Tilinpäätös vuodelta 2021, Helsingin kaupunki

HEL 2021-013064
2. / 29 §

Liikenneliikelaitoksen tilinpäätös 2021

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti

  • hyväksyä ja allekirjoittaa liikenneliikelaitoksen (HKL) vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
  • lähettää HKL:n tilinpäätöksen edelleen kaupunginhallitukselle maininnalla, että tehdyn 2.829.720,12 euron poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden tulos on ylijäämäinen 3.596.561,73 euroa ja että tilikauden ylijäämä siirretään HKL:n taseen omaan pääomaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on keväästä 2020 alkaen vaikuttanut merkittävästi myös HKL:n toimintaan. Matkustajamäärät supistuivat normaalitilanteeseen verrattuna enimmillään yli 70 % ja vuonna 2021 matkustajamäärät olivat 30-60 % normaalia alhaisemmat. HKL on sopeuttanut toimintaansa Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL) päätösten mukaisiin metro- ja raitioliikenteen tarjonnan supistuksiin. HKL on myös toteuttanut lukuisia oman henkilöstön ja matkustajien terveyttä varmistamia toimenpiteitä. Matkustajamäärien väheneminen aiheuttaa merkittävää epävarmuutta myös joukkoliikenteen pitkän aikavälin kehittymisnäkymiin.

HKL:n johtokunta jätti kokouksessaan 13.9.2018 HSL:lle tarjoutumisen Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöinnistä. HSL:n hallitus päätti toukokuussa 2020 aloittaa neuvottelut HKL:n kanssa Raide-Jokerin liikennöinnin käynnistämisestä ja kantakaupungin raitioliikenteen sopimuksen jatkamisesta. Sopimusneuvottelut jatkuivat vuoden 2021 aikana ja tavoitteena on allekirjoittaa liikennöintisopimukset HSL:n kanssa vuoden 2022 aikana.

Raide-Jokerin infrahankkeen toteutus eteni vuonna 2021 hyvin. Radan rakentaminen on edennyt 2021 aikana siten, että Espoon osalta lähes kaikki ja Helsingissä valtaosa rakennustöistä valmistui jo vuoden 2021 aikana. Rakentaminen on edellä alkuperäistä aikataulua ja hanke onkin viestinyt arvioidun käyttöönoton olevan vuoden 2024 alussa aiemmin arvioidun vuoden 2024 kesäkuun sijasta.

Raide-Jokerin varikon rakentaminen Roihupellossa eteni harjakorkeuteensa ja varikko valmistuu kesällä 2022. Raide-Jokerin päähankkeen nopeutunut aikataulu on tuonut kustannussäästöjä myös varikon osuuteen.

Kruunusillat-hanke eteni vuoden 2021 aikana merkittävästi, sillä sekä allianssin kehitysvaihe että siltaurakan kilpailutus saatiin päätökseen. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuussa 2021 hankesuunnitelman muutoksen, jossa hankkeen toteutus jaettiin kahteen osaan ja hankkeen enimmäishintaa korotettiin. Päätöksen mukaisesti hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan yhteys Laajasalon ja Hakaniemen välillä ja toisessa vaiheessa yhteys Hakaniemestä keskustaan. Raitiotien toteuttava allianssi valmistautui loppuvuoden aikana toteutusvaiheeseen siirtymiseen.

HKL ja Škoda Transtech Oy sopivat helmikuussa 23 uuden ForCity Smart Artic X54 -pikaraitiotievaunun tilaamisesta. Vaunut ovat identtisiä aiemmin tilattujen Raide-Jokerille tulevien vaunujen kanssa. Tilaus toteutettiin vuonna 2011 tehdyn Artic-vaunuhankintasopimuksen mukaisena toimitusoptiona. Vaunuja tullaan liikennöimään Kruunusiltoja käyttävillä Yliskylän ja Haakoninlahden raitiolinjoilla. Toimitukset ajoittuvat vuosille 2024-26 ennen Kruunusiltojen raideyhteyden valmistumista.

Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen rakentaminen käynnistyi vuoden 2021 lopussa.

Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon urakkakilpailutus valmistui alkuvuodesta 2021. Valmistelevat rakennustyöt hankkeella ovat käynnissä ja laajenivat marraskuussa 2021 bussioperaattorin siirtyessä kokonaisuudessaan väistötiloihin Postipuiston alueelle. Varikkohankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 lopussa.

Helsingin käräjäoikeus antoi maaliskuussa 2020 välipäätöksen metron automatisointia koskevien sopimusten purkua koskevassa asiassa. Päätöksen mukaan HKL:llä oli oikeus purkaa sopimukset Siemensin kanssa metrovarikon laajennusosan automatisointisopimusta lukuun ottamatta. Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan automatisointiprojektin viivästykset johtuivat Siemensin vastuulla olevista syistä.

Helsingin käräjäoikeus antoi marraskuussa 2021 ratkaisunsa metron automatisointisopimusten purkamiseen liittyvien taloudellisten vaatimusten osalta. Ratkaisun mukaan Siemens on velvollinen suorittamaan HKL:lle vahingonkorvausta noin 5 miljoonaa euroa ja palauttamaan HKL:n maksamia kauppahintoja noin 3 miljoonaa euroa. HKL on yhdessä Helsingin kaupunginkanslian kanssa arvioinut, että käräjäoikeuden tuomioon on haettava muutosta hovioikeudelta. Käräjäoikeuden tuomioon ei voida tyytyä, kun otetaan huomioon, että käräjäoikeus on välituomiossaan todennut, että HKL:llä on ollut oikeus purkaa riidan kohteena olevia sopimuksia. HKL katsoo kärsineensä enemmän taloudellista vahinkoa kuin mihin käräjäoikeus päätyi.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 yhtiöittää HKL:n. Päätöksentekoelimissä korostui seudullisuuden merkitys sekä yhtiön toiminnan avoimuudesta ja henkilöstön asemasta huolehtiminen. Vantaan kaupunki on yhtiön osakas Helsingin kaupungin lisäksi.

HKL:n toiminta loppui nykymuodossaan 31.1.2022. Toiminta jatkuu Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä lukuun ottamatta metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä liiketoimintoja, joiden osalta toiminta jatkuu HKL:ssä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

  • Tilikauden tulos vähintään nolla.

Tilikauden tulosta koskeva sitova tavoite toteutui. Tilikauden tulos oli 3,6 milj. euroa.

  • Asiakastyytyväisyys (liikennöitsijäarvosana) pysyy vähintään syksyn 2019 tasolla ja saavuttaa seuraavat tavoitetasot: raitioliikenne 4,04 ja metroliikenne 4,08.

Asiakastyytyväisyyden sitova tavoite ei toteutunut.

Raitioliikenteen liikennöitsijäarvosana oli 3,97 eikä siten saavuttanut tavoitetta 4,04. Asiakkaiden tyytyväisyys on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2020. Koronan vuoksi kuljettajien asiakaspalvelutehtävät ovat olleet keskeytettynä lähes koko vuoden. Lisäksi asiakkaiden siisteyden ja hygieenisyyden odotukset ovat nousseet. Näiden vuoksi palvelun ja neuvonnan arvosanat ovat koronaa edeltäviä vuosia alhaisemmalla tasolla.

Metroliikenteen liikennöitsijäarvosana oli 4,16 ja ylitti tavoitteen 4,08. Asiakkaiden tyytyväisyys on pysynyt vuoden 2020 tasolla.

  • Liikennöinnin luotettavuus (ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä) ylittää kolmen edellisen vuoden keskiarvon ja saavuttaa tavoitetasot raitioliikenteessä 99,85 %, metroliikenteessä 99,85 %.

Metroliikenteessä ajettiin 99,90 % ja raitioliikenteessä 99,93 % tilatuista lähdöistä vuonna 2021 eli luotettavuustavoite 99,85 % toteutui molemmissa liikennemuodoissa. Tulokseen vaikuttaa koronan vuoksi supistettu liikennetuotanto, joka on mahdollistanut erinomaisen liikennöinnin luotettavuuden.

Suoritetilinpäätös

Raitioliikenteessä tehtiin 31,5 milj. matkaa ja metroliikenteessä 56,0 milj. matkaa vuonna 2021. Raitioliikenteessä matkat vähenivät 10 % ja metroliikenteessä 7 % edellisvuodesta.

Käyttötalous

HKL:n tilikauden liikevaihto oli 220,5 (2020: 212,9) milj. euroa. Liikevaihto muodostuu HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista 99,7 (2020: 100,6) milj. euroa ja infrakorvauksesta 83,0 (2020: 77,0) milj. euroa sekä kaupungin infratuesta 24,8 (2020: 22,2) milj. euroa ja muista myyntituotoista 13,0 (2020: 13,2) milj. euroa.

Liikennöinnissä suoritteita toteutui raitio- ja metroliikenteessä vuotta 2020 vähemmän HSL:n sopeuttaessa liikennetarjontaa. HSL:n infrakorvauksissa on nousua metroinfran korvauksissa; kantametron osalta on metroasemien menotaso noussut selkeästi vuodesta 2020 johtuen kunnossapito- ja sähkömenojen kasvusta sekä länsimetrossa käyttövastikkeen kasvusta.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 19,0 (2020: 18,0) milj. euroa. Liiketoiminnan muissa tuotoissa mainostulot olivat 0,6 milj. euroa vuotta 2020 suuremmat. Vaikka mainostulot hieman nousivat vuodesta 2020, koronaepidemia vaikutti edelleen voimakkaasti mainostuloihin.

Kulut ennen liikeylijäämää olivat 213,2 (2020: 199,8) milj. euroa eli 5,3 % edellisvuotta enemmän.

Aine- ja tarvikeostot olivat 22,8 (2020: 17,7) milj. euroa. Sähkömenot nousivat 4,9 milj. eurolla edellisvuodesta.

Palveluiden ostot olivat 42,7 (2020: 41,0) milj. euroa. Palveluiden ostoihin sisältyvät mm. vartiointi 7,7 (2020: 7,1) milj. euroa, koneiden huollot ja pienkorjaukset 4,9 (2020: 4,9) milj. euroa, kaupunkipyörien palvelumaksut 4,2 (2020: 3,2) milj. euroa, Suomenlinnan henkilö- ja tavaraliikenteestä maksetut korvaukset 4,1 (2020: 3,7) milj. euroa, asiantuntijapalvelut 3,8 (2020: 4,5) milj. euroa, rakennusten siivous 2,8 (2020: 2,9) milj. euroa ja rakennusten huolto ja pienkorjaus 2,8 (2020: 1,8) milj. euroa.

Henkilöstökulut olivat 67,6 (2020: 67,5) milj. euroa. Henkilöstöä oli keskimäärin 32 henkilöä vähemmän kuin edellisellä tilikaudella.

Poistot olivat 52,1 (2020: 48,7) milj. euroa. Poistotasoa nostivat muun muassa uusien raitioratojen peruskorjaukset ja käyttöönotot, bussien sähkönlatausjärjestelmät, Töölön varikon peruskorjaus ja metrovaunujen peruskorjaukset.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 28,0 (2020: 24,9) milj. euroa. Länsimetro Oy:n vastikkeita maksettiin 2,6 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Tulos rahoituserien jälkeen eli ylijäämä ennen varausten muutoksia oli 0,8 (2020: 3,6) milj. euroa. Tulosta huononsi erityisesti sähkömenojen huomattava nousu edellisvuodesta. Myös Koskelan varikon säilytyshallin katontuenta loppuvuodesta 2021 nosti kustannustasoa ja vaikutti HKL:n tulokseen.

Edellisten tilikausien investointivarauksen purettiin 2,8 milj. euroa vuonna 2021. Uutta investointivarausta ei lisätty vuonna 2021.

HKL:n tulos oli 3,6 (2020: 2,8) milj. euroa.

Investoinnit

HKL:n bruttoinvestoinnit olivat 242,9 milj. euroa (2020: 145,9) milj. euroa ja nettoinvestoinnit 220,1 milj. euroa.

Suurin investointikohde oli Raide-Jokerin infran maksut 88,5 milj. euroa (brutto), Raide-Jokeriin saatiin valtionavustusta 22,8 milj. euroa. Muita suuria investointeja olivat Raide-Jokerin vaunut 21,5 milj. euroa, Kruunusillat 18,0 milj. euroa, Raide-Jokerin varikko oli 13,6 milj. euroa, M300-metrovaunujen (optio-vaunut) maksut 12,0 milj. euroa ja M100-metrovaunujen peruskorjaus 9,9 milj. euroa.

Rahoitus ja tase

HKL:n ei nostanut uusia lainoja vuonna 2021. HKL:n investointien rahoittamiseen käyttämän kaupungin lyhytaikaisen luotollisen käyttötilin saldo oli 326,5 milj. euroa 31.12.2021 (31.12.2020: 144,2).

Liikennelaitoksen taseen loppusumma oli 1.337,0 milj. euroa 31.12.2021 (31.12.2020: 1.179,0 milj. euroa).

Sulje

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 17.02.2022 § 23

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 sekä esitti kaupunginhallitukselle, että tilikauden alijäämä -1 160 579,43 euroa siirretään rakentamispalveluliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro@hel.fi

Pelastuslautakunta 09.02.2022 § 15

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen
Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan@hel.fi

Tarkastuslautakunta 08.02.2022 § 12

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastustoimen vuoden 2021 tulosbudjetin toteumatiedot ja vuoden 2021 tilinpäätöstiedot.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Jukka Hämäläinen

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi