Toivomusponsi, Roihupellon kampuksen ammattiopiston väistötilojen ja kiinteistöjen käyttö muuhun toimintaan

HEL 2021-012410
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 551 §

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi koskien Stadin ammatti- ja aikuisopistolta vapautuvien tilojen ja kiinteistöjen käyttöä muuhun toimintaan

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.9.2021 hyväksymän toivomusponnen (Sami Muttilainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esittelijä muutti perusteluiden neljännen kappaleen seuraavan sisältöiseksi: Ponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston lausunto. Kaupunginhallitus toteaa jaoston lausuntoon viitaten seuraavaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän tekemän muutoksen.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.9.2021 hyväksymän toivomusponnen (Sami Muttilainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunginvaltuusto on 3.11.2021 § 331 hyväksynyt Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen hankesuunnitelman. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen.

Hyväksyessään Roihupellon kampuksen hankesuunnitelman selvitetään mahdollisuutta ottaa ammattiopiston väistyviä tiloja ja kiinteistöjä tilapäiseen käyttöön kulttuurille, liikunnalle ja pienyrittäjille (Sami Muttilainen).

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Ponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Kaupunginhallitus toteaa lautakunnan lausuntoon viitaten seuraavaa.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen uudishanke korvaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston nykyisin käytössä olevat tilat osoitteissa Sturenkatu 18-20 ja 22, Nilsiänkatu 3 ja 6 sekä Vuokkiniemenkatu 30, Abraham Wetterin tie 4, Elimäenkatu 23 sekä Holkkitie 5 lisätilat. Holkkitie 5:n toiminnot siirtyvät vuokratiloihin Tattariharjuun sekä Malminkentälle. Muut Roihupellon kampukselle sijoittuvat opetusalat toimivat uudisrakennuksen valmistumiseen, vuoteen 2026 saakka nykyisissä tiloissaan.

Kaupunginhallitus on 22.6.2020 § 400 hyväksynyt Helsingin kaupungin toimitilastrategian. Toimitilastrategia ohjaa kaikkia kaupungin tiloihin liittyviä toimia ja toimijoita. Voimassa olevan toimitilastrategian mukaan (6 kohta) kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita.

Stadin ammatti- ja aikuisopistolta vapautuvat tilat, joista ei ole tarkoitus luopua taikka joiden käyttötarkoitusta ei ole tarkoitus muuttaa, on tarkoitus vuokrata uudelleen. Stadin ammattiopiston uudisrakennushankkeen myötä kasvatus- ja koulutustoimialan käytössä olevia tiloja vapautuu yhteensä yli 42  000 m². Tilat on luokiteltu käyttötarkoitukseltaan koulurakennuksiksi. Tyhjien tilojen väliaikainen käyttö vuokraamalla tilat esimerkiksi kulttuurin taikka liikunnan toimijoille tai pienyrittäjille ei ole täysin ongelmatonta.

Tyhjillään olevien tilojen väliaikaista käyttöä valmistellaan kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä. Valmistelua ohjaavat kaupunkistrategia, toimitilastrategia sekä taide- ja kulttuurivisio, jotka sisältävät yhdenmukaisia tavoitteita tilojen käytön suhteen. Samaa aihetta on käsitelty kaupunginvaltuuston 8.12.2021 § 410 loppuun käsittelemässä valtuutettu Atte Harjanteen aloitteessa purettavien kiinteistöjen taidekäytön edistämisestä.

Tavoitteena on kilpailuttaa toimija, joka voisi kaupungin puolesta suorittaa tilojen jakoa. Pääsääntöisesti kaupungin omille rakennuksille pyritään löytämään uudet käyttäjät ja ulkopuolelta vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset irtisanotaan. Mikäli tyhjille tiloille ei ole toimitilastrategian mukaista käyttötarkoitusta käynnistetään niitä koskeva myyntiprosessi. Rakennusten peruskorjaus tulee usein kalliimmaksi kuin uudisrakentaminen, joten huonokuntoisten rakennusten osalta selvitetään myös purkumahdollisuuksia. Mikäli tilat ovat huonokuntoisia, mutta rakennukset ovat suojeltuja, eikä kaupungilla ole rakennuksille omaa käyttöä, jää vaihtoehdoksi tilojen myynti.

Stadin ammattiopiston uudisrakennuksen myötä kaupungille jää tyhjilleen sekä omia tiloja että ulkoa vuokrattuja tiloja. Ulkoa vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset irtisanotaan. Kaupungin omia tiloja ovat Sturenkatu 18–20 (15 401 m²), Sturenkatu 22 (7 037 m²), Nilsiänkatu 3 (6 740 m²) ja Nilsiänkatu 6 (7 037 m²).

Molemmat Sturenkadun rakennukset ovat peruskorjauksen tarpeessa. Kaupunginmuseon laatiman suojelutavoiteselvityksen mukaan molemmilla rakennuksilla on suojeluarvoja. Sturenkatu 18
–20 ehdotetaan suojeltavaksi sr-1 merkinnällä ja Sturenkatu 22 sr-2 merkinnällä. Kaupungilla ei ole näille tiloilla omaa tarvetta, joten ne laitetaan kaupunkiympäristön toimialan kiinteistökehitys -tiimin toimesta myyntiin. Mikäli myyntiä ei onnistuta heti toteuttamaan, voidaan tilat vuokrata kokonaisuutena väliaikaiskäyttöön edellyttäen, että tilat ovat vuokrauskunnossa.

Nilsiänkatu 3:n rakennus on entinen Helsingin yliopiston lastentarhanopettajankoulutuslaitos. Rakennuksessa on aiemmin toiminut myös Vallgårds lågstadieskola eli Vallilan ruotsinkielisen ala-asteen koulu. Rakennus on tarkoitus peruskorjata peruskouluksi vuosina 2027–2028. Nilsiänkatu 6:n tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa. Tilojen tilapäinen vuokraus on mahdollista edellyttäen, että tilat ovat vuokrauskunnossa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 24.5.2022 § 315 hyväksynyt
Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet. Vallilan toimitila-aluetta kehitetään omaleimaisena yritysten, palvelujen ja kulttuuritoiminnan sijaintipaikkana. Suunnitteluperiaatteiden mukaan Vallilan toimitila-aluetta kehitetään merkittävänä yrityskeskittymänä ja houkuttelevana työnteon ja vapaa-ajan alueena. Suunnitteluperiaatteet eivät itsessään käynnistä jatkosuunnittelua, vaan ne toimivat ohjeena kaupungin katu- ja muiden julkisten alueiden suunnittelulle sekä yksityisten tonttien kehittämishankkeille.

Sturenkadun ja Nilsiänkadun tilat antavat mahdollisuuksia Vallilan alueen suunnitteluperiaatteiden mukaiseen toimintaan. Tiloja kehitetään kiinteistökehitys -tiimin johdolla ja eri vaihtoehtoja pohditaan tilojen jatkokäyttöön niiden vapauduttua Stadin ammatti- ja aikuisopiston käytöstä. Yhteistyötä tehdään muun muassa alueen asemakaavoituksen kanssa. Erilaiset kumppanuusmallit ja kehittämiskilpailut voivat myös tulla kyseeseen näiden tilojen kohdalla. Kaupungin omistamien kiinteistöjen väliaikaiskäytön mahdollistavat toimet on tarkoituksenmukaista sisällyttää osaksi kiinteistönpidon prosesseja ja käynnistää riittävän varhain rakennusten tyhjäkäynnin minimoimiseksi.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppilaitostoiminnan siirryttyä Roihupellon kampukselle pyritään erityisesti Vallilassa sijaitsevien kaupungin omistamien kiinteistöjen kohdalla sujuvaan siirtymään kiinteistöjen monipuoliseen tilapäiskäyttöön esimerkiksi yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Edellä mainittujen kiinteistöjen väliaikaiskäyttö esimerkiksi kulttuuritoiminnan, erilaisten toimitilojen ja kansalaistoiminnan tarpeisiin tukisi Vallilan toimitila-alueen luonnetta ja alueelle hyväksyttyjen suunnitteluperiaatteiden tavoitteita vetovoimaisesta ja houkuttelevasta työnteon ja vapaa-ajan alueesta.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.05.2022 § 44

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto toteaa, että:

Kaupunkiympäristön toimiala rakennuttaa vuokrahankkeena Vartiokylän alueelle osoitteeseen Tulppakuja 3 / Holkkitie 5 Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampusta. Tämä uudishanke korvaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston nykyisin käytössä olevat tilat osoitteissa Sturenkatu 18 - 20 ja 22, Nilsiänkatu 3 ja 6 sekä lisätilat Vuokkiniemenkatu 30, Abraham Wetterin tie 4, Elimäenkatu 23 sekä Holkkitie 5. Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen opiskelijapaikkamäärä on 4 500 opiskelijaa. Uusien tilojen käyttöönotto on tammikuussa 2026.Tulppakuja 3 / Holkkitie 5:n toiminnot (mm. varastologistiikka) siirtyvät vuokratiloihin Tattariharjuun sekä Malmin lentokentälle.

Muut Roihupellon kampukselle sijoittuvat opetusalat toimivat uudisrakennuksen valmistumiseen asti omissa tiloissaan osoitteissa Sturenkatu 18 - 20 ja 22, Nilsiänkatu 3 ja 6, Vuokkiniemenkatu 30, Abraham Wetterin tie 4 ja Elimäenkatu 23.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun ensisijainen tehtävä on huolehtia toimialojen tilatarpeista ja kehittää kaupungin palvelutilaverkkoa yhteistyössä toimialojen kanssa. Tyhjiksi jääneille tiloille etsitään uusia käyttötarkoituksia, mutta kaupungin toimitilastrategian mukaan kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita.

Tyhjentyneen tilan vuokraaminen uudelleen on normaalia vuokraustoimintaa niiden tilojen osalta, joiden käyttötarkoitusta ei ole tarkoitus muuttaa tai joista ei ole tarkoitus luopua. Stadin ammattiopiston uudisrakennushankkeen myötä kasvatus- ja koulutustoimialan käytössä olevia rakennuksia vapautuu yhteensä yli 42  000 m². Tilat on luokiteltu käyttötarkoitukseltaan koulurakennuksiksi. Tyhjien tilojen väliaikainen käyttö vuokraamalla tilat esimerkiksi kulttuurin ja liikunnan toimijoille tai pienyrittäjille ei ole ongelmatonta. Asiaa on käsitelty myös kaupunkiympäristölautakunnan antamassa lausunnossa (KH 34/2021/588), joka koski valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitetta koskien purettavien kiinteistöjen taidekäytön edistämistä Helsingissä. Lausunnossa on selvitetty tyhjillään olevien rakennusten jatkokäytön mahdollisuuksia kaupungissa.

Kaupunkiympäristön toimiala kehittää parhaillaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa toimintamallia, jossa tyhjänä olevia, joko purkua tai myyntiä odottavia rakennuksia voitaisiin vuokrata operaattorin kautta kulttuurikäyttöön. Selvityksen alla on kohteista perittävän vuokran määrä ja väliaikaisen käyttötarkoituksen muutoksen menettely rakennusvalvonnan kanssa. Tavoitteena on kilpailuttaa toimija, joka voisi kaupungin puolesta suorittaa tilojen jakoa.

Pääsääntöisesti kaupungin omille rakennuksille pyritään löytämään uudet käyttäjät ja ulkopuolelta vuokratut tilat irtisanotaan. Mikäli tyhjille tiloille ei toimitilastrategian mukaista käyttötarkoitusta, niille haetaan kaupunkiympäristölautakunnalta myyntilupaa myyntiprosessin käynnistämiseksi. Huonokuntoisten tilojen osalta selvitetään niiden purkumahdollisuuksia. Mikäli tilat ovat huonokuntoisia, mutta rakennukset ovat suojeltuja, jää vaihtoehdoksi tilojen myynti kiinteistökehityksen kautta. Rakennusten peruskorjaus tulee useimmiten kalliimmaksi kuin uudisrakentaminen.

Stadin ammattiopiston uudisrakennuksen myötä kaupungille jää tyhjilleen sekä omia tiloja että ulkoa vuokrattuja tiloja vuoden 2026 alusta. Stadin ammattiopiston vanhoista tiloista ulkoa vuokrattuja ovat Abraham Wetterin tien, Elimäenkadun ja Vuokkiniemenkadun tilat. Näiden tilojen vuokrasopimuksen irtisanotaan ja tiloja ei voida ottaa tilapäiseen käyttöön. Kaupungin omia tiloja ovat Sturenkatu 18 - 20, Sturenkatu 22, Nilsiän katu 3 ja Nilsiänkatu 6.

Sturenkatu 18 - 20:ssa on kaupungin omistamaa tilaa yhteensä 15 401 m² ja Sturenkatu 22:ssa yhteensä 7 037 m². Molemmat rakennukset ovat peruskorjauksen tarpeessa. Kaupunginmuseon laatiman suojelutavoiteselvityksen mukaan molemmilla rakennuksilla on suojeluarvoja ja Sturenkatu 18 ehdotetaan suojeltavaksi sr-1 ja Sturenkatu 22 sr-2 -merkinnöin. Sturenkadun tilojen uudelleen käyttöä arvioidaan. Kaupungilla ei ole tiloilla tarvetta, joten ne laitetaan kiinteistökehityksen kautta myyntiin Roihupellon uusien tilojen valmistuttua. Mikäli myyntiä ei onnistuta heti toteuttamaan, voidaan tilat vuokrata kokonaisuutena väliaikaiskäyttöön, edellyttäen että tilat ovat vuonna 2026 vuokrauskunnossa.

Nilsiänkatu 3:ssa on kaupungin omistamaa tilaa yhteensä 6 740 m². Rakennus on entinen Helsingin yliopiston lastentarhanopettajankoulutuslaitos ja rakennuksessa on toiminut myös Vallgårds lågstadieskola eli Vallilan ruotsinkielisen ala-asteen koulu. Rakennus on arkkitehti Gunnar Taucherin käsialaa. Tämä rakennus on tarkoitus peruskorjata peruskouluksi vuosina 2027 - 2028.

Nilsiänkatu 6:ssa on kaupungin omistamaa tilaa yhteensä 7 037 m². Tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa. Tilojen tilapäinen vuokraus on mahdollista edellyttäen, että tilat ovat vuonna 2026 vuokrauskunnossa.

Vallilan alueelle on laadittu suunnitteluperiaatteet, jotka ovat Kerro kantasi-sivustolla kommentoitavana 27.3.2022 saakka ja ne on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi kevään 2022 aikana. Vallilan toimitila-aluetta kehitetään omaleimaisena yritysten, palvelujen ja kulttuuritoiminnan sijaintipaikkana. Suunnitteluperiaatteiden mukaan Vallilan toimitila-aluetta kehitetään merkittävänä yrityskeskittymänä ja houkuttelevana työnteon ja vapaa-ajan alueena. Suunnitteluperiaatteet eivät itsessään käynnistä jatkosuunnittelua, vaan ne toimivat ohjeena kaupungin katu- ja muiden julkisten alueiden suunnittelulle sekä yksityisten tonttien kehittämishankkeille. Sturenkadun ja Nilsiänkatu 6:den tilat antavat mahdollisuuksia Vallilan alueen suunnitteluperiaatteiden mukaiseen toimintaan. Tiloja kehitetään kiinteistökehityksen kautta ja eri vaihtoehtoja pohditaan tilojen jatkokäyttöön niiden vapauduttua Stadin ammattiopiston käytöstä. Yhteistyötä tehdään alueen kaavoittajan kanssa ja erilaiset kumppanuusmallit ja kehittämiskilpailut voivat tulla kysymykseen näiden tilojen kohdalla.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto pitää tärkeänä, että kaupungin omistamien kiinteistöjen väliaikaiskäytön mahdollistavat toimet nivotaan osaksi kiinteistönpidon prosesseja ja käynnistetään riittävän varhain rakennusten tyhjäkäynnin minimoimiseksi.

Stadin ammattiopiston oppilaitostoiminnan siirryttyä Roihupellon kampukselle pyritään erityisesti Vallilassa sijaitsevien kaupungin kiinteistöjen Nilsiänkatu 6, Sturenkatu 18-20 ja Sturenkatu 22 kohdalla sujuvaan siirtymään kiinteistöjen monipuoliseen tilapäiskäyttöön esimerkiksi yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Edellä mainittujen kiinteistöjen väliaikaiskäyttö esimerkiksi kulttuuritoiminnan, erilaisten toimitilojen ja kansalaistoiminnan tarpeisiin tukisi Vallilan toimitila-alueen profiilia ja alueelle valmisteilla olevien suunnitteluperiaatteiden tavoitteita vetovoimaisesta ja houkuttelevasta työnteon ja vapaa-ajan alueesta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Noora Laak: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen kappale: Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto pitää tärkeänä, että kaupungin omistamien kiinteistöjen väliaikaiskäytön mahdollistavat toimet nivotaan osaksi kiinteistönpidon prosesseja ja käynnistetään riittävän varhain rakennusten tyhjäkäynnin minimoimiseksi.

Kannattaja: Stefan Loman

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti yksimielisesti hyväksyä Noora Laakin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Noora Laak: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotukseen lisätään uudet seuraavan sisältöiset viimeiset kappaleet:

Stadin ammattiopiston oppilaitostoiminnan siirryttyä Roihupellon kampukselle pyritään erityisesti Vallilassa sijaitsevien kaupungin kiinteistöjen Nilsiänkatu 6, Sturenkatu 18-20 ja Sturenkatu 22 kohdalla sujuvaan siirtymään kiinteistöjen monipuoliseen tilapäiskäyttöön esimerkiksi yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Edellä mainittujen kiinteistöjen väliaikaiskäyttö esimerkiksi kulttuuritoiminnan, erilaisten toimitilojen ja kansalaistoiminnan tarpeisiin tukisi Vallilan toimitila-alueen profiilia ja alueelle valmisteilla olevien suunnitteluperiaatteiden tavoitteita vetovoimaisesta ja houkuttelevasta työnteon ja vapaa-ajan alueesta.

Kannattaja: Stefan Loman

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotukseen lisätään uudet seuraavan sisältöiset viimeiset kappaleet:

Stadin ammattiopiston oppilaitostoiminnan siirryttyä Roihupellon kampukselle pyritään erityisesti Vallilassa sijaitsevien kaupungin kiinteistöjen Nilsiänkatu 6, Sturenkatu 18-20 ja Sturenkatu 22 kohdalla sujuvaan siirtymään kiinteistöjen monipuoliseen tilapäiskäyttöön esimerkiksi yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Edellä mainittujen kiinteistöjen väliaikaiskäyttö esimerkiksi kulttuuritoiminnan, erilaisten toimitilojen ja kansalaistoiminnan tarpeisiin tukisi Vallilan toimitila-alueen profiilia ja alueelle valmisteilla olevien suunnitteluperiaatteiden tavoitteita vetovoimaisesta ja houkuttelevasta työnteon ja vapaa-ajan alueesta.

Jaa-äänet: 3
Tapio Klemetti, Otto Meri, Katri Penttinen

Ei-äänet: 6
Martin Aalto, Riina Bhatia, Noora Laak, Stefan Loman, Julia Saarholm, Nina-Ilona Törmikoski

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä Noora Laakin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 6-7.

21.04.2022 Pöydälle

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Heini Koskensalo-Kleemola, erityisasiantuntija: 31042139

heini.koskensalo-kleemola@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi