Helsingin kaupungin jäsenyys, Sisäiset tarkastajat ry

HEL 2021-013342
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 932 §

Helsingin kaupungin sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n jäseneksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin sisäinen tarkastus liittyy Sisäiset tarkastajat ry:n jäseneksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sisäiset tarkastajat ry on sisäisten tarkastajien yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on edistää tarkastustoiminnan kehittämistä sekä vaikuttaa ja osallistua alaan liittyvään keskusteluun ja säädösvalmisteluun. Yhdistys on jäsenenä alan maailmanlaajuisessa kattojärjestössä The Institute of Internal Auditors (IIA), joka muun muassa vastaa alan kansainvälisestä viitekehyksestä.

Sisäiset tarkastajat ry:n tarjoamat palvelut tuovat Helsingin kaupungille kustannustehokkaan tavan ylläpitää korkeatasoista ja ajantasaista tarkastuksen ja sisäisen valvonnan osaamista sekä mahdollisuuden verkostoitua ja vaikuttaa alan kehittymiseen.

Sisäiset tarkastajat ry:n jäsenmaksu on 2 500 euroa vuodessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Linja, Sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 040 5122107

pia.linja@hel.fi