Kokoonpanon muutos, Helsingin käräjäoikeuden lautamiehet, eroaminen

HEL 2021-014628
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 63 §

V 16.2.2022, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Sofia Blanco Sequeirosille eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta ja
  • valitsee Saara Fredrikssonin käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi 8.9.2021 § 267 Sofia Blanco Sequeirosin (Vihr.) käräjäoikeuden lautamieheksi. Hän on 20.12.2021 pyytänyt eroa käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta muuttuneen elämän- ja uratilanteen vuoksi.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuusto valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi