Nuorisoneuvoston asettaminen

HEL 2021-013404
Asialla on uudempia käsittelyjä
33. / 941 §

Nuorisoneuvoston asettaminen vuosiksi 2022−2023

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus asetti vuosiksi 2022−2023 nuorisoneuvoston, jonka tehtävänä on vaikuttaa eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisoneuvosto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisoneuvosto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen.

Nuorisoneuvosto edistää lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

 • tuomalla esiin nuorten näkökulmaa esityksillä, lausunnoilla
  ja kannanotoilla
 • osallistumalla kutsusta kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostoihin ja edistämällä yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi sekä
 • edistämällä kaupungin ja nuorten välistä yhteistyötä.

Kaupunginhallitus vahvisti liitteenä olevan toimintasäännön nuorisoneuvoston työskentelytapojen kuvaukseksi. Toimintasäännön vähäisistä muutoksista päättää nuorisoasiainjohtaja kuultuaan nuorisoneuvostoa tai nuorisoneuvoston esityksen pohjalta. Nuorisoneuvosto tekee toimikausittain toimintasuunnitelman ja raportin kaupunginhallitukselle sekä arvioi säännöllisesti toimintaansa.

Kaupunginhallitus nimesi nuorisoneuvostoon seuraavat vaaleilla valitut jäsenet:

Ahmed Waleed
Alaye Jem
Alekseenko Anthony
Arajärvi Esra
Ehrström Erik
Helo Saara
Heng Seiha
Joarder Shyreen
Kiattrakoolchai August
Kovalenko Nikolai
Kumar Saarinen Rosa
Lilleberg Fiona
Ljungqvist Jessica
Maaranen Miro
Mahmood Aisha
Mahmood Nuur
Melén Neil
Oinonen Janne
Räävi Iida
Rönkkö Väinö
Salami Avery
Salminen Nella
Salo El
Salonen Aksel
Sipilä Tuuli
Skwarek Benjamin
Suonio Rasmus
Trubnikov Dmitry
Virta Ilona
Wadud Ehan

Samalla kaupunginhallitus

 • kehottaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluja vastaamaan nuorisoneuvoston valmistelu- ja sihteeritehtävistä, viestinnästä sekä kokous- ja muista toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä
 • oikeuttaa nuorisoneuvoston tehtäväkokonaisuuden kannalta keskeiset toimialojen ja keskushallinnon viranhaltijat ja työntekijät osallistumaan nuorisoneuvoston kokouksiin
 • kehottaa toimialoja ja keskushallintoa nimeämään kokouksiin osallistuvat pysyväisluonteiset asiantuntijat
 • kehottaa nuorisopalveluja myöntämään nuorisoneuvostolle toimintamäärärahan tehtävien hoitamista varten.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupungin vaikuttamistoimielimet

Nuorisoneuvosto on kuntalaissa asetettavaksi säädetty vaikuttamistoimielin, jonka tehtävänä on edistää nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vaikuttajatoimielimet ovat edustamansa ryhmän kuulemis- ja vaikuttamiskanavia. Ne täydentävät muita vaikuttamiskeinoja ja välittävät ryhmän näkemykset kunnan päätöksentekoon.

Vaikuttamistoimielimet ovat osa kaupungin osallisuustyötä, jonka pääperiaatteet ovat yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen sekä yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen.

Vaikuttamistoimielimet eivät ole kuntalain mukaisia kunnan toimielimiä. Niille ei voi siirtää toimivaltaa eivätkä ne tee hallintopäätöksiä. Vaikuttamistoimielinten toimintaan ei sovelleta suoraan hallintosäännön määräyksiä.

Kuntalain mukaan nuorisoneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisoneuvosto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisoneuvosto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/2015) 26 §:ssä ja nuorten osallistumisesta, vaikuttamisesta ja kuulemisesta nuorisolain (1285/2016) 24 §:ssä.

Nuorisoneuvostoa on kuultu asettamispäätöksen valmistelun aikana työpajassa 9.11.2021 ja kuulemistilaisuudessa 25.11.2021.

