Talousarviomääräraha vuonna 2021, määrärahojen myöntäminen ja sitovien alakohtien välinen siirto, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-013080
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 666 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2021 talousarvion sitovien määrärahakohtien välisistä siirroista

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuoden 2021 talousarvion sitovien talousarviokohtien välisiä määrärahasiirtoja seuraavasti:

Talousarviokohdalta 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi siirretään talousarviokohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi alakohtaan 8 03 02 03 Kalasatama yhteensä 1,3 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

  • alakohdasta 8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet 0,75 milj. euroa
  • alakohdasta 8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet 0,20 milj. euroa
  • alakohdasta 8 04 02 05 Pasilan puistot 0,15 milj. euroa
  • alakohdasta 8 04 02 09 Malmin puistot 0,20 milj. euroa

siirretään talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi alakohtaan 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus yhteensä 1,3 milj. euroa.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle määrärahasiirtoa talousarviokohdalta 8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet talousarviokohdalle 8 01 02 02 Länsisataman esirakentamiseen yhteensä 0,35 milj. euroa. Länsisataman projektialueen määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden toimeenpanoa aluerakentamisen projektialueilla ja täydennysrakentamisalueilla.

8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Projektialueiden katuihin on kaupunginhallituksen käyttöön talousarviossa vuodelle 2021 osoitettu 77,9 milj. euroa ja vuodelta 2020 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,945 milj. euroa. Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin on osoitettu lisäksi 1,9 milj. euron ylitysoikeus eli yhteensä 80,745 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 84,0 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 3,255 milj. eurolla.

Kalasataman katujen määrärahan käytön ennuste on 13,5 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 2,1 milj. euroa. 1,3 milj. euron määrärahasiirto Kalasataman katuihin käytetään Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeen yhteydessä toteuttavaan katurakentamiseen. Määräraha mahdollistaa osaltaan asuntorakentamisen käynnistyminen Nihdissä vuonna 2022.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Talousarviokohtaan 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa on kaupunginhallituksen käyttöön talousarviossa vuodelle 2021 osoitettu 1,9 milj. euroa. Lisäksi on käytettävissä vuodelta 2020 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,607 milj. euroa, yhteensä 2,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 1,1 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 1,4 milj. euroa.

Määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästymisestä johtuen. Tuusulanväylän melueste Torpparinmäen kohdalla on viivästynyt valtionrahoituksen puutteen vuoksi. Lisäksi Kuninkaantammen eritasoliittymän rakennussuunnittelun käynnistyminen on viivästynyt. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 1,3 milj. euroa esitetään siirrettäväksi talousarviokohdalle 8 03 02 03 Kalasatama.

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Vuoden 2021 talousarviossa talousarviokohdalle 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu 19,1 milj. euroa. Lisäksi puistojen ja liikuntapaikkojen toteutukseen on myönnetty 0,74 milj. euroa ylitysoikeutta eli yhteensä 19,84 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 21,1 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 1,26 milj. euroa.

Määrärahan ylitystarpeisiin ovat vaikuttaneet yleinen materiaalien kustannustason nousu ja yksittäisten hankkeiden kasvaneet kustannukset. Mm. kuntoporrasohjelman mukaisten kuntoportaiden toteuttaminen, puistojen takuuhoitotyöt sekä luonnonsuojelualueiden infrarakentamisen määrärahankäyttö on ollut ennakoitua suurempia.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Talousarviokohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet määräraha on 7,1 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2020 käyttämättä jäänyttä määrärahaa on myönnetty ylitysoikeutena 0,54 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän yhteensä 5,0 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 2,54 milj. euroa.

Määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden uudelleen aikataulutuksesta sekä kustannussäästöistä johtuen. Länsisataman puistojen toteutusta vaiheistettiin. Loviseholminpuiston urakan käynnistyminen viivästyi ja jatkuu vuodelle 2022. Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston pintarakennusurakka siirtyi vuodelle 2022 pilaantuneiden maiden aiheuttaman viiveen johdosta. Konepajanpuiston urakan kustannukset olivat ennakoitua alhaisemmat. Malmin leikki- ja kuntoilupaikan toteutus siirrettiin vuodelle 2022. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 1,3 milj. euroa esitetään siirrettäväksi talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet käyttöön sekä 0,35 milj. euroa talousarviokohdalle 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269

tuula.pipinen@hel.fi