Poistumisturvallisuusselvitys, Veräjän ryhmäkoti, Otto Brandtin tie 10, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-013046
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Veräjän ryhmäkoti, Otto Brandtin tie 10, 00650 Helsinki

Riskienhallintapäällikkö

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kohdetta Veräjän ryhmäkoti osoitteessa Otto Brandtin tie 10, 00650 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:
- poistumisturvallisuusselvitys 17.11.2021
- määräaikainen palotarkastus 11.10.2021 (ptk nro 85 999)
- poistumiskoe 3.10.2022 (ptk nro 89820)
- kiinteistön omistajan edustajien kanssa käydyt sähköpostit kohteen palovaroitinjärjestelmän parantamisesta

Veräjän ryhmäkoti on 16 asukkaan ryhmäkoti kehitysvammaisille ja se toimii kahdessa rakennuksessa. A-rakennus on kaksikerroksinen ja siellä on 11 asukaspaikkaa. Asukkailla on omat huoneet soluasuntotyyppisessä ryhmäkodissa ja lisäksi on kaksi yksiötä. Soluasunnon asuinhuoneita ei ole rakennuspiirustusten mukaan toteutettu osiin jaolla ja näin ollen arvioinnissa on lähdetty siitä, että koko soluasunto on yhtä palo-osastoa. Soluasunnossa on EI30 palo-ovi porraskäytävään. Yksiöt on toteutettu asunnoiksi EI30 palo-ovin. Rakennuksessa on yksi poistumisreitti porraskäytävän kautta ja varatienä toimivat soluasuntojen parvekkeet.

B-talo on yksikerroksinen ja siellä on viisi asukaspaikkaa soluasunnossa sekä yksi yksiö. Rakennuksesta on kaksi poistumisreittiä, toinen pääovien kautta ja toinen olohuoneesta johtavan terassin oven kautta. Asukkaiden huoneita ei ole rakennuspiirustusten mukaan palo-osastoitu osiin jaolla ja näin ollen arvioinnissa on lähdetty siitä, että soluasunto on yhtä palo-osastoa. Yksiö on oma palo-osastonsa.

Veräjän ryhmäkodin asukkaiden toimintakyky on arvioitu poistumisturvallisuusselvityksessä ohjattaviksi ja ryhmäkodissa ei ole yöaikaan henkilökuntaa. Ryhmäkoti toimii samassa pihapiirissä Kestikujan ryhmäkodin kanssa, jonka yöajan ohjaaja toimii tarvittaessa Veräjän ryhmäkodin yövalvojana. Molemmat Veräjän ryhmäkodin rakennukset on varustettu palovaroitinjärjestelmillä, joiden hälytykset paikannetaan kunkin rakennuksen näyttölaitteelta. Palovaroitinjärjestelmän hälytys ohjautuu samassa pihaiirissä sijaitsevan Kestikujan ryhmäkodin yövalvojalle matkapuhelimeen.

Ryhmäkodissa järjestettiin pelastusviranomaisen edellyttämä poistumiskoe 3.10.2022 asukkaiden toimintakyvyn ja Kestikujan yövalvojan riittävän nopean toiminnan todentamiseksi. Poistumiskokeesta on laadittu erillinen lausunto. Poistumiskoe toteutettiin molemmissa rakennuksissa simuloiden yöaikaa, jolloin paikalla on vain Kestikujan yöajan ohjaaja. Poistumiskokeeseen osallistuivat lähes kaikki asukkaat. Kokeessa palovaroitinjärjestelmien hälytys simuloitiin testisavulla. Poistumiskokeessa todettiin, etteivät rakennusten palovaroitinjärjestelmät toimineet täysin oletetulla tavalla. A-rakennuksessa hälytys ei kuulunut kunnolla ja B-talon hälytys ei ohjautunut Kestikujalle. Poistumiskokeen jälkeen palovaroitinjärjestelmää parannettiin ja laitteistojen hälytykset ohjattiin Kestikujan yöajan ohjaajan matkapuhelimeen. Myös järjestelmän kuuluvuutta parannettiin.

Poistumiskokeessa asukkaat eivät poistuneet omatoimisesti vaan odottivat henkilökunnan ohjausta ulos. Kehotettuina ja ohjattuina suurin osa asukkaista poistui omatoimisesti ulos saakka. Muutaman asukkaan kohdalla poistuminen vaati ohjaajan fyysisen ohjaamisen tai taluttamisen ulos saakka.

Poistumiskokeen perusteella asukkaiden pelastaminen Kestikujan henkilökunnan toimesta on mahdollista pelastamiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Asukkaiden sijoittamisessa on otettava huomioon, ettei A-taloon voida sijoittaa asukkaita, jotka eivät kykene kiipeämään portaita. Lisäksi yksikköön ei tule sijoittaa täysin omatoimiseen pelastautumiseen kykenemättömiä asukkaita. Asukkaiden toimintakykyä tulee seurata ja tarvittaessa asukas tulee sijoittaa paremmin tuettuun asumiseen.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset. Arvio perustuu:
- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloittaa pelastustoimet
- palovaroitinjärjestelmän mahdollistamaan palon nopeaan paikantamiseen ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnistymiseen
- asukkaiden kohtuullisen hyvään omatoimiseen toimintakykyyn

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Päätös tullut nähtäväksi 04.04.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 09 310 31375

marja.tuomisto@hel.fi

Päättäjä

Pekka Itkonen
riskienhallintapäällikkö