Valtuustoaloite, pystysuuntainen robottipysäköinti parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle

HEL 2021-013424
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 346 §

V 18.5.2022, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Varavaltuutettu Petrus Pennanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki ottaa robottipysäköinnin käytännön vaihtoehdoksi pysäköinnin kehittämisessä ja selvittää, mitkä maailmalla tarjolla olevat ratkaisut sopivat kaupunkiin parhaiten.

Robottipysäköinti on yksi pysäköinnin toteutusvaihtoehto mutta tähän asti sen käyttö on jäänyt vähäiseksi kustannussyistä ja muista toteutuksen riskeistä johtuen. Robottipysäköinti voi yleistyä myös Helsingissä, jos tänne löydetään kilpailukykyisiä ratkaisuja. Helsingin kaupunki ei rakenna pysäköintilaitoksia, vaan ne ovat olleet joko yksityisiä hankkeita tai liittyneet jonkun uuden alueen maankäytön ratkaisuihin. Helsinki suhtautuu erilaisiin vaihtoehtoihin positiivisesti, mutta koska pysäköintilaitoksen rakentaminen ei ole kaupungin toimintaa, aloitteessa esitettyä selvitystä ei ole kaupungin toimin tarkoituksenmukaista edistää.

Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen rakentamistarve ratkaistaan maankäytön suunnittelussa. Useimmiten asemakaavoissa on määräys pysäköintipaikkojen lukumääristä. Asemakaavoituksessa myös ratkaistaan pysäköintipaikkojen sijoittuminen sekä käsitellään erilaiset vaihtoehdot pysäköinnin järjestämiseksi.

Robottipysäköinnissä pysäköintiin tarvittava tila on tavallista pysäköintiä tehokkaammassa käytössä, jolloin arvokasta kaupunkitilaa jää enemmän muuhun käyttöön. Huonona puolena ovat kustannukset. Pysäköintipaikan hinta voi olla jopa 150 000 euroa. Joissain tapauksissa, varsinkin suurimman kysynnän tilanteissa, jonotusaika pysäköintiin ajoon voi muodostua pitkäksi, jolloin yhteensovitus katujärjestelyihin on tärkeää. Robottipysäköinnistä on Suomessa vielä varsin vähän kokemuksia.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua..

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 104

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Robottipysäköinnin yksi hyödyistä on valtuustoaloitteessa todetun mukaisesti, että pysäköintiin tarvittava tila on tavallista pysäköintiä tehokkaammassa käytössä, jolloin arvokasta kaupunkitilaa jää enemmän muuhun käyttöön. Hyvänä puolena on myös, koska pysäköinti voi tapahtua omassa pysäköintihuoneessa, että ajoneuvo on normaaleja laitoksia paremmin suojassa ilkivallalta. Huonona puolena ovat kustannukset. Pysäköintipaikan hinta voi olla jopa 150 000 euroa. Joissain tapauksissa, varsinkin suurimman kysynnän tilanteissa, jonotusaika pysäköintiin ajoon voi muodostua pitkäksi, jolloin yhteensovitus katujärjestelyihin on tärkeää. Robottipysäköinnistä on Suomessa vielä varsin vähän kokemuksia.

Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen rakentamistarve ratkaistaan maankäytön suunnittelussa. Useimmiten asemakaavoissa on määräys pysäköintipaikkojen lukumääristä. Asemakaavoituksessa myös ratkaistaan pysäköintipaikkojen sijoittuminen sekä käsitellään erilaiset vaihtoehdot pysäköinnin järjestämiseksi. Helsingin kaupunki ei rakenna pysäköintilaitoksia, vaan ne ovat olleet joko yksityisiä hankkeita tai liittyneet jonkun uuden alueen maankäytön ratkaisuihin. Robottipysäköinti on yksi toteutusvaihtoehto, mutta tähän asti sen käyttö on jäänyt vähäiseksi todennäköisesti kustannussyistä tai muista toteutuksen riskeistä johtuen.

Kaupunkiympäristön toimiala suhtautuu robottipysäköintilaitoksiin lähtökohtaisesti yhtenä mahdollisena pysäköinnin toteutusvaihtoehtona, mutta ratkaisuja tunnistetaan aina tapauskohtaisesti. Toistaiseksi rakennushankkeisiin ryhtyvät eivät ole riittävän laajasti nähneet robottipysäköinnin hyötyjen olevan suurempia kuin kohonneet kustannukset tai robottipysäköintiin liittyvät epävarmuustekijät. Tulevaisuudessa on mahdollista, että robottipysäköinti lisääntyy myös Helsingissä, jos tänne löydetään kilpailukykyisiä ratkaisuja esimerkiksi kaavoitettavien pysäköintilaitosten yhteydessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Juha Hietanen, liikenneinsinööri: 310 37120

juha.hietanen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi