Avustuksen myöntäminen, Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako, alle 50 000 euron hakemukset

HEL 2021-013105
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 28 §

Helsinki Pride -yhteisö ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Helsinki Pride -yhteisö ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 7.12.2021, § 43: Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako, alle 50 000 euron hakemukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsinki Pride -yhteisö ry vaatii 23.12.2021 toimittamassaan oikaisuvaatimuksessa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuuri- ja kirjastojaoston 7.12.2021 § 43 tekemää päätöstä myöntää yhteisölle vuoden 2022 avustuksena 5 000 euroa. Yhteisö esittää avustuksen nostoa lähemmäksi vuoden 2021 toiminta-avustusta, joka oli 20 000 euroa. Lisäksi yhteisö haluaa tiedon, miksi päätöksen liitteessä edellisvuoden avustussumma on merkitty 71 500 euroksi 20 000 euron sijaan.

Helsinki Pride -yhteisö ry vetoaa perusteluinaan siihen, että avustus on mahdollisesti ainoa sen saama tuki viikon järjestämiseen vuonna 2022. Lisäksi yhteisön kulttuuritapahtumat ovat olleet aliresursoituja ja tulevan tapahtuman suunnittelu ja budjetointi ovat perustuneet korkeamman avustusmäärärahan olettamaan.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Helsinki Pride -yhteisö ry:lle on osoitettu kaupungin avustuksia vuodelle 2021 yhteensä 167 167 euroa. Lisäksi Helsinki Pridellä on ollut kansliapäällikön hyväksymä vastikkeellinen tapahtumayhteistyösopimus ja siihen kuuluva 80 000 euron tuki tapahtumaturvallisuuteen ja puhtaanapitoon.

Käsittelyn pohjana oleva yhteisön tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa tilikauden ylijäämäksi 217 087,79 euroa. Siirtoveloiksi on merkitty 134 636,96 euroa. Rahoitusarvopapereita yhteisöllä on taseen vastaavissa 431 360,40 euroa.

Kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaan avustuksia ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta avustuksiin varatusta määrärahasta.

Yhdistyksen mukaan sen kirjanpito on järjestetty siten, että avustusten kohdentuminen eri käyttötarkoituksiin voidaan selvittää. Helsinki Priden avustushakemuksen liitteenä olevasta allekirjoitetusta vuoden 2020 tilinpäätöksestä ei tätä voi kuitenkaan riittävästi todentaa. Hakija ei ole myöskään toimittanut avustettavilta pyydettyä erillistä selvitystä koronan vaikutuksista talouteen ja toimintaan.

Edellä mainitun perusteella on yhdistyksen avustustarve arvioitu uudelleen ja avustus laskettu 5 000 euroon. Hakemukset käsitellään aina sen hetkisten annettujen tietojen perusteella. Avustukset ovat harkinnanvaraisia eikä edellisen vuoden avustus sido seuraavan vuoden harkintaa.

Avustuspäätöksen liitepohja tulostetaan kaupungin avustusjärjestelmästä. Järjestelmä ottaa edelliseen myönnettyyn avustukseen usein myös muista palveluista saatuja avustuksia, mikäli hakijalla niitä on. Siksi summa ei aina vastaa juuri käsittelyssä olevan avustusluokan tietoja. Näin on käynyt myös Helsinki Priden kohdalla.

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 07.12.2021 § 43

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätietojen antaja

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37008

ari.tolvanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus, Helsinki Pride-yhteisö, 23.12.2021, saate
2. Oikaisuvaatimus, Helsinki Pride-yhteisö, 23.12.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.