Valtuustoaloite, jalkapallohallin rakentaminen Tapulikaupungin liikuntapuistoon

HEL 2021-013428
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 22 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Teija Makkosen ym. valtuustoaloitteesta jalkapallohallin rakentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Teija Makkosen ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei tällä hetkellä kannata kiinteän ja lämmitettävän jalkapallohallin rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Hallit ovat haasteellisia liikuntapaikkoja ennen kaikkea lämpimän vuodenajan käytön osalta sekä niiden korkeiden investointi- ja käyttökustannusten takia.

Kiinteiden jalkapallohallien perustamista rajoittaa lisäksi
liikuntapaikkarakentamiselle kaavoitettujen alueiden ja tonttien niukkuus. Aloitteessa ehdotettu alue Tapulikaupungin liikuntapuistossa on kooltaan 4 660 m², mikä on liian pieni jalkapallohallia varten. Vertailuna todettakoon, että Myllypuron Pallomyllyn koko on noin 10 000 m² ja Talin jalkapallohallin noin 8 700 m². Tällä hetkellä ainoa kaavoituksen puolesta sopiva ja vapaa tontti jalkapallohallille sijaitsee Vuosaaren liikuntapuistossa.

Toinen Helsingin kaupungin viimeisistä itse rakentamista ja uusista sisäliikuntapaikoista on yllä mainittu jalkapallohalli Pallomylly. Halli valmistui vuonna 2009. Pallomyllyn lisäksi kaupunki omistaa ja hallinnoi vastaavanlaista jalkapallohallia Talissa. Näiden suosituin käyttöaika on yleensä lokakuusta maaliskuun loppuun, minkä ulkopuolella jalkapalloilijat mieluummin pelaavat ulkona. Kiinteät hallit ovat kesällä usein varsin vähäisellä käytöllä.

Ympärivuotisen käytön puute korostaa Talin tai Myllypuron kaltaisen kiinteän jalkapallohallin korkeita investointikustannuksia. Ne ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukokonaisuuden arvion mukaan noin 15 000 000 ─ 20 000 000 euroa. Hintaa voivat lisäksi korottaa hallin sijainnin vaatimat maansiirtotyöt sekä mahdolliset rakennuslupaviranomaisten vaatimukset.

Edellä mainituista syistä kiinteitä jalkapallohalleja ei ole viime vuosina juurikaan rakennettu. Niiden sijaan Suomeen nousseet jalkapallohallit ovat olleet besthall-tyylisiä tai sitten ylipainehalleja, joille on viime aikoina rakennettu aiempaa tukevammat perustukset. Tällaisten hallien investointikustannukset ovat olleet kiinteitä halleja huomattavasti matalammat, noin 3 000 000 ─ 5 000 000 euroa.

Helsingissä kaupungin jalkapalloseurat hallinnoivat tällä hetkellä kymmentä erikokoista ylipainehallia. Näiden ohella seurat suunnittelevat uusien ylipainehallien pystyttämistä ainakin Lauttasaareen (PPJ), Kumpulanlaaksoon (KÄPA), Vuosaaren liikuntapuistoon (Viikingit) ja Laajasalon liikuntapuistoon (LPS). Ylipainehallit ovat harvoin pystyssä ympäri vuoden, vaan ne usein lasketaan alas keväällä jalkapalloväen toiveesta tai viranomaisluvista johtuen.

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa talviturvallisuuteen liittyvien riskien sekä ylipainehallien energiankulutuksen vuoksi. Ennen jalkapallohallin rakentamispäätöksen tekemistä tulisikin huolehtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen lisäämisestä sekä riittävyydestä nykyisten toimintojen turvaamiseksi. Samaten tulisi pohtia runsaasti energiaa kuluttavien liikuntapaikkarakentamishankkeiden soveltumista kaupungin kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin.

Taloudellisten haasteiden ohella liikuntapoliittinen näkökulma ei selkeästi tue kiinteän jalkapallohallin rakentamista, sillä jalkapalloilun olosuhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä vähintään hyvällä tasolla. Kaupungista löytyy yhteensä 76 erikokoista tekonurmikenttää tai -aluetta. Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa ja 28 jalkapalloseurojen tai niiden omistamien yhtiöiden rakentamia ja hallinnoimia. 12 tekonurmialuetta tai -kenttää hallinnoivat muut kaupungin toimialat sekä palvelut. Kaikki alueet ja kentät eivät ole jalkapallon pelikautenakaan jatkuvassa käytössä, vaan vapaata kenttätilaa löytyy varsin runsaasti ympäri kaupunkia esimerkiksi viikonloppuisin ja arkisin toimistoaikojen sisältä.

Jalkapalloilun talviharrastamista tukevat kiinteiden ja ylipainehallien ohella kaupungin lämmitetyt tekonurmikentät, joita Helsingistä löytyy yhdeksän kappaletta. Kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus hallinnoi näistä yhteensä kolmea (Pallokenttä 1, Pallokenttä 6 ja Vuosaari). Lopuista vastaavat helsinkiläiset jalkapalloseurat.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 1.2.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Teijo Makkosen ja 29 muun valtuutetun aloitteesta jalkapallohallin rakentamiseksi Tapulikaupunkiin. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi