Talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2022

HEL 2021-013057
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 18 §

Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeet

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeet.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on 13.12.2021 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeet, jossa todetaan mm. seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.10.2021 (§ 293) kaupunkistrategian vuosiksi 2021−2025. Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita, tulosbudjetteja ja toimintasuunnitelmia.

Kaupunginvaltuusto päätti myös, että strategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa, jatkuvasti päivittyvällä ja kaupunkilaisille läpinäkyvällä strategisten mittareiden seurannalla sekä kaupunginvaltuuston arviointikeskusteluin valtuustokauden puolivälissä ja lopussa.

Keskushallinto, toimialat ja liikelaitokset seuraavat vuoden aikana talouden toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, ajankohtaisia talousteemoja sekä linjaavat tarvittaessa ajankohtaisia kysymyksiä rahoitusjohtajan vetämässä talouden ohjausryhmässä (TOR).

Koronaepidemian sekä sote-uudistuksen rahoitusmuutosten vaikutukset kaupungin talouteen ovat kuitenkin merkittäviä. Kaupunki onkin uudessa kaupunkistrategiassaan määrittänyt selkeät taloudenpidon vastuuperiaatteet.

Kaupunkistrategian panostukset palveluiden kehittämiseen sekä koronaepidemiasta toipumiseen aiheuttavat aikaisempaa suurempaa toimintamenojen kasvua.

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin on vuodelle 2022 varattu 70 miljoonaa euroa koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin. Paketista kohdennetaan 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle erillisen käyttösuunnitelman mukaisesti.

Toimialalautakuntien tulee tehdä esitys kaupunginhallitukselle koronapalautumisen määrärahojen yleispiirteisestä käyttösuunnitelmasta 14.1.2022 mennessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle (21.12.2021 § 213), että kaupunginhallitus kohdentaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 8 miljoonaa euroa koronapalautumisen määrärahoja kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen.

Kaupunginhallitus esitti edelleen (10.1.2022 § 2) kaupunginvaltuustolle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaista koronapalautumisen määrärahojen kohdentamista. Kaupunginvaltuusto päätti (19.1.2022 § 5) kohdentaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaisesti 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Käyttösuunnitelman yleispiirteisyydellä mahdollistetaan toimialalautakunnalle joustavuutta määrärahan käytössä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala voi hakea vuonna 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa seuraavalle vuodelle 17.1.2023 mennessä.

Lautakunnat ja johtokunnat valvovat, että niiden alainen toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaista.

Käyttötalouden määrärahan sitovuus ja ylittäminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on nettobudjetoitu yksikkö. Nettobudjetoiduilla yksiköillä käyttötalouden sitova taso on toimintakate. Mikäli toimintakate uhkaisi alittua, on toimialan saatava kaupunginvaltuustolta päätös katteen alitusoikeudesta.

Talousarvion avustusliitteessä (talousarvion liite 1) on varjostettu ne avustukset, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla sitovia avustuksia ovat laitosavustukset.

Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminta on suunniteltava siten, että talousarvioon merkitty määräraha varmasti riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella toimialajohtajille, liikelaitosten toimitusjohtajille ja virastopäällikölle sekä lauta- ja johtokunnille. Pääsääntöisesti talousarvion määrärahan ylitysoikeuksia ei myönnetä.

Talousarvion toteutumisennuste

Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2022 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammikuussa 2023 alustava tilinpäätös keskitetysti kanslian ja taloushallintopalvelun toimesta.

Toteutumisennusteen yhteydessä toimialojen ja liikelaitosten tulee raportoida talousarvion toteutumiseen vaikuttavat merkittävät poikkeamat toimintaympäristössä sekä edistyminen toimintasuunnitelmaan kirjatuissa kaupunkistrategian keskeisimmissä toimenpiteissä sekä toimialatason strategiamittareissa.

Ennusteen riskejä koskevassa osiossa raportoidaan lyhyesti merkittävistä toteutuneista ja uhkaavista riskeistä sekä ajankohtaisista riskienhallinnan kehittämistoimista.

Lisäksi toimialojen tulee raportoida merkittävistä kaupungin rahankäyttöön vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista tai toimialan oman toiminnan muutoksista kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle välittömästi muutosten tultua tietoon. Ensisijaisena tavoitteena on aina muutosten sopeuttaminen talousarvioon.

Keskeisiä muutoksia noudattamisohjeissa

Ohjeistukseen (luku 4) on lisätty maininta talousarvion yhteydessä päätetystä koronapalautumisen määrärahasta. Toimialalautakuntien tulee tehdä esitys kaupunginhallitukselle koronapalautumisen määrärahojen käyttösuunnitelmasta 14.1.2022 mennessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt esityksen koronapalautumisen määrärahoista kaupunginhallitukselle (21.12.2021 § 213). Kaupunginhallitus on esittänyt asian edelleen kaupunginvaltuustolle (10.1.2022 § 2) ja kaupunginvaltuusto päättänyt (19.1.2022 § 5) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan määrärahojen käyttösuunnitelman lautakunnan esityksen mukaisesti.

Tilahankkeiden suunnittelun ja rakentamisen tavoitteena on, että hankkeiden toteutuskustannukset eivät ylitä 4 000 eur/m2. Jos kustannukset uhkaavat kohota tavoitetasoa korkeammiksi, tulee kustannuksiin vaikuttavia osatekijöitä tarkastella kokonaisuutena, jotta kaupungin tilahankkeille asettamat strategiset tavoitteet toteutuvat tasapainoisesti. Mikäli tilojen toteuttaminen edellyttää korkeampia kustannuksia tulee kustannusylityksestä laatia erillisselvitys siitä miksi tiloja ei voida tuottaa halvemmalla.

Vuoden 2022 aikana sisäistä vuokramallia kehitetään siten, että peruskorjauksista aiheutuvat vuokrankorotukset vastaavat kaupunkistrategian mukaisesti tarkemmin peruskorjausten tosiasiallista elinkaarikustannusta.

HKL:n yhtiöittämisestä on lisätty oma alalukunsa.

Henkilöstöohjeistuksen osuutta lyhennetty ja selkeytetty.

Vakuutusrahaston ohjetta on täsmennetty liittyen alle 5 000 euron vahinkoihin.

Käyttöomaisuuteen liittyvää ohjeistusta on täsmennetty ja selkeytetty.

Osallisuusrahaston ohjeistukseen lisätty tietoa menettelystä valmistuvien hankkeiden kohdalla.

Sulje

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 920

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg@hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi