Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma

HEL 2021-013395
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 412 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelman 2022-2025 hyväksymiseksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat ympäristötarkastaja Laura Kotilainen ja yksikön päällikkö Katariina Serenius. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Sami Kuusela: Pyydän asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sami Kuuselan ehdotuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Helsingin Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelmaa 2022-2025, ohjeellisena noudatettavaksi liitteen nro 1 mukaisesti.

Sulje

Uudessa kaupunkistrategiassa vuosille 2021-2025 on yhdeksi tavoitteeksi asetettu toimiva ja kaunis kaupunki. Strategiakaudella kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että viihtyisän kaupungin perusedellytykset, kuten puistojen ja katujen siisteys, on huomioitu kaikkialla Helsingissä. Roskaantuminen on suuri ongelma Helsingissä. Roskaantuminen aiheuttaa haittaa ja vaaraa ympäristölle, vähentää kaupunkialueiden viihtyisyyttä ja terveellisyyttä sekä vaikuttaa negatiivisesti kaupunkikuvaan. Lisäksi roskaantuminen aiheuttaa vuosittain yli 11 miljoonan puhtaanapitokustannukset. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan roskaantuminen koetaan ilmastonmuutoksen ohella suurimmaksi luontoa kohtaavaksi uhaksi. Korona-aikana on roskaantumisesta muodostunut yhä näkyvämpi ongelma kaupungin alueella.

Roskaantumisen syinä ovat asukkaiden ympäristöön jättämät roskat, hulevesien riittämätön puhdistus, viemärien ylivuototilanteet, yhdyskuntajätteen dumppaus, kadulta poistetun lumen varastointi ja hävitys, tupakantumpeille ja muille roskille tarkoitettujen roska-astioiden riittämättömyys sekä rakennus- ja purkutyömailta tuulen mukana leviävät roskat. Roskaantumiseen vaikuttavat muun muassa totutut toimintatavat, roska-astioiden saavutettavuus, jätehuollon toimivuus ja jätteen ominaisuudet, kuten uudelleenkäyttöpotentiaali ja tuotteen koko. Roskaantumisen hillinnän ohjelma kokoaa keinot eri lähteistä peräisin olevien roskien vähentämiseksi ja yhdistää roskaantumisen kanssa työskenteleviä tahoja.

Roskaantumisen hillinnän ohjelma koostuu toimenpideohjelmasta sekä verkostosta, johon kuuluu asiantuntijoita sekä kaupungin sisältä, että ulkopuolelta. Verkoston on tarkoitus lisätä tietoisuutta roskaantumisen parissa eri organisaatioissa ja yksiköissä tehtävästä työstä ja välittää tietoa tehokkaista toimintatavoista.

Roskaantumisen hillinnän toimintaa koordinoidaan Ympäristöpalveluissa. Kesällä 2020 Ympäristöpalvelut toteutti kansainvälisen kyselyn, jolla selvitettiin roskaantumisen ohjelmien yleisyyttä, sisältöä ja toimivuutta kunnissa. Helsingin ohjelmaa lähdettiin laatimaan kyselyn tuloksien perusteella. Ohjelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2020 järjestetyissä työpajoissa, joihin osallistui asiantuntijoita niin kaupungin sisältä kuin ulkopuoleltakin. Ohjelman toimenpiteet on muotoiltu tulosten pohjalta vuosien 2021-2022 aikana. Ohjelmassa on viisi kärkihanketta, jotka on muodostettu useammasta toimenpiteestä ja muodostavat suurempia kokonaisuuksia ja joita toteutetaan useamman vuoden aikana. Lisäksi ohjelmassa on muita toimenpiteitä, jotka ovat pienempiä ja lyhytkestoisempia. Toimenpiteet jakaantuvat kolmeen teemaan: viestintä, yleiset alueet ja rakentaminen. Ohjelma kattaa valtuustokauden 2021-2025 ja päivitys on suunnitteilla vuodeksi 2026. Osa ohjelman toimenpiteistä kartoittaa tehokkaita tapoja vähentää roskaantumista ja muodostaa siten pohjan ohjelman tuleville päivityksille.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Laura Kotilainen, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 31037730

laura.kotilainen@hel.fi