Vuokraus, tilat, Kansakoulukatu 3, Headmasters Office Ky, kaupunginkanslian elinkeino-osasto

HEL 2021-013898
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 16

Vuokrasopimuksen päättäminen ja uudet sopimukset, Kansakoulukatu 3, Helsinki Business ja Elinkeino-osasto Maahanmuutto ja Työllisyys

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti päättää 1.9.2022 alkavan vuokrasopimuksen 211028179 Kansakoulukatu 3, Helsingin kaupungin kanslia elinkeino-osaston kanssa ja tehdä uudet sopimukset niin, että Kansakoulukatu 3:ssa olevat tilat jaetaan Helsingin Kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Elinkeino-osasto Maahanmuutto ja Työllisyys välillä edellä olevan mukaisesti:

Helsinki Business (Elinkeino-osaston tuleva uusi nimi) 923 m² ja Elinkeino-osasto Maahanmuutto ja Työllisyys 461 m², yhteensä 1384 m².

Vanhat vuokraehdot, vastuunjakotaulukko, pääoma- ja ylläpitovuokrat sekä Kaupunkiympäristön Tilat- palvelulle maksettava hallintokulu säilyvät ennallaan.

Uudet vuokrasopimukset alkavat 1.9.2022.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslia haluaa kohdentaa vuokrakustannukset Elinkeino-osaston sisällä oikeisiin yksiköihin.

Päätös tullut nähtäväksi 31.08.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 38577

markku.liukkonen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö