Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla Liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtajalle

HEL 2021-012413
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 182 §

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisten määrääminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti, kumoten asiassa 21.8.2020 (121 §) tekemänsä päätöksen, että liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan estyneenä tai poissa ollessa tämän sijaisina toimivat seuraavassa sijaantulojärjestyksessä:

  • Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtaja Petri Lumijärvi
  • Suuret kaupunkiraideliikennehankkeet -yksikön johtaja Artturi Lähdetie
  • Liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi
  • Talous- ja toiminnanohjausyksikön johtaja Karoliina Rajakallio
  • Kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva
  • Omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen
  • Hallintopäällikkö Jukka Hämäläinen

Käsittely

Johtokunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Esteelliset: Petri Lumijärvi, Artturi Lähdetie, Arttu Kuukankorpi, Karoliina Rajakallio, Toni Jurva, Antti Nousiainen ja Jukka Hämäläinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 § 3 mom. mukaan liikelaitoksen toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa liikelaitoksen johtokunnan määräämä viranhaltija.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi