Valtuustoaloite, simultaanitulkkaus kaupunginvaltuustoon

HEL 2021-013432
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 308 §

V 18.5.2022, Valtuutettu Coel Thomasin aloite simultaanitulkkauksesta kaupunginvaltuuston kokouksissa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Coel Thomasin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Coel Thomas ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan simultaanitulkkauksen järjestämistä kaupunginvaltuuston kokouksissa siten, että virallisilla kielillä pidetyt puheenvuorot käännetään reaaliajassa toiselle viralliselle kielelle ja englanniksi.

Luottamushenkilöiden ja kunnan asukkaiden tiedonsaanti valtuuston päätöksistä ja käsiteltäväksi tulevista asioista on turvattu kielilaissa sekä toimielinten kieltä koskevissa hallintosäännön määräyksissä. Kielilaissa säädetyn mukaisesti kunnan toimielimen jäsenellä on oikeus käyttää suomea tai ruotsia kokouksessa sekä pöytäkirjaan tai mietintöön liitettävässä kirjallisessa lausunnossa tai mielipiteessä. Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja esityslista sekä pöytäkirja laaditaan suomen ja ruotsin kielellä.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa asian käsittely tapahtuu sekä suomen että ruotsin kielellä. Kokoukseen valmistautuminen ja asioiden käsittelyyn osallistuminen kokoustilanteessa edellyttää vähintään toisen näistä kielistä hallitsemista. Jos toimielimen jäsen ei ymmärrä suullista puheenvuoroa, se on kielilain säännöksen mukaisesti pyynnöstä hänelle lyhyesti selostettava. Selostuksesta vastaa käytännössä puheenvuoron esittänyt valtuutettu itse tai kokouksessa läsnä oleva kielenkääntäjä.

Kokouksissa käytetyistä puheenvuoroista merkittävä osa pidetään suomeksi tai kaksikielisinä siten, että osa puheenvuorosta pidetään ruotsiksi ja osa suomeksi. Kokouksissa pidetään jonkin verran myös kokonaan ruotsinkielisiä puheenvuoroja. Puheenvuorojen sisältöjen selostaminen toiselle kielelle on käytännössä erittäin harvinaista.

Simultaanitulkkauksella tarkoitetaan kokouksessa pidetyn puheenvuoron kääntämistä alkuperäiskieleltä kohdekielelle lähes reaaliaikaisesti. Kokouksen tulkkaus edellyttää hyvää valmistautumista etukäteen ja hyvää päätöksenteon erikoissanaston tuntemusta. Tulkkaus tapahtuisi käytännössä suomesta ruotsiksi ja englanniksi sekä ruotsista suomeksi ja tämän jälkeen suomenkielisestä tulkkauksesta englanniksi. Tulkkaus kuunneltaisiin valtuustosalissa kuulokkeiden kautta.

Puheenvuorojen tulkkauksella olisi vaikutusta valtuuston puheenvuorokäytäntöihin. Tulkkaamisen tapahtuessa pienellä viiveellä tulisi puheenvuorojen väliin jättää nykyistä pitemmät tauot varsinkin kieltä vaihdettaessa. Tulkkaus saattaisi edellyttää hieman muodollisempaa puhetyyliä, sillä puheenvuoron sisällölliseen selkeyteen ja selkeään ulosantiin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.

Pysyvän simultaanitulkkauksen järjestäminen kaupunginvaltuuston kokouksiin edellyttäisi tulkkauslaitteiston hankintaa, valtuustosalin tekniikan muutostöitä sekä tulkkien ja äänitarkkailijoiden työskentelytilojen rakentamista samoin kuin Helsinki-kanavan lähetysjärjestelmän uudistamista. Tulkkaus- ja äänentarkkailupalvelun kustannukset tulisivat osaksi kaupunginvaltuuston jatkuvia kustannuksia.

Simultaanitulkkausjärjestelmään liittyvät kertaluonteiset investoinnit ja jatkuvat kustannukset tulisi huomioida kaupunginvaltuuston toimintaan varatuissa määrärahoissa. Resursseja tulisi varata myös kilpailuttamiseen, toiminnan kehittämiseen ja koordinointiin.

Kuntalaisten tiedoksisaanti valtuuston päätöksistä tapahtuu kuntalain mukaisesti yleisessä tietoverkossa suomeksi ja ruotsiksi julkaistavalla pöytäkirjalla. Simultaanitulkkaus palvelisi varsin pientä joukkoa kokousta seuraavia kunnan asukkaita. Mahdollisia keinoja parantaa eri kieliryhmien tiedoksisaantia kaupunginvaltuuston toiminnasta ja päätöksenteosta tulisi tarkastella erikseen osana kaupungin monikielisen viestinnän kehittämistä.

Kaupunginvaltuuston kokousten simultaanitulkkauksen aloittamista ei ole pidettävä kustannustehokkaana eikä tarkoituksenmukaisena.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi