Valtuustoaloite, Vuosaaren Kartanon urheilupuiston pysäköintialueen yöllinen rauhoittaminen

HEL 2021-014044
Asialla on uudempia käsittelyjä
35. / 338 §

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Kartanon kentän kiihdytysajoista aiheutuvien meluhaittojen vähentämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että Vuosaaren Kartanon urheilupuiston parkkialueella otetaan käyttöön ajoesteet, jotka eivät haittaa pysäköintiä, mutta estävät yölliset kiihdytysajot ja vähentävät niistä syntyvää meluhaittaa alueen asukkaille. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan yöllisen ajokiellon käyttöönottoa Vuotien ja urheilupuiston välisellä Itäreimarintien katuosuudella.

Vuosaaren urheilupuisto on paljon käytetty ja useita urheilulajeja tukeva kokonaisuus Vuosaaressa Pallokujalla. Urheilupuiston pysäköintialueita on aloitteen ja kaupungille tulleiden palautteiden perusteella alettu kuitenkin varsinkin kesäisin käyttää autolla harrastettavaan ns. driftaamiseen eli sivuluisussa ajoon. Autojen moottoriäänistä ja renkaiden kuminpoltosta aiheutuu meluhaittaa läheiselle asuinalueelle.

Tieliikennelaissa määrätään, että tarpeeton ja häiritsevä ajoneuvolla ajaminen on kielletty. Yleiselle liikenteelle tarkoitettuja pysäköintialueita ja katualueita ei ole tarkoitettu tämän kaltaisen toiminnan harjoittamiseen. Pallokujalla sijaitsevat pysäköintialueet ovat voimassa olevassa asemakaavassa LPA-korttelialueita ja kuuluvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintaan.

Häiritsevän ajamisen lopettamiseksi on osoitteessa Pallokuja 2 sijaitsevalle pysäköintialueelle laadittu suunnitelma reunakivijärjestelyistä. Reunakivet pysäköintikampojen väleissä rajaavat pysäköintialueen pienempiin osioihin, jolloin häiritsevä ajaminen jatkossa ei ole mahdollista. Järjestelyt on tarkoitus toteuttaa kevään 2022 aikana. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on, että myös osoitteessa Pallokuja 3 sijaitsevalle pysäköintikentälle toteutetaan kaahailun estäviä rakenteita tai asennetaan puomi ajoliittymän kohdalle. Toimenpiteet on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä.

Aloitteessa esitetään lisäksi, että Itäreimarintien liikennettä rajoitettaisiin Vuotien ja urheilupuiston välisellä katuosuudella yöaikaan (klo 22–06) kieltämällä liikennemerkein moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kuitenkin sallien huoltoajo ja tontille ajo. Aloitteessa esitetyillä rajoituksilla viitataan Vuosaaren Ruusuniemen alueen kaduille tehtyihin tilapäisiin liikennejärjestelyihin, joilla estettiin kiihdytysajot kyseisellä alueella. Vuosaaren urheilupuistossa ongelmakohta on kuitenkin pysäköintialueilla tapahtuva häiritsevä ajaminen, joka on tullut ilmi palautteissa ja joka on havaittavissa mm. ilmakuvista. Tästä syystä urheilupuiston alueella tapahtuva kaahailu pyritään lopettamaan ensisijaisesti pysäköintialueille tehtävillä muutoksilla. Jos häiritsevä ajaminen ei lopu pysäköintialueille tehtävillä muutoksilla ja siirtyy alueen kaduille, tulee harkittavaksi katualueiden rajoittaminen autoliikenteeltä yöaikaan. Rajoitukset urheilupuiston katualueille tehtäisiin niin ikään tilapäisillä liikennejärjestelyillä.

Katualueiden lainmukainen käyttö tai mahdollinen liikenteen rajoittaminen vaativat joka tapauksessa toimiakseen poliisin valvontaa. Yhteistyö poliisin kanssa on tässä tärkeässä asemassa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 133

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vuosaaren urheilupuisto on paljon käytetty ja useita urheilulajeja tukeva kokonaisuus Vuosaaressa Pallokujalla. Urheilupuiston pysäköintialueita on aloitteen ja kaupungille tulleiden palautteiden perusteella alettu kuitenkin varsinkin kesäisin käyttää autolla harrastettavaan driftaamiseen eli sivuluisussa ajoon ja kuminpolttoon. Autojen moottoriäänistä ja renkaiden kuminpoltosta aiheutuu meluhaittaa läheiselle asuinalueelle.

Tieliikennelaissa määrätään, että tarpeeton ja häiritsevä ajoneuvolla ajaminen on kielletty. Yleiselle liikenteelle tarkoitettuja pysäköintialueita ja katualueita ei ole tarkoitettu tämänlaisen toiminnan harjoittamiseen. Pallokujalla olevat pysäköintialueet ovat voimassa olevassa asemakaavassa LPA-korttelialueita ja kuuluvat Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan hallintaan. Yhteistyössä Liikuntapaikat-palvelusta Itäisen alueyksikön Myllypuron aluetiimin tiimiesimiehen kanssa on laadittu toimenpiteet kuminpolton lopettamiseksi urheilupuiston pysäköintialueella:

  • Osoitteessa Pallokuja 2 olevalle pysäköintialueelle on laadittu suunnitelma reunakivijärjestelyistä. Reunakivet pysäköintikampojen väleissä rajaavat pysäköintialueen pienempiin osioihin, jolloin kuminpoltto jatkossa ei ole mahdollista. Järjestelyt on tarkoitus toteuttaa kevään 2022 aikana.
  • Liikuntapaikat-palvelun tavoitteena on, että myös Pallokuja 3 pysäköintikentälle toteutetaan kaahailun estäviä rakenteita tai asennetaan puomi ajoliittymän kohdalle.

Aloitteessa toivotaan lisäksi Itäreimarintielle urheilupuiston suuntaan liikennemerkein rajoitettavan katualueen käyttöä yö aikaan (klo 22 – 06) kieltämällä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo ja autoliikenteen sallimista vain huolto ja tontille ajolle. Aloitteessa esitetyillä rajoituksilla viitataan Ruusuniemenalueen kaduille tehtyihin tilapäisiin liikennejärjestelyihin, joilla estettiin kiihdytysajot. Vuosaaren urheilupuistossa ongelmakohta on kuitenkin pysäköintialueilla tapahtuva kuminpoltto, joka on tullut ilmi palautteissa ja havaittavissa mm. ilmakuvista. Tästä syystä urheilupuiston alueella kuminpoltto pyritään lopettamaan ensisijaisesti pysäköintialueille tehtävillä muutoksilla. Jos kuminpoltto ei lopu pysäköintialueille tehtävillä muutoksilla ja siirtyy alueen kaduille, niin tällöin tulee harkintaan katualueiden rajoittaminen autoliikenteeltä yöaikaan. Rajoitukset urheilupuiston katualueille tehtäisiin saman lailla tilapäisillä liikennejärjestelyillä.

Katualueiden lainmukainen käyttö tai mahdollinen rajoittaminen vaativat joka tapauksessa toimiakseen poliisin valvontaa. Yhteistyö poliisin kanssa on tärkeässä asemassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Janne Antila, liikenneinsinööri: 310 20355

janne.antila@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi