Vuokraus, tilat, uudiskohde, Plotinrinne 8-10, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-014550
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 43

Vuokraus, tilat, uudiskohde, Plotinrinne 8-10, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteeseen Plotinrinne 8-10, 00630 Helsinki, rakennetun uudiskohteen (hankenro 2821U41008) n. 8 167 m² jäähalliksi Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan käyttöön siten, että arvonlisäveroton pääomavuokra on 10,76 euroa/ m²/kk ja arvonlisäveroton ylläpitovuokra (katuhoitomaksu HEL2018-001941) 0,03 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Jäähallin vuokra on yhteensä 92 205,43 euroa/kk ja 1 106 465,16 euroa/v.

Tila jakaantuu seuraavasti:

Jäähalli 1, 2 991 m², 33 768,39 euroa/kk ja 405 220,68 euroa/v.
Huoltotilasiipi, 2 296 m², 25 921,84 euroa/kk ja 311 062,08 euroa/v.
Välinivel, 2 369 m², 26 746,01 euroa/kk ja 320 952,12 euroa/v.
Jäähalli 2, 511 m², 5 769,19 euroa/kk ja 69 230,28 euroa/v.

Toistaiseksi voimassa oleva hallintasopimus alkaa 17.9.2021. Irtisanomisaika on 12 kk niin, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 30.9.2040.

Sopimuksessa noudatetaan kaupungin sisäisiä hallinnanluovutuksen sopimuksia.

Päätöksen perustelut

Pirkkolan liikuntapuistossa, osoitteessa Plotinrinne 8 sijaitsevat vanhat jäähallit 1 ja 2 asetettiin keväällä 2018 käyttökieltoon heikkojen sisäilmaolosuhteiden vuoksi. Samalle tontille päätettiin rakentaa uusi korvaava jäähalli ja vanhat jäähallit purettiin pois. Uusi rakennus sijoittuu vanhojen hallien tilalle samalle paikalle kuin puretut hallit. Korvaava rakennus sisältää kaksi jäähallia, jotka ovat kytketty toisiinsa.

Pirkkolan jäähallit ovat olennainen osa Pirkkolan Urheilupuiston tarjoamia liikuntapalveluita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 8.10.2019, § 172 antanut hankesuunnitelmasta (hankenro 2821U41008) puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toiminnallisia tavoitteita.

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32464

arja.hyppanen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö