Hankinta, kuljetuspalvelut, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-013357
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 205 §

Kunnossapidon kuljetuspalvelujen hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan maansiirron, lumen, kappaletavaran sekä jakeluliikenteen kuljetuspalveluja rakentamispalveluliikelaitos Staralta ajalle 1.1.2022 – 31.12.2024 yhteensä enintään 1.500.000,00 eurolla (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnan kohteena ovat maansiirron, lumen, kappaletavaran sekä jakeluliikenteen kuljetuspalvelut, joilla toteutetaan kunnossapitoyksikön tarvitsemia huolto- ja kunnossapitotoimintojen materiaalikuljetuksia ja
-asennuksia.

Tilauksen kokonaisarvo 1.500.000,00 euroa (alv 0 %) perustuu kunnossapitoyksikön korjausinvestointiohjelmaan sekä arvioon kunnossapitotoiminnan tarpeista.

Stara on asettanut alihankkijoilleen vaatimuksia palvelutuotannossa käytettävien ajoneuvojen vähäpäästöisyydelle, kuten että dieselkäyttöisten ajoneuvojen on käytettävä uusiutuvista raaka-aineista valmistettua polttoainetta.

Kuljetuspalvelujen tilaaminen toteutetaan Helsingin kaupungin sisäisenä hankintana.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Jari Hartikainen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 70393

jari.hartikainen@hel.fi