Virkojen perustaminen, kaupunkiympäristön toimiala, tiimipäällikkö ja elintarviketarkastaja sekä valvontaeläinlääkäri

HEL 2021-012808
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 903 §

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2022 lukien ja 1.6.2022 lukien

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunkiympäristön toimialalle tiimipäällikön ja elintarviketarkastajan virat 1.1.2022 lukien sekä valvontaeläinlääkärin viran 1.6.2022 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Kaupunkiympäristön palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikköön esitetään perustettavaksi tiimipäällikön ja elintarviketarkastajan virat sekä valvontaeläinlääkärin virka.

Tiimipäällikön virka tarvitaan, koska elintarviketurvallisuusyksikköön perustetaan uusi elintarvikeneuvonta-tiimi, jonka vastuulle tulee uusia elintarvikehuoneistoja koskevien ilmoitusten käsittely ja aloitustarkastukset, keskitetty elintarvikeneuvonta, asiakasyhteydenottojen käsittely sekä sidosryhmäyhteistyö. Myös elintarviketarkastajan virka sijoittuisi tulevaan elintarvikeneuvonta-tiimiin.

Tiimipäällikön ja elintarviketarkastajan tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska elintarvikelain mukaisten valvontatehtävien hoitamisessa käytetään julkista valtaa.

Valvontaeläinlääkärin virka tarvitaan, koska eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtävät ovat lisääntyneet. Koronapandemian myötä lemmikkieläinten määrä on kasvussa ja muun muassa sosiaaliset ongelmat heijastuvat eläinten hoitoon. Valtio maksaa kunnalle korvausta eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtävistä eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaisesti.

Valvontaeläinlääkärin tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan hoitamisessa käytetään julkista valtaa.

Julkisen vallan käyttöä sisältyy kaikissa kyseessä olevissa tehtävissä esimerkiksi valvontatehtäviin, tarkastuksiin, näytteenottoihin, ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn ja hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön.

Perustettaviksi esitettäville viroille on varattu määrärahat toimialan talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettavaksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

- tiimipäällikkö            4 282,40 euroa kuukaudessa,
- elintarviketarkastaja 3 535,00 euroa kuukaudessa ja
- valvontaeläinlääkäri 4 830,17 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 40343

eevam.heikkila@hel.fi