Valtuustoaloite, lisää frisbeegolfratoja Helsinkiin

HEL 2021-012411
Asialla on uudempia käsittelyjä
31. / 497 §

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite uusista frisbeegolfradoista

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Jussi Chydenius ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimiin uusien frisbeegolfratojen rakentamiseksi tämän valtuustokauden aikana.

Frisbeegolfin ja muun omaehtoisen ulkoliikunnan harrastajamäärät ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina. Uusia frisbeegolfratoja pyritään rakentamaan vastaamaan kasvanutta kysyntää. Harrastusmahdollisuuksien kehittäminen lisää ulkoilualueiden houkuttelevuutta ja parantaa omaehtoisen liikunnan lajivalikoimaa.

Nykyisten frisbeegolfratojen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja frisbeegolfseurat. Helsingissä on tällä hetkellä kolme vapaassa käytössä olevaa, täysimittaista frisbeegolfrataa (Kivikossa, Talissa ja Siltamäessä), kaksi lyhyempää rataa (Meilahdessa ja Munkkiniemessä) ja kaksi muutaman korin harjoitusaluetta (Etelä-Haagassa ja Savelassa). Uusia ratoja on tulossa Vuosaareen ja Paloheinään. Malmin entisen lentokentän alueelle on suunnitteilla väliaikainen frisbeegolfrata ennen kuin alueen asuinrakentaminen alkaa.

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee frisbeegolfratoja yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelujen, frisbeegolfseurojen ja yritysten kanssa. Uusien frisbeegolfratojen rakentamista hankaloittaa lajin vaatima suuri tilantarve. Täysimittainen rata edellyttää paikasta riippuen jopa 25 hehtaarin tilaa, eikä tällaisia ole vapaana liikuntapalveluille varatuilla alueilla. Frisbeegolfin yhdistäminen samalle alueelle muun ulkoilun kanssa on turvallisuuden kannalta haastavaa.

Kaupunki on parhaillaan laatimassa uutta frisbeegolfohjelmaa, joka valmistuu tämän vuoden aikana. Ohjelma sisältää palvelulinjauksen, jossa määritetään frisbeegolfpalvelujen laatutaso ja reunaehdot. Ohjelmassa esitetään nykyinen verkosto perusparannustarpeineen, sijaintiehdotukset uusille kohteille ja tavoitteellinen toteuttamisaikataulu.

Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian mukaan frisbeegolf on osa omaehtoisen liikunnan palveluja, joita tuotetaan pääasiassa vuokraamalla tiloja ja maa-alueita palveluja tarjoaville yhteisöille. Frisbeegolfradat ovat kaikkien kaupunkilaisten käytössä vapaasti ja maksutta huolimatta siitä, että niitä ylläpidetään yhteistyössä esimerkiksi frisbeegolfseurojen kanssa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 115

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala pitää frisbeegolfmahdollisuuksien edistämisen tärkeänä ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan uusia kenttiä Helsinkiin. Harrastusmahdollisuuksia kehittämällä lisätään ulkoilualueiden houkuttelevuutta ja parannetaan omaehtoisen liikunnan lajivalikoimaa. Frisbeegolfin suosio ja ratojen kävijämäärä on kasvanut entisestään koronapandemian aikana. Kaupunkiympäristön toimiala kehittää frisbeegolfia yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan, seurojen, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Helsingissä on tällä hetkellä kolme julkisessa käytössä olevaa, täysimittaista frisbeegolfrataa, kaksi lyhyempää rataa ja kaksi frisbeegolfin harjoitusaluetta. Täysimittaiset eli 18 korin radat sijaitsevat Kivikossa, Talissa ja Siltamäessä, 16 korin rata Meilahdessa ja 9 korin rata Munkkiniemessä. Näiden ratojen lisäksi Etelä-Haagassa sijaitsee 3 korin ja Savelassa 4 korin harjoitusalue. Uusi Vuosaaren rata on viimeistelyä vaille valmis. Tämän jälkeen seuraava rata on rakentumassa lähivuosina Paloheinään. Talinhuipun rata tulee olemaan poissa käytöstä joitakin vuosia alueen kunnostustöiden vuoksi.

Nykyisten frisbeegolfratojen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja frisbeegolfseurat. Kaupunki tekee yhteistyötä ja sopimuksia lajin harrastajien ja lajiyhdistysten kanssa frisbeegolfalueiden perustamisesta, käytöstä ja hoidosta. Tavoitteena on myös se, että frisbeegolf on osa omaehtoisen liikunnan palveluita, jota tuotetaan pääasiassa vuokraamalla tiloja ja maa-alueita frisbeegolfpalveluita tuottaville yrityksille ja yhteisöille.

Helsingin kaupunki on ollut aktiivinen frisbeegolfmahdollisuuksien edistäjä yli 30 vuoden ajan jo ennen lajin nykyistä suosiota. Vuonna 2012 Helsingin kaupungin rakennusvirasto laati frisbeegolfselvityksen ja -linjauksen yhteistyössä frisbeegolfseurojen kanssa.

Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan laatimassa uutta frisbeegolfohjelmaa ja -linjausta, jotka valmistuvat vuoden 2022 aikana. Ohjelman päivityksestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Ohjelma sisältää myös palvelulinjauksen, jossa kuvataan kyseisen toiminnon erityispiirteet, laatutaso ja reunaehdot. Ohjelma esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle syksyllä 2022. Ohjelmassa esitetään nykyinen verkosto perusparannustarpeineen, sijaintiehdotukset uusille kohteille ja tavoitteelliselle toteuttamisohjelmalle. Uusien ratojen sijaintipaikkojen löytämistä hankaloittaa etenkin 9–18 korin ratojen vaatima noin 8–25 hehtaarin tilantarve, alueen muut käyttäjät, ympäristön kuluminen liian kevyen kunnossapidon takia ja saavutettavuus.

Vuonna 2020 työn osallistavassa aloitusvaiheessa toteutettiin frisbeegolfohjelmaan liittyvä frisbeegolfkysely, johon osallistui 820 vastaajaa. Kyselyn vastauksissa nousi esille lajin kasvavan suosion tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Olemassa olevista radoista oltiin kiitollisia ja rataverkostoon pääosin tyytyväisiä. Suurimmaksi ongelmaksi koettiin olemassa olevien ratojen ruuhkaisuus. Kehittämistoiveet liittyvät pitkälti ratakapasiteetin kehittämiseen: toiveita uusien ja monipuolisten ratojen rakentamisesta, eritasoisten harrastajien huomioimista ja olemassa olevien ratojen kunnostamista.

15.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Tero Santaoja, yksikön päällikkö: 310 37155

tero.santaoja@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.01.2022 § 9

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan frisbeegolfmahdollisuuksien edistäminen on liikuntapalvelukokonaisuuden ydintehtävien mukaista toimintaa, jonka myötä kehitetään ulkoilualueiden houkuttelevuutta ja lisätään omaehtoisen liikunnan mahdollisuuksia. Liikuntapalvelukokonaisuuden ydintehtäviin kuuluu helsinkiläisten kannustaminen ja ohjaaminen omaehtoisen liikunnan pariin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelukokonaisuus kehittää frisbeegolfin vaatimia olosuhteita yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tämä tehtävä edellyttää tiivistä yhteistyötä myös kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Uusien frisbeeratojen tarpeeseen vastataan nopeimmin Paloheinässä, jonne vuonna 2023 valmistuu 18-korinen frisbeegolfrata. Paloheinän radan suunnittelee ja rakennuttaa kaupunkiympäristön toimiala. Radan ylläpitovastuu luovutetaan liikuntapalvelukokonaisuudelle, joka ryhtyy palvelustrategian mukaisesti etsimään toimijaa, jonka tehtävä jatkossa tulisi olemaan radan ylläpito. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 15.12.2021 liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian, jossa määritellään liikuntapalvelukokonaisuuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä. Frisbeegolf on osa omaehtoisen liikunnan palveluita, jota tuotetaan pääasiassa vuokraamalla tiloja ja maa-alueita frisbeegolf palveluita tuottaville yrityksille ja yhteisöille. Frisbeegolfradat ovat kaikkien kaupunkilaisten vapaasti ja ilman korvausta käytettävissä huolimatta siitä, että niitä ylläpidetään yhteistyössä esimerkiksi frisbeegolfseurojen kanssa.

Helsingin kaupunki on ollut aktiivinen frisbeegolfmahdollisuuksien edistäjä jo ennen lajin nykyistä suosiota. Vuonna 2012 Helsingin kaupungin rakennusviraston laati frisbeegolfselvityksen ja -linjauksen yhteistyössä frisbeegolfseurojen kanssa. Kyseisen frisbeegolfselvityksen ja -linjauksen päivityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana. Vuonna 2021 teetettiin frisbeegolfohjelmaan liittyvä asiakaskysely, johon vastasi 269 henkilöä. Kyselyn vastauksissa nousi esille lajin kasvavan suosion tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Olemassa olevista radoista oltiin kiitollisia ja rataverkostoon oltiin pääosin tyytyväisiä. Suurin ongelma koettiin olevan olemassa olevien ratojen ruuhkaisuus. Kehittämistoiveet liittyvät pitkälti ratakapasiteetin kehittämiseen, paitsi uusien ratojen rakentamisen mutta myös eritasoisten harrastajien huomioimisen ja olemassa olevien ratojen kunnostamisen kautta.

Frisbeegolfohjelman päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala. Ohjelma on tarkoitus saada sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan että kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn vuonna 2022. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa vuonna 2012 laaditun frisbeegolflinjauksen päivittämistyön loppuun saattamista ja mahdollisten uusien ratojen sijoituspaikkojen ja edellytysten kartoittamista osana selvitystä.

Frisbeegolfohjelmaan liittyvässä asiakaskyselyssä harjoittelupaikkoihin toivottiin eri vaikeustasoja ja ratapituuksia sekä paikkoja harjoitella puttausta ja draiveja. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Helsingin kaupungin alueella hallinnoimilla alueilla ei, Paloheinän ulkoilualuetta lukuun ottamatta, ole tarpeeksi laaja-alaisia alueita käyttöönotettavaksi 9-18 korin täysimittaista frisbeegolfratatoimintaa varten, mutta 2-3 korin harjoittelupaikkoja on löydettävissä. Liikuntapalvelukokonaisuus voi osallistua asiantuntijana uusien ratojen sijoituspaikkojen kartoitukseen, mutta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien maa-alojen puitteissa ei uusien, täyspitkien ratojen mahdollista tarvetta voida ratkaista.

Helsingissä on tällä hetkellä seitsemän frisbeegolfrataa, joista yksikään ei ole kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hoidossa. Frisbeegolfratoja ylläpitävät kaupunkiympäristön toimiala ja frisbeegolfseurat. Kaupunki tekee yhteistyötä ja sopimuksia lajin harrastajien ja lajiyhdistysten kanssa frisbeegolfalueiden perustamisesta, käytöstä sekä hoidosta. Alueiden hoitajilta saadun tiedon perusteella frisbeegolfin suosion ja ratojen kävijämäärien voidaan katsoa kasvaneen entisestään koronapandemian aikana. Frisbeegolftoiminta on kannatettavaa virkistystoimintaa, mutta uusia ratoja suunniteltaessa on syytä huomioida alueen muut käyttäjät ja muu harrastustoiminta, ympäristön kulumisen ehkäisy sekä liikenneyhteydet ja pysäköintimahdollisuudet.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi