Nuorisoneuvoston asettaminen

HEL 2021-013404
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 361 §

Linjaukset nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta toimialalautakunnissa ja nuorisoneuvoston toimintasääntö

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi liitteenä 1 olevan apulaisoikeuskanslerin 12.4.2022 antaman päätöksen OKV/208/10/2021-OKV-7.

Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti linjaukset nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta toimialalautakunnissa.

 • Nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemille edustajille annetaan läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakuntien kokouksiin.
 • Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan kolme edustajaa kuhunkin toimialalautakuntaan. 
 • Edustajat osallistuvat kokouksiin yksi kerrallaan mahdollisimman tasapuolisesti vuorotellen.
 • Edustajat valmistautuvat kokouksiin yhdessä ja mahdollisuuksien mukaan koko nuorisoneuvoston kanssa. Valmistelutapaamiset ovat avoimia ja niihin on hyvä kutsua myös muita nuoria mukaan.
 • Toimialalautakuntien jäsenistä valitaan tarvittava määrä kummeja, jotka tukevat edustajia lautakuntatyöskentelyssä.
 • Nuorisoneuvoston työtä tukevat nuoriso-ohjaajat tukevat myös edustajia kokouksiin valmistautumisessa, erilaisten näkökulmien hahmottamisessa sekä huolehtimalla, että asioista käydään nuorisoneuvoston kokouksissa yhteistä keskustelua. Myös kunkin lautakunnan sihteeri tai vastaava henkilö tukee edustajaa tarvittaessa kokoustilanteessa.
 • Läsnäolo- ja puheoikeutta ei ole toimielimen käsitellessä salassa pidettävää asiaa, julkista asiaa, jossa on salassa pidettävää aineistoa, tai henkilöstöä koskevaa asiaa.
 • Edustajia koskee samanlainen velvollisuus olla ilmaisematta suljettujen kokousten keskusteluita kuin lautakuntien jäseniä ja muita kokouksissa läsnäolevia.
 • Edustajat ovat oikeutettuja samaan kokouspalkkioon kuin viranhaltijat ja työntekijät.
 • Tarkemmista toimintatavoista sovitaan nuorisoneuvoston ja kunkin toimialan kesken.

Samalla kaupunginhallitus vahvisti liitteenä 2 olevan toimintasäännön nuorisoneuvoston työskentelytapojen kuvaukseksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallituksen 24.6.2019, 478 § vahvistamista linjauksista nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta toimialalautakunnissa sekä 13.12.2021, 941 § vahvistamasta nuorisoneuvoston toimintasäännöstä on tarpeen poistaa edellytys sukupuolikiintiöiden soveltamisesta valittaessa lautakuntaedustajaryhmää.

Läsnäolo- ja puheoikeuslinjauksista poistetaan kohdasta kaksi: ”Edustajien valinnassa tulee ottaa huomioon laissa säädetty sukupuolten välinen tasa-arvo; kolmesta edustajasta molempia sukupuolia tulee olla vähintään yksi.” Kohtaan jää teksti: ”Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan kolme edustajaa kuhunkin toimialalautakuntaan”.

Toimintasäännöstä poistetaan toisen sivun ensimmäisestä kappaleesta: ”Edustajien valinnassa tulee ottaa huomioon laissa säädetty sukupuolten välinen tasa-arvo. Sukupuolten moninaisuuden huomioiden lautakuntaryhmästä voi olla enintään 60% yhtä sukupuolta.” Kappaleen tekstiksi jää: "Nuorisoneuvostolla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin toimialalautakunnissa. Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan vaaleilla kuhunkin toimialan lautakuntaan kolme edustajaa, jotka osallistuvat kokouksiin yksi kerrallaan. Edustajat osallistuvat kokouksiin yksi kerrallaan mahdollisimman tasapuolisesti vuorotellen. Edustajien toimintakausi on yksi kalenterivuosi."

Valtioneuvoston apulaisoikeuskansleri on päätöksessään 12.4.2022 (OKV/208/10/2021-OKV-7) kiinnittänyt Helsingin kaupunginhallituksen huomiota perustuslain ja tasa-arvolain yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja syrjinnän kieltoa koskevien säännösten noudattamiseen nuorisoneuvoston valitessa edustajiaan kaupungin toimialalautakuntiin. Apulaisoikeuskansleri on katsonut, että sukupuolikiintiöiden soveltamisella lautakuntaryhmien valintaan ei edistetä tasa-arvon toteutumista, vaan ehkäistään sitä. Kiintiöiden soveltaminen on näin lainvastaista.

Vielä apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt Helsingin kaupunginhallituksen huomiota kuntalaissa ja nuorisolaissa säädettyihin vaatimuksiin nuorten ja heidän vaikuttajaryhmänään toimivan nuorisoneuvoston asianmukaisesta kuulemisesta nuorten asioita koskevassa päätöksenteossa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei kanteluasian käsittelyssä ollut kuultu asianmukaisesti nuorisoneuvostoa.

Linjausten ja toimintasäännön muutoksesta on kuultu nuorisoneuvostoa. Nuorisoneuvoston 27.4.2022 antama lausunto on liitteenä 3. Nuorisoneuvosto puoltaa muutosta.

Kaupunginhallituksen nuorisoneuvoston toimintasäännön vahvistamispäätös 13.12.2021, 941 § ei ole lainvoimainen. Kaupunginhallitus hylkäsi 4.4.2022, 255 § oikaisuvaatimuksen, jossa yhtenä perusteena oli sukupuolikiintiöiden lainvastaisuus. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa oli muita perusteita. Valitusaika hallinto-oikeuteen oikaisuvaatimukseen annetusta päätöstä ei ole vielä päättynyt.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 359, 361 (Päätöksen kohta 1), 363 ja 364 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 355, 356, 357, 358, 361 (Päätöksen kohdat 2 ja 3) ja 362 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, va. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi