Toivomusponsi, rakennushistoriasta kertova seinälaatta Kampin Kottaraisen rakennuskokonaisuuden seinälle

HEL 2021-014079
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 731 §

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi alueen rakennushistoriasta kertovasta seinälaatasta Kampin Kottaraisen korttelin seinälle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.11.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään 8.12.2021 § 394 Kampin Kottaraisen korttelin asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta laatia Kottaraisen rakennuskokonaisuuden seinälle täydennysrakentamisen yhteydessä rakennushistoriasta kertova seinälaatta, yhdessä esimerkiksi kaupunginmuseon rakennus- ja kaupunkihistorian asiantuntijoiden kanssa.

Asiassa on saatu kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristön toimialan lausunnot.

Kottaraisen kortteli sijaitsee Helsingin Kampissa ja käsittää kuusi rakennusta: kolme noin 1840-luvulla asunnoiksi rakennettua matalaa puutaloa, punatiilisen entisen panimorakennuksen 1800-luvun lopulta, sekä kaksi punatiilistä, arkkitehti Onni Tarjanteen suunnittelemaa oppilaitosrakennusta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1925 ja 1933. Metropolia-ammattikorkeakoulu luopui käytössään olleista rakennuksista toimintojen keskittyessä Myllypuroon.

Uusi omistaja Kojamo Oyj haki tontille kaavamuutosta, ja se tuli voimaan 1.2.2022. Tontti on muutettu asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialueeksi. Tontin rakennuksia suojellaan, minkä lisäksi tonttia tullaan täydennysrakentamaan kahdella asuinkerrostalolla.

Kaupunginmuseon mukaan Kottaraisen korttelin ajallisesti rikas ja kerroksinen rakennuskanta on poikkeuksellinen ja harvinainen kokonaisuus. Erilaiset opas- ja tietotaulut rakennuksissa tai niiden läheisyydessä ovat yksi tapa lisätä rakennushistorian tuntemusta ja siten osaltaan edistää kaupungin kulttuuriperinnön säilymistä. Museon taloudelliset resurssit eivät mahdollista tällaisten laattojen hankkimista ja ylläpitoa, mutta museon asiantuntijat voivat olla tonttien omistajien apuna rakennushistoriasta kertovien muistolaattojen suunnittelussa.

Kaupunkiympäristön toimiala kuuli Kojamo Oyj:tä ponnen johdosta ja sai seuraavan myönteisen vastauksen: Kottarainen kortteliin toteutettavaan rakennushistorialliseen laattaan (materiaalina messinki tai ruostumaton teräs) tulee lyhyt teksti suomeksi ja ruotsiksi eri rakennusten rakentamisajoista, suunnittelijoista ja korttelin historiasta. Laattaan on mahdollista lisätä myös QR-koodi, jonka avulla saa lisätietoa rakennuksista. Laatan materiaali, koko ja sijainti täsmentyvät tarkemmin rakennussuunnittelun edetessä, jotta se sopeutuu suojeltujen rakennusten ympäristöön.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi