Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, maanmittausinsinööri, työavain KYMP-03-68-21

HEL 2021-014004
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun maastomittausyksikön kaavoitusmittaustiimin maanmittausinsinöörin viran täyttäminen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti valitsi kaupunkimittauspalvelun maastomittausyksikön kaavoitusmittaustiimin maanmittausinsinöörin virkaan (060203) ********** 1.2.2022 alkaen 2 683,05 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Virkaan valitun ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan, sillä hän on kaupungin vakituisessa palveluksessa, ja on jo aiemmin esittänyt ko. selvityksen.

Virkaan ei kuulu koeaikaa, koska valittu on hoitanut maanmittausinsinöörin tehtävää 1.5.2020 alkaen.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 1.11.2021 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan
viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 26.10. – 10.11.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla ja Monster.fi -palvelussa.

Maanmittausinsinööri vastaa Helsingin kaupungin runkopisteverkon suunnittelusta, geodeettisesta laskennasta ja mittauksista. Lisäksi vastuualueelle kuuluu rakennusten maastoon merkintöjen, sijaintikatselmusten ja muiden tilaustehtävien suunnittelu, laskeminen sekä lausuntojen valmistelu sekä maastomittaustiimien tiimipäälliköiden sijaistus työnjohdollisissa tehtävissä lomien aikana. Maanmittausinsinööri toimii läheisessä yhteistyössä maastomittaustiimien tiimipäälliköiden, maanmittausinsinöörien ja kartoittajien kanssa.

Maanmittausinsinöörin viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan AMK-insinöörin tutkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi tehtävässä edellytetään aiempaa työkokemusta maanmittausalalta.

Hakuilmoituksessa todettiin, että työssä tarvitaan laajaa maanmittausalan tuntemista, monipuolista mittausmenetelmien ja laskentaohjelmistojen hallintaa. Hakuilmoituksessa todettiin myös, että maanmittausinsinöörin tulee työskennellä asiantuntijaroolissaan itseohjautuvasti, mutta ymmärtää myös roolinsa osana asiantuntijatiimiä. Tehtävään kuuluu paljon asiakaspalvelua sekä yhteistyötä suunnittelijoiden ja rakennusvalvonnan kanssa, joten maanmittausinsinöörin tulisi omata hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja verkostomainen työskentelytapa on sinulle mielekästä. Hakuilmoituksen mukaan maanmittausinsinööriltä toivotaan kiinnostusta alan kehitykseen sekä itsensä kehittämiseen, sillä maanmittausinsinööri on osaltaan vaikuttamassa maastomittausyksikön mittaustyömenetelmiin, ohjelmistoihin ja mittausteknologioiden käyttöönottoon käytännössä.

Hakuilmoituksen mukaan eduksi luetaan aiempi kokemus maastomittaustehtävistä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Maanmittausinsinöörin virkaa haki hakuajan kuluessa kuusi henkilöä, joista neljällä täyttyi kelpoisuusehdot. Liitteenä 1. on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin. Hakijaluettelo on liitteenä 2.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella ********** Hakijoita haastattelivat 25.11. - 7.12.2021 yksikön päällikkö Simo Gröhn ja maanmittausinsinööri Teemu Rekonen.

Haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten ja toivomusten lisäksi aiempaan kokemukseen maastomittaustehtävistä. Lisäksi haastattelussa kiinnitettiin huomiota maanmittausalan kehitysnäkymiin.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Maanmittausinsinöörin tehtävänä on vastata Helsingin kaupungin runkopisteverkon suunnittelusta, geodeettisesta laskennasta ja mittauksista. Lisäksi vastuualueelle kuuluu rakennusten maastoon merkintöjen, sijaintikatselmusten ja muiden tilaustehtävien suunnittelu, laskeminen sekä lausuntojen valmistelusta.

Tehtävässä tarvitaan laajaa maanmittausalan tuntemista, monipuolista mittausmenetelmien ja laskentaohjelmistojen hallintaa.

Valittavan henkilön tulee työskennellä asiantuntijaroolissaan itseohjautuvasti ja omata hyvät vuorovaikutus – ja yhteistyötaidot.

**********

**********

Päätös tullut nähtäväksi 13.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Simo Gröhn, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 28414

simo.grohn@hel.fi

Päättäjä

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti

Liitteet (pdf)

1. Hakijayhteenveto, työavain KYMP 03-68-21, henkilörekisteri julkisuus rajoitettu
2. Hakijaluettelo, työavain KYMP 03-86-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.