Puistosuunnitelma, leikkipaikka ja pelikenttä, Ruoholahdenpuisto, Länsisatama, VIO 6168/1

HEL 2021-012782
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 24 §

Ruoholahdenpuiston leikkipaikka ja pelikenttä, puistosuunnitelman hyväksyminen, Länsisatama

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Ruoholahdenpuiston leikkipaikan ja pelikentän puistosuunnitelman nro VIO 6168/1.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Ruoholahdenpuiston leikkipaikka ja pelikenttä sijaitsevat Länsisataman (20.) kaupunginosassa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisreunalta Santakatuun ja länsireunalta Santakujan pysäköintialueeseen (LPA). Itäpuolella on Ruoholahden ala-asteen tontti (YOS) ja eteläreuna rajautuu Ruoholahdenkanavan rantaraittiin ja -puistoon.

Alueella on voimassa oleva asemakaava nro 9590. Asemakaavassa koko suunnittelukohde on puistoaluetta (VP) ja alueelle on merkitty ohjeellinen pallokenttä. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 0,5 hehtaaria.

Ruoholahdenpuiston yleisessä käytössä oleva leikkipaikka toimii myös läheisten kortteleiden päiväkotien leikkialueena. Pelikenttää käyttää lisäksi alueen itäpuolella sijaitseva Ruoholahden ala-asteen koulu. Puisto valmistui 1994 ja sen suunnitteli maisema-arkkitehti Leena Iisakkila.

Leikkipaikka on huonokuntoinen ja pelikentän pinta on uusimisen tarpeessa. Käyttäjät ovat toivoneet pelikentän asfalttipinnan korvaamista pelaamiseen paremmin soveltuvalla pinnoitteella. Puiston yleisilme on paikoin erittäin kulunut ja toiminnot vaativat kunnostustoimia.

Ruoholahdenpuiston leikkipaikan ja pelikentän peruskorjauksen tavoitteena on parantaa alueen toimintoja ja viihtyisyyttä. Puiston toteutuksessa pyritään kaupunkikuvallisesti laadukkaaseen lopputulokseen, Ruoholahden alueelle tyypilliset piirteet huomioiden.

Suunnitelman sisältö

Ruoholahdenpuiston leikkipaikka uudistetaan kokonaisuudessaan. Alueelle on suunniteltu pääosin puisia leikkivälineitä, kuten keinuja, kiipeilytelineitä ja tasapainoratoja. Pergolan alle on jätetty avointa tilaa pelaamiselle. Leikkipaikalla oleva kumpare muotoillaan uudelleen. Kumpareelle sijoitetaan rinneleikkivälineitä, kuten liukumäki ja köysikiipeilyvälineitä. Kumpareen viereen rakennetaan uusi hiekkalaatikko hiekkaleikkivälineineen. Leikkialueen sisäänkäynteihin muodostetaan selkeät sisääntuloalueet betonikiveyksellä.

Puiston pelikenttä muutetaan monitoimikentäksi, jonka pintamateriaali on pääosin puurouhetekonurmea ja osittain asfalttia. Pelikentän ympärillä olevat muurit korjataan ja muurin päälle rakennetaan puiset istuintasot. Aidat uusitaan nykyistä korkeammilla kolmilanka-aidoilla ja päätyverkoilla. Kenttä on jatkossakin mahdollista jäädyttää pakkastalvina.

Puiston nykyistä kasvillisuutta säilytetään ja uusilla istutuksilla lisätään kasvillisuuden monimuotoisuutta. Leikkialueelle lisätään puita tuomaan varjoisia paikkoja. Puiden määrä kasvaa viidellä kappaleella.

Aitoja uusitaan nykyiset turvanormit täyttäviksi. Leikkipaikan eteläreunalla sijaitseva pergolarakenne kunnostetaan alkuperäisen mukaisesti.

Puiston suunniteltu tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Puiston suunnitteluratkaisut leikkipaikan kumparetta lukuun ottamatta täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta puistosuunnitelmaselostuksesta (LIITE 1) ja -piirustuksesta (LIITE 2).

Puistosuunnitelma täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:ssä säädetyt edellytykset. Puisto sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Ruoholahdenpuiston leikkipaikan ja pelikentän puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat ja karttapalvelussa https://kartta.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 28.4.–11.5.2021 välisenä aikana. Puistosuunnitelmaluonnoksesta ei järjestetty erillistä vuorovaikutustilaisuutta koronatilanteen vuoksi.

Tiedote puistosuunnitelmaluonnoksen esilläolosta lähetettiin puistoon rajautuvien kiinteistöjen omistajille, Ruoholahden ala-asteen koululle, päiväkoti Laivuriin, ja Finnish American Kindergarteniin, paikallislehdille ja paikalliselle asukasyhdistykselle. Maksullinen lehti-ilmoitus julkaistiin Helsingin Uutisissa 28.4. Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 11.5.2021 mennessä.

Sähköpostitse saatiin yksitoista palautetta yksittäisiltä henkilöiltä ja yksi palaute Ruoholahden ala-asteen edustajalta.

Saadut asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon (LIITE 3)

Kustannukset ja aikataulu

Puiston pinta-ala on noin 0,5 hehtaaria.

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 842 000 euroa eli noin 170 euroa/m² (alv 0 %).

Vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 9000 euroa eli noin 1,8 euroa/m² (alv 0 %). Leikkipuiston ja pelikentän hoitoluokka on A2/ RAMS R2, toimintaviheralue.

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2022 alkaen.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 46 §

Kuntalaki 29 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jere Saarikko, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 39857

jere.saarikko@hel.fi