Yhtiökokoukset vuonna 2021, Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki

HEL 2021-013644
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 9 §

Kiinteistö Oy Borgströminmäen ylimääräinen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa toimimaan Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki Oy:n yhtiökokouksessa siten, että:

 • Yhtiön ostamien Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n 1500 äänivallattoman B-osakkeen kauppahinta 109 493,60 euroa
  jaetaan osakkeiden suhteessa niin, että Helsingin kaupungin osuus kauppahinnasta on 87 320, 29 euroa ja Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n osuus on 22 173,31 euroa ja
 •  Yhtiön hallitus valtuutetaan perimään mainittu kauppahinta osakkeenomistajilta osakkeiden mukaisessa suhteessa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Keskinäinen kiinteistöyhtiö Borgströminmäki Oy:n (y-tunnus 3163079-3) toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelissa 49044 tonttia 2 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Tontilla sijaitsee rakennus, jossa on päiväkoti ja alueen asukkaiden harraste- ja kokoontumistiloja.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 9.11.2021 (620 §) vuokrata Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäelle Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49044 tontin 2 (kiinteistötunnus 91-49-44-2, pinta-ala 2 893 m², osoite Föglönkuja 1) päiväkotia ja harraste- ja kokoontumistiloja varten 31.12.2050 saakka, ja että samanaikaisesti maanvuokrasopimuksen kanssa allekirjoitetaan tontilla sijaitsevaa rakennusta koskeva apporttiomaisuuden luovutuskirja.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki myy tontin 49044/2 osalta merkitsemänsä Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n 1 500 äänivallatonta B-osaketta Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäelle 109 493,60 euron kauppahintaan liitteenä 2 olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Kauppa tehdään, koska edellä mainitut osakkeet kuuluvat ao. tontin 49044/2 vuokralaiselle.

Kaupunginhallitus päätti 13.12.2021 lautakunnan ehdotuksen mukaisesti myydä Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n 1 500 äänivallatonta B-osaketta Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäelle 109 493,60 euron kauppahintaan liitteenä olleen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun kauppakirjan sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki on kutsunut 7.12.2021 koolle ylimääräisen yhtiökokouksen (päivämäärää on sittemmin lykätty), jossa hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:ltä ostettavien 1 500 äänivallattoman B-osakkeen kauppahinta 109 493,60 euroa jaetaan Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Borgströminmäen osakkeenomistajien kesken osakkeiden mukaisessa suhteessa siten, että Helsingin kaupungin osuus kauppahinnasta on 87 320,29 euroa ja Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n osuus 22 173, 31 euroa ja että hallitus valtuutetaan perimään osakkeenomistajilta mainittu kauppahinta osakkeiden mukaisessa suhteessa.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.