Toivomusponsi, vesireittiliikenne Kruunuvuorenranta - keskusta julkisen liikenteen lipun piiriin

HEL 2021-012786
Asialla on uudempia käsittelyjä
46. / 784 §

Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi reittiliikenne Kruunuvuoresta keskustaan julkisen liikenteen lipun piiriin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.11.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään valtuutettu Mirita Saxbergin aloitetta lauttaliikennekokeilusta Kruunuvuorenrannasta keskustaan 10.11.2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponnen: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta subventoida vesiteitse tapahtuvaa reittiliikennettä Kruunuvuorenrannasta keskustaan siten, että se kuuluu julkisen liikenteen lipun piiriin samalla tavalla kuin Suomenlinnan reittiliikenne.”

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2022 § 516 käsitellessään sähkölauttahankkeen loppuraporttia, että käynnistetään ympärivuotinen HSL-lipuilla toimiva lauttaliikenne Kruunuvuorenrantaan vuonna 2023. Kysyntää ja tarvetta arvioidaan liikenteen aikana ja liikennöintiä jatketaan enintään Kruunusiltojen valmistumiseen asti. Selvitetään mahdollisuus hyödyntää Suomenlinnan liikenteessä käytettävää kalustoa jääkauden liikenteessä ja suositaan päästötöntä kalustoa sulan kauden aikana.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisen lauttaliikenteen käynnistämisen valmistelu on vireillä ja asia tuodaan valmistelun jälkeen kaupunginhallituksen päätettäväksi. Budjettineuvotteluissa on sovittu asian rahoituksen sisällyttämisestä vuoden 2023 talousarvioon.

Kaupunginhallitus teki 24.5.2021 § 395 periaatepäätöksen, jolla käynnistettiin sähkökäyttöisen lautan hankinnan valmistelu reitille Kruunuvuorenranta - Meritullintori. Sähkölauttahankkeen loppuraportti esiteltiin kaupunginhallitukselle 27.6.2022.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 08.02.2022 § 75

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus teki 24.5.2021 periaatepäätöksen, jolla käynnistettiin sähkökäyttöisen lautan hankinnan valmistelu reitille Kruunuvuorenranta - Meritullintori. Kansliapäällikkö on asettanut sähkölauttahankkeelle hankeryhmän, jonka tehtävänä on tarkentaa jo tehtyjä selvityksiä ja valmistella hankepäätöksen tekemiseksi tarvittava aineisto. Hankeryhmä muun muassa selvittää lauttayhteyden käyttö- ja investointikustannukset sekä rahoitusmallin. Hankesuunnitelma esitellään kaupunginhallitukselle alkuvuonna 2022.

Kruunuvuorenrannan vesiliikenneyhteyden menestymisen kannalta on tärkeää, että HSL:n liput kelpaavat lautalla. Tällöin lauttayhteys toimii kiinteänä osana joukkoliikennejärjestelmän kokonaisuutta ja mahdollistaa lauttayhteyden käyttämisen jokapäiväisessä liikkumisessa. Tämän vuoksi HSL:n lippujen kelpoisuus lautalla on ollut hankkeen suunnittelussa alusta alkaen lähtökohtana.

HSL:n kanssa on neuvoteltu sähkölautan liikenteen ottamisesta osaksi HSL:n joukkoliikenne- ja lippujärjestelmää. Alustavasti on sovittu, että HSL:n liput kelpaisivat reitillä ja HSL maksaisi korvausta kaupungille toteutuneen matkustajamäärän perusteella, kun kaupunki vastaa kaikista lautan liikennöinnistä aiheutuvista kuluista ja liikennöintiin liittyvästä hallinnosta. Sähkölautan hankesuunnitelman valmistuessa täsmentyvät arviot lauttaliikenteen tarvitseman subvention määrästä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi