Kokoonpanon muutos, kaupunginhallituksen konsernijaosto, eroaminen

HEL 2021-013876
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 3 §

V 19.1.2022, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Otto Merelle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta
  • valitsee Maarit Vierusen varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi.  

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii kaupunkikonsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta. Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen sekä säätiöiden toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Lisäksi konsernijaosto ohjaa, seuraa ja valvoo kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.

Kaupunginvaltuusto on 2.8.2021 tekemällään päätöksellä valinnut konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi. Päätöksen mukaan jaostoon on valittu jäseniksi viisi naista ja neljä miestä sekä varajäseniksi kolme naista ja kuusi miestä.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Jaoston kohdalla tasa-arvolain mukainen kiintiö lasketaan jäsenten ja varajäsenten osalta erikseen. Tämän hetkinen sukupuolijakauma ei siten täytä tasa-arvolain vaatimuksia.

Otto Meri on 3.12.2021 pyytänyt eroa jaoston varajäsenen luottamustoimesta sillä perusteella että sukupuolijakauma ei täytä tasa-arvolain edellytyksiä.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kuntalain 71 §:n ja 73 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eroilmoitus 3.12.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.