Nuorisoneuvoston kokoonpano

Nuorisoneuvoston kokoonpanosta tai valintatavasta ei ole erityistä sääntelyä. Kaupunginhallituksen päätöksen 18.12.2017 § 1136 mukaisesti nuorisoneuvoston jäsenet valitaan nuorisoneuvoston vaaleissa.

Helsingin nuorisoneuvostoon valitaan toimikaudelle 2022−2023 vaaleilla 30 jäsentä. Vaaleissa ehdokkaaksi voivat asettua ja äänestää 13–17-vuotiaat helsinkiläiset nuoret. Ehdokkaaksi asettuvalta edellytetään, että hän ei ole täyttänyt 18 vuotta ennen nuorisoneuvoston toimikauden alkamista, eli vaalia seuraavan vuoden alkua.

Nuorisoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisoneuvostoon valitut jäsenet voivat toimia neuvostossa toimikauden loppuun saakka, vaikka he täyttäisivät 18 vuotta toimikauden aikana, tai kaksivuotisen toimikauden aikana 19 vuotta. Nuorisoneuvoston asettaa virallisesti kaupunginhallitus aina toimikauden alkaessa.

Esitettävän toimintasäännön mukaan nuorisoneuvoston jäsenet valitsevat keskuudestaan vaaleilla puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajiston toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Nuorisoneuvoston kokouksissa on myös läsnäolo- ja puheoikeus tarvittavilla keskushallinnon ja toimialojen edustajilla, jotka eivät kuitenkaan ole neuvoston jäseniä. Kokonaisuuden tuntevan henkilöstön pysyvä yhteys nuorisoneuvostoon sekä ajoittainen läsnäolo kokouksissa on neuvoston toiminnan kannalta välttämätöntä. Toimialat ja keskushallinto nimeävät neuvostolle asiantuntija-apua antavat yhteyshenkilöt.

Nuorisoneuvoston työskentelyssä on pohdittu varajäsenien tarpeellisuutta. Mahdollisuutta valita varajäseniä selvitetään seuraavia vaaleja varten.

Nuorisoneuvoston vaalit 2021

Nuorisoneuvoston vuoden 2021 vaaleissa saivat asettua ehdolle ja äänestää kaikki vuosina 2004−2008 syntyneet helsinkiläiset nuoret. Ehdokkaaksi sai asettua 13.−30.9.2021 välisenä aikana. Ehdokkaaksi asettui 74 nuorta, mikä on enemmän kuin koskaan ennen Helsingin nuorisoneuvoston vaaleissa.

Vaalia varten rakennetussa vaalikoneessa ehdokkaat vastasivat väittämiin ja äänestäjät saattoivat etsiä sopivaa ehdokasta. Vaalikoneen sivulla kävi 4 988 vierailijaa. Ehdokkaat nostivat esiin tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä nuorten mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi nuorten vaaliteemoissa korostuivat edellisten vuosien tapaan ilmastonmuutos ja muut ympäristöasiat sekä turvallinen ja yhdenvertainen elin- ja kouluympäristö.

Vaalien toteutuksesta vastasi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Äänestäminen tapahtui digitaalisesti eVaali.fi-palvelun kautta. Nuorisopalvelut järjesti 8.−26.11.2021 välisenä aikana äänestystilaisuuksia kouluissa ja oppilaitoksissa. Äänestyksen toteutukseen osallistuivat sekä kaupungin että yksityiset koulut ja oppilaitokset. Koululla järjestettiin pääsääntöisesti yksi äänestyspäivä. Nuorisotaloilla pystyi äänestämään 22.−26.11.2021 välisenä aikana. Kaikilla äänioikeutetuilla nuorilla oli myös ensimmäistä kertaa mahdollisuus äänestää keskustakirjasto Oodin aulassa kaikkina äänestyspäivinä klo 16−19.

Vaaleissa äänioikeutettuja oli 28 535. Ääniä annettiin yhteensä 10 799 ja äänestysprosentti oli 38,09. Edellisissä vaaleissa vuonna 2019 ääniä annettiin 9 493 ja äänestysprosentti oli 35,7.

Nuorisoneuvoston toimintaedellytykset

Nuorisoneuvoston välittömät toimintaedellytykset turvataan muun muassa kokoustilojen, kokousten järjestämisen, sihteeritehtävien ja kokouskustannusten osalta. Nuorisoneuvoston jäsenet saavat käyttöönsä HSL:n matkakortin toimikautensa ajaksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut vastaa nuorisoneuvoston työskentelyn tukemisesta ja ohjaamisesta ja myöntää vuosittain nuorisoneuvoston toiminnan määrärahat. Kokouskustannukset maksetaan tarjoilujen ja muiden vastaavien kustannusten osalta nuorisoneuvoston määrärahoista. Nuorisopalvelut nimeää kaksi nuoriso-ohjaajaa tukemaan ja ohjaamaan nuorisoneuvoston toimintaa, huolehtii nuorisoneuvoston kokouksia varten tarvittavien kokoustilojen varaamisesta ja muista kokousjärjestelyistä sekä vastaa kokousasioiden valmistelusta ja kokouksen sihteeritehtävistä.

Nuorisoneuvoston kokouksista maksetaan palkkioita ja korvauksia kaupunginhallituksen 3.5.2021 § 343 tekemän päätöksen mukaisesti:

 • Nuorisoneuvoston varsinaisista kokouksista maksettavien palkkioiden vuosittainen kokonaissumma on korkeintaan 15 000 euroa.
 • Nuorisoneuvoston tulee vuosittain ennalta päättää kyseisen vuoden aikana pidettävien kokousten lukumäärä. Kokouskohtainen palkkiosumma määräytyy jakamalla vuosittainen kokonaissumma kokousten määrällä.
 • Jäsenkohtainen kokouspalkkio määräytyy jakamalla kokouskohtainen palkkiosumma edelleen nuorisoneuvoston jäsenmäärällä. Palkkio on saman suuruinen aina yhden kalenterivuoden ajan ja se maksetaan vain kokouksessa paikalla oleville jäsenille.
 • Valmistelukokouksista maksetaan varsinaista kokouspalkkiota vastaava palkkio korkeintaan yhdestä valmistelukokouksesta jokaista nuorisoneuvoston kokousta kohden.
 • Avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset korvataan silloin kun nuorisoneuvoston jäsen tarvitsee vammansa vuoksi avustajaa kokouksiin. Kustannuksia korvataan enintään viideltä tunnilta kokousta kohden. Avustajalle maksettava tuntipalkkio on enintään 23 euroa.
 • Taksin tai invataksin käytöstä aiheutuneet kodin ja kokouspaikan väliset matkakustannukset korvataan silloin kun nuorisoneuvoston jäsen ei vammansa vuoksi voi käyttää julkisia kulkuvälineitä.

Pormestari ja apulaispormestarit tapaavat nuorisoneuvoston jäsenet vähintään kaksi kertaa vuodessa. Apulaispormestarit toimivat myös yhteyshenkilöinä oman lautakuntansa ja nuorisoneuvoston välillä.

Nuorisoneuvostolla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin toimialalautakunnissa. Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan kuhunkin toimialalautakuntaan kolme edustajaa, jotka osallistuvat kokouksiin yksi kerrallaan. Lautakuntaryhmästä voi olla enintään 60 % yhtä sukupuolta. Tässä linjauksessa on otettu huomioon sukupuolten moninaisuus laajemmin kuin tasa-arvolaissa. Nuorisoneuvoston edustajat vuorottelevat kokouksissa tasapuolisesti.

Nuorisoneuvoston tukena lautakuntatyössä ovat toimialalautakunnasta valitut lautakuntakummit. Lautakuntakummit tukevat nuorisoneuvoston lautakuntaedustajia kokouksiin valmistautumisessa mm. kertomalla kokouksen esityslistalla olevista asioista, jotka ovat sellaisia, joiden katsotaan olevan helsinkiläisten nuorten kannalta merkityksellisiä ja joihin nuorisoneuvoston lautakuntaedustajan olisi hyvä ottaa kantaa ja kysyä mahdollisuuksien mukaan nuorisoneuvoston näkemystä.

Nuorisoneuvosto antaa lausunnon nuorten aloitteista kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa. Aloitteiden käsittelyn yhteydessä nuorisoneuvoston jäsenillä on puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi