Poikkeaminen, Katajanokka, Katajanokanlaituri 2, SkyWheel Helsinki Oy

HEL 2021-014663
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 97 §

Katajanokka, Katajanokanlaituri 2, poikkeamishakemus

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 8. kaupunginosan (Katajanokka) kiinteistöjä 091-8-9906-100 ja 91-432-5-2 (osoitteessa Katajanokanlaituri 2) koskevan poikkeamishakemuksen kiinteistöillä sijaitsevien maailmanpyörän sekä lipunmyyntikioskin, matkamuistomyymälän, samppanjabaarin, pukeutumis- ja pesutilojen (625 k-m²) pysyttämiseksi. Hakemuksen mukainen hanke edellyttää poikkeamista:

 • Alueella voimassa olevasta rakennuskiellosta asemakaavan muuttamiseksi (nro 12802).
 • Voimassa olevan asemakaavan nro 28 A (vuodelta 1895) satamalaitureiden, -raiteiden ja -varastojen kaavamerkinnästä siten, että sallitaan hakemuksen mukainen rakentaminen.
 • Kaavoittamattomalla ranta-alueella voimassa olevasta rakennuskiellosta siten, että sallitaan hakemuksen mukainen rakentaminen ilman asemakaavaa.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti myöntää poikkeamisen määräaikaisena 31.8.2030 asti. Poikkeaminen myönnetään seuraavilla ehdoilla:

 • Alueelle ei saa rakentaa uusia rakennuksia tai laajentaa olemassa olevia rakennuksia.
 • Toiminta ei saa estää tai rajoittaa ympäröivien alueiden toimijoiden toimintaa.

Maksu

3 346,50 euroa

Hakija

SkyWheel Helsinki Oy

Rakennuspaikka

8. kaupunginosan (Katajanokka) kiinteistöt 091-8-9906-100 ja 91-432-5-2

Hakemus

Hakija hakee lupaa maailmanpyörän ja sen toimintaan liittyvien tilojen (yhteensä 625 k-m²) rakentamiseen rakennuskieltoalueelle ja osittain kaavoittamattomalle ranta-alueelle (suunnittelutarve ranta-alueella) poiketen alueella voimassa olevasta asemakaavasta siten, että rakentaminen sijoittuu pääosin alueelle, jota ei ole merkitty rakentamiselle.

Hakija haluaa jatkaa lainvoimaisesta asemakaavasta poikkeavaa maailmanpyörätoimintaa rakennuskieltoalueella määräaikaisena 31.8.2030 asti. Maailmanpyörän toiminta säilyy ennallaan, eikä lupahakemus koske uusien rakennusten rakentamista tai entisten laajentamista.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että maailmanpyörästä on muodostunut tärkeä osa Helsingin kaupunkikuvaa ja se rikastuttaa Katajanokan kaupunkimaisemaa ja luo alueelle lisää mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon. Hakijan mukaan maailmanpyörä muodostaa yhdessä Allas Sea Pool -merikylpylän kanssa kokonaisuuden, joka lisää alueen vetovoimaisuutta ja tuo sitä paremmin osaksi keskustaa.

Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Hakemus koskee aluetta, jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi ja MRL:n 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

Hakemus koskee ranta-aluetta, jolla on voimassa maankäyttö ja rakennuslain 72 §:n mukainen rakentamiskielto, koska ranta-alueella ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Lähtötiedot

Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on voimassa kaupunkiympäristölautakunnan 4.10.2022 (§ 541) määräämä rakennuskielto (nro 12802) asemakaavan muuttamiseksi.

Rakennuspaikka sijaitsee osittain alueella, jolla on voimassa 8.4.1895 vahvistettu asemakaava nro 28 A. Asemakaavan mukaan Katajanokanlaituri on satamalaitureiden, -raiteiden ja -varastojen aluetta. Osa hankkeesta sijoittuu rantavyöhykkeelle, jolle ei ole laadittu asemakaavaa.

Helsingin yleiskaavassa 2016 rakennuspaikka on osoitettu kantakaupungin alueeksi (C2). Alue on keskustaa, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena.

Katajanokan vanha osa alue on Museoviraston inventoinnissa (RKY) sisällytetty valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon.

Alueella on valmisteilla Eteläsataman itäosan ja Katajannokanrannan asemakaava ja asemakaavan muutos.

Alueella sijainnut Kanavaterminaalin rakennus on purettu vuonna 2012. Alueelle on tämän jälkeen väliaikaistoimintoina rakennettu maailmanpyörä, merikylpylä ja elokuvateatterirakennus.

Vuonna 2014 avattu noin 40 metriä korkea maailmanpyörä oheistiloineen (lipunmyyntikioski, matkamuistomyymälä, samppanjabaari, pukeutumis- ja pesutilat) on pystytetty paikalleen tilapäisen rakennuksen statuksella. Rakennusten kerrosala on yhteensä 625 k-m².

Alueen itäpuolella on rakenteilla nelikerroksinen liike-, toimisto- ja hotellirakennus.

Osallisten kuuleminen ja lausunnot

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus -palvelun kirjeellä (26.4.2022). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle alueelle.

Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot kaupunginmuseolta, liikuntapalveluilta, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Helsingin seudun ympäristöpalveluilta (HSY), Helsingin Satama Oy:ltä, Senaatti-kiinteistöiltä, Puolustusvoimien 1. Logistiikkarykmentiltä sekä Suomenlinnan hoitokunnalta. Lisäksi hakemuksesta on tiedotettu Katajanokkaseura ry:tä, Helsingin Yrittäjät - Etelä-Helsinki ry:tä.

Lausunnon ovat antaneet Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kaupunginmuseo, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), sekä Suomenlinnan hoitokunta. Lisäksi Katajanokkaseura ry:ltä ja Helsingin Yrittäjät - Etelä-Helsinki ry:ltä saatiin muistutukset.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa (9.5.2022) ei ollut huomautettavaa.

Kaupunginmuseo esittää lausunnossaan (16.5.2022) huolensa tilapäisen käytön jatkumisesta alueella, nyt esillä olevan hakemuksen mukaisesti kaiken kaikkeaan 27 vuoden ajan. Alue on osa tänä päivänä voimakkaasti kehittyvää Helsingin historiallista ydintä. Tämän kaltainen toiminta ja sen sijoitus tulisi suunnitella hallitulla tavalla, eikä määräaikaista toimintalupaa vaiheittain jatkamalla pysyväisluonteiseksi. Tilapäisen merikylpylän ja tapahtumakeskuksen sijoittaminen nykyiselle sijaintipaikalle osaksi Helsingin historiallisesti arvokkainta merijulkisivua, merkittävien valtiollisten ja kunnallisten rakennusten näkymään, ei ole kaupunginmuseon kannan mukaan rakentava ja vastuullinen tapa kehittää aluetta kaupunkikuvallisesti.

Kaupunginmuseo on nykyisen sijoituskauden aikana kiinnittänyt huomiota Finnair Skywheel -rakenteeseen asennettuihin mainosvaloihin, jotka valaisevat pimeään vuodenaikaan koko kauppatorinrannan kaupunkimaisemaa kylmällä sinisellä valolla, aiheuttaen häiriön kaupunkikuvassa, ja heijastuen kaupungin ulkopuolella aina Suomenlinnaan saakka. Mainosvalot ovat vastoin kohteen rakennusluvan ehtoja, ja tuleekin erityisin toimenpitein ja valvonnalla varmistaa, ettei rakennetta valaista tai varusteta brändin mainosvaloin.

Helsingin Yrittäjät - Etelä-Helsinki ry toteaa muistutuksessaan (17.5.2022) puoltavansa hakemuksen hyväksymistä. SkyWheel Helsinki Oy:n maailmanpyörän pysyttäminen Katajanokalle parantaa alueen vetovoimaa ja on omiaan säilyttämään alueen vilkkauden ja korostaa alueen viihtyisyyttä. Yrittäjäjärjestö toteaa, että itse yrityksen hakemuskirjeessä ei tuoda esille asemakaavasta poikkeamista siten, että maailmanpyörän ja sen toimintaa tukevien lipunmyynti- ynnä muiden rakennusten rakentaminen sallitaan asemakaavassa satamalaitureiden, -raiteiden ja -varastojen alueeksi tarkoitetulle sijainnille. Kuitenkin tämän kaltainen poikkeaminen voidaan katsoa puollettavaksi yrittäjäjärjestön mielestä.

Suomenlinnan hoitokunta toteaa lausunnossaan (25.5.2022), että Kauppatorin ja Katajanokan rantaa hallitseva huvilaite, joka sopeutuu huonosti kooltaan, valaistukseltaan ja toimintalogiikaltaan arvokkaaseen kaupunkiympäristöön, esitetään tällä keveällä myöntämismenettelyllä hallitsemaan Helsingin keskeistä kaupunkikuvaa kaikkiaan ainakin 16 vuotta. Täten maailmanpyörä tulisi toimimaan kaupunkikuvan pysyvänä rakenteena, kuten Allas Sea Pool -merikylpyläkin.

Suomenlinnan hoitokunnan lausunnossa on myös todettu, että rannalla sijaitseva Katajanokanlaituri 2 sisältyy Suomenlinnan maailmanperinnön suoja-alueeseen ja on osa Suomenlinnasta nähtävää Helsingin historiallisen keskustan siluettia. Maailmanpyörä hallitsee pitkälle ja laajalle näkyvää kaupunki- ja merinäkymää. Suomenlinnan maailmanperinnön kerrostuneen sotilasarkkitehtuurin autenttisuuden ja eheyden kannalta alueen kaupunkikuva ja rakennusperintö liittyvät erityisesti Suomen autonomisen suurruhtinaskunnan pääkaupungin ja sitä vartioineen Venäjän keisarikunnan sotilaallisen tukikohdan väliseen vuorovaikutukseen. Kauppatorin että Katajanokan vanhan osan RKY-kuvauksissa korostetaan Kauppatorin visuaalisia kiinnekohtia, keisarivierailun muistoksi pystytettyä obeliskia sekä Havis Amanda -suihkulähdeveistosta, sekä Katajanokan Eteläsatamaan avautuvaa korkeampien rakennusten rintamaa, jolle matalien makasiinien laiturialue toimii etualalla visuaalisena jalustana, ja jota kokonaisuutta kruunaa katedraali.

Suomenlinnan hoitokunta toteaa, että maailmanpyörän suhteen tulisi toimia Unescon maailmanperintökohteille säädettyä ohjeistusta noudattaen eli arvioida ympäristöään hallitsevan huvilaitteen kaupunkikuvalliset ja maisemalliset vaikutukset Suomenlinnan ainutlaatuisen maailmanlaajuisen arvon (OUV) kannalta. Olisi myös perusteltua käsitellä näin poikkeavan ja hallitsevan rakenteen sijoittuminen Suomenlinnan maailmanperinnön suojavyöhykkeelle poikkeamismenettelyä syvällisemmällä oikeusharkinnalla ja ohjauksella.

Muissa lausunnoissa ja muistutuksissa ei ollut huomautettavaa.

Hakijan vastine

Hakijalle on annettu tilaisuus antaa selityksensä annetuista muistutuksista ja lausunnoista. Hakija ilmoittaa vastineessaan, että maailmanpyörä ei enää nykyisin ole Finnair SkyWheel. Maailmanpyörän nimi on 2017 lähtien ollut SkyWheel Helsinki. Maailmanpyörässä ei myöskään ole ollut mainosvaloja vuoden 2017 jälkeen. Maailmanpyörä on nykyisin valaistu maltillisella tunnelmavalaistuksella, koska tämä on ollut saadun ohjeen mukaista toimintaa ja oletettu edistävän kaupunkilaisen viihtyisyyttä ja tuovan jotain lisää kaupunkikuvaan sekä maisemaan. Valaistus on toki helposti käännettävissä myös pois, jos näin halutaan tehdä. SkyWheel Helsinki Oy on täysin valmis keskustelemaan pyörän valaistuksesta ja toteuttamaan sen myös jatkossa kaupungin sallimissa sekä muita tahoja miellyttävissä rajoissa.

Maailmanpyörä on tällä hetkellä valaistu sinertävällä värillä, samoin myös maailmanpyörän gondolien ikkunat ovat sinertäviä. Nämä molemmat seikat on toteutettu Suomen värejä ajatellen. Tämän hillityn perusvