Vuokraus, vuokrasopimuksen siirto, Jakomäki, ratsutalliyritys Cindyrella Oy

HEL 2021-013407
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 139 §

Cindyrella Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus muutti Cindyrella Oy:lle vuokratun Aurinkomäenpuistossa (Suurmetsä) sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimusta vuokran määrän osalta seuraavasti:

Liikuntakäytön osalta perittävä vuosivuokra on 233 kem² x 12 euroa/kem² x 5 prosenttia x 19,74 x 50 prosenttia = 1 379,83 euroa.

Asuinkäytön osalta perittävä vuosivuokra on 263 kem² x 12 euroa/kem² x 5 prosenttia x 19,74 = 3 114,97 euroa.

Perittävä vuosivuokra on yhteensä 4 494,80 euroa.

Vuosivuokra sidotaan vuoden 2023 alusta alkaen viralliseen elinkustannusindeksiin "lokakuu 1951=100" siten, että perusvuosivuokra on 227,70 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100. Vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen vuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei alenneta.

Liikuntatoimintaan liittyvän rakennusalan täysimääräisestä maanvuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Vuokra on maksettava vuosittain etukäteen neljässä yhtä suuressa erässä kaupungin lähettämää laskua vastaan.

Vuokrasopimukseen tehtävät muutokset on kirjattu liitteenä 1 olevaan lisälehteen ja ne tulevat voimaan takautuvasti 1.1.2022 alkaen. Muut sopimusehdot pysyvät voimassa liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. Sopimus on voimassa 30.9.2043 asti.

Kaupunginhallitus oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hevostallien maanvuokrasopimukset

Kaupunki on vuokrannut tiloja ja maa-alueita usealle hevostalliyrittäjälle. Suurin osa maanvuokrasopimuksista on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelujen hallinnoimia. Näiden kohdalla kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on ensin vuokrannut alueen kaupunkiympäristön toimialalta ja edelleen vuokrannut sen hevostalliyrittäjälle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala subventoi liikuntaa edistäviä maanvuokrauksia, mikä tarkoittaa sitä, että se vuokraa hallinnoimiaan alueita liikuntaa edistäviin tarkoituksiin kaupungin sisäistä vuokraa alemmalla vuokralla. Näin toimitaan myös hevostallien kohdalla.

Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi muutaman hevostallin maanvuokrasopimusta, mutta niiden vuokraa ei subventoida. Vuokran suuruus vaihtelee siten talliyrittäjien välillä sen mukaan, kumman toimialan vuokralaisena yrittäjä on.

Hevostallien maanvuokrasopimukset on tarkoituksenmukaista siirtää kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelujen hallintaan, jolloin yrittäjiä kohdellaan tasavertaisesti ja vuokrauskriteerit ovat kaikille samat. Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut Cindyrella Oy:lle vuokratun alueen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle sisäisin vuokrausperustein 1.1.2022 alkaen vuoden 2043 loppuun asti.

Cindyrella Oy:n maanvuokrasopimus on alkujaan kiinteistölautakunnan 21.2.2013 § 86 tekemä ja 19.9.2013 § 482 muuttama. Se on voimassa 30.9.2043 asti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi hallintosäännön 17 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan päättää hallinnassaan olevien maa- alueiden vuokrauksesta enintään 20 vuoden ajaksi. Vuokrasopimuksen muuttaminen kuuluu siten kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Cindyrella Oy:llä on samat omistajat kuin Aurinkotalli Oy:llä, jonka vuokrasopimuksen muuttaminen on päätettävänä erillisenä asiana.

Cindyrella Oy:n vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on noin 5 357 m². Alueella sijaitsee neljä rakennusta, yhteensä 496 kem², joista asuinkäytössä on 263 kem² ja liikuntatoimintaan liittyvässä käytössä 233 kem².

Vuokranmäärittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 hyväksymiä maa-alueiden vuokrausperiaatteita. Vuokra on määritelty asuin- sekä liikuntakäytössä olevien rakennusten kerrosneliömetrien mukaan. Maan pääoma-arvona pidetään virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa. Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-arvosta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan subventio liikuntaa edistäville maanvuokrauksille on 50 prosenttia. Liikuntakäytössä olevien rakennusten osalta Cindyrella Oy:n täysimääräisestä maanvuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Perittävä vuosivuokra on siten liikuntakäytön osalta 233 kem² x 12 euroa/kem² x 5 % x 19,74 x 50 % = 1 379,83 euroa. Asuinkäytön osalta perittävä vuosivuokra on 263 kem² x 12 euroa/kem² x 5 % x 19,74 = 3 114,97 euroa. Yhteensä perittävä vuosivuokra on 4 494,80 euroa.

Vuosivuokra sidotaan vuoden 2023 alusta alkaen viralliseen elinkustannusindeksiin "lokakuu 1951=100" siten, että perusvuosivuokra on 227,70 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100. Vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen vuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Vuokrasopimukseen tehtävät muutokset on kirjattu liitteenä 1 olevaan lisälehteen. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa vuokrasopimusta, joka on liitteenä 2. Muutosten esitetään tulevan voimaan takautuvasti vuoden 2022 alusta alkaen. Sopimus on voimassa 30.9.2043 asti.

Valtiontukilausunto

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Maanvuokrasopimus kaupungin ja Cindyrella Oy:n välillä sisältää vuokratukea. Vuokratut alueet ovat urheiluun ja vapaa-aikaan liittyviä alueita, jotka palvelevat ensisijaisesti paikallisia asukkaita. Ne eivät todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196, 197). Vuokratuki ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kyse ei siis ole SEUT 107 (1) artiklan mukaisesta valtiontuesta.

Sulje

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 116

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle
Maarit Vierusen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.12.2021 § 218

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus muuttaisi alun perin kiinteistölautakunnan 21.2.2013, 86 § ja 19.9.2013, 482 § Cindyrella Oy:lle vuokraaman, 41. kaupunginosassa (Suurmetsä) Aurinkomäenpuistosta vuokratun noin 5 357 m²:n suuruisen maa-alueen vuokrasopimusta vuokran määrän osalta seuraavasti:

Perittävä vuosivuokra:

Asuinkäyttö:
263 kem² x 12,00 €/kem² x 5 % x 19,74 = 3 114,97 €

Liikuntakäyttö:
233 kem² x 12,00 €/kem² x 5 % x 19,74 x 50 % = 1 379,83 €

Yhteensä 4 494,80 euroa vuodessa.

Tammikuun 1. päivästä 2023 lukien perittävä vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951=100 siten, että perusvuosivuokra on 227,70 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100.

Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Liikuntatoimintaan liittyvän rakennusalan täysimääräisestä maanvuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Vuokra on maksettava vuosittain etukäteen neljässä yhtä suuressa erässä kaupungin lähettämää laskua vastaan. Eräpäivät ovat 5.2., 5.5., 5.8. ja 5.11.

Vuokrasopimukseen tehtävät liitteenä olevassa lisälehdessä mainitut muutokset astuvat voimaan 1.1.2022.

Sopimus on voimassa 30.9.2043 saakka.

Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Käsittely

Vastaehdotus:
Heimo Laaksonen: Muutosprosessi on vuokralaisen aktiivisuudesta huolimatta kestänyt yli 4 vuotta. Lautakunta katsoo, että kohtuullinen kompensaatio on se, että maanvuokraa ei peritä lainkaan vuonna 2022.

Kannattaja: Nina Suomalainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Heimo Laaksosen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Lukas Korpelainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 5
Anna Karhumaa, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 1
Oona Hagman

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Heimo Laaksosen vastaehdotuksen äänin 7 - 5 (1 tyhjä).

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi