta ja päivittämistä toivottiin enemmän kuin uusien rakentamista. Skeittipaikkojen päivittäminen tarkoittaa monesti laajempaa kunnostusta ja vaatii usein suunnittelua. Skeittiohjelman päivityksessä otetaan esille mahdolliset perusparannustarpeet.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mia Haglund: OTE LAUSUNNOSTA: "Lausunnossa esitetään, että skeittipuistojen turvallisuuden varmistamiseksi kehitetään järjestelmä tai prosessi, jossa varmistetaan huoltotoimenpiteiden systemaattinen kunnossapito." VIRKKEEN JÄLKEEN LISÄYS: “Huoltotoimenpiteiden toteuttamisen sujuvoittamiseksi kaupunki tekee yhteistyötä lajin harrastajayhdistysten kanssa.”

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Haglundin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Muokataan lausunnon kohta 14 muotoon: "Erityisosaamista vaativat kunnostustoimenpiteet, kuten betonipintojen jälkikäsittely, tilataan erillistyönä. Tehtävä toimenpide suoritetaan mahdollisimman hyvässä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa keskitetysti kaikille betonipintaisille skeittipaikoille vuosien 2022-2023 aikana."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Haglundin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

29.03.2022 Pöydälle

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Camilla Lindroth, projektinjohtaja: 310 22084

camilla.lindroth@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 32

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin ylläpitämät skeittialueet pysyvät käyttäjilleen turvallisina ja varusteiltaan toimintaan suunniteltuina harrastuspaikkoina. Tämän varmistamiseksi on oleellista, että edelleen kehitetään skeittipaikkojen kunnon seuraamista ja huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamista sekä niiden budjetointia. Aloitteessa mainittu kunnossapidon tietojärjestelmien kehittäminen on myös tarpeellista huomioida osana kaupungin tietojärjestelmien kehityksen priorisointia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että nämä kunnon seurannan, huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamisen ja budjetoinnin näkökulmat otetaan keskeiseksi osaksi valmisteilla olevaa skeittiohjelmaa, ja että skeittiohjelma tuodaan lautakunnan käsittelyyn syyskaudella 2022. Tätä näkökulmaa tukee myös skeittiohjelman asukaskyselyn tulokset, jossa korostui olemassa olevien skeittipuistojen ylläpito, kunnostus ja päivittäminen, joita toivottiin enemmän kuin uusien kohteiden rakentamista. Kyselyn perusteella skeittipaikkojen määrään, laatuun ja saavutettavuuteen oltiin yleisesti todella tyytyväisiä. Skeittiohjelman asukaskysely toteutettiin eHarava-kyselynä Helsingin skeittipaikoista, joka oli avoinna 2.−23.11.2020. Skeittipaikkakyselyyn osallistui 4 755 vastaajaa. Vastaajia saatiin kyselyn kaikista ikäryhmistä, myös vastaajien sukupuolijakauma on monipuolinen.

Helsingin kaupungin organisaatiossa skeittipalveluita järjestävät kaupunkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelu- ja nuorisopalvelukokonaisuudet. Skeittiohjelman laatimisen yhteydessä olisi syytä arvioida, miten skeittipaikkojen huolto- ja korjaustoimenpiteiden ohjeistus ja koordinaatio kaupungissa varmistetaan ja korjaustoimenpiteet saadaan osaksi normaaleja prosesseja.

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto
Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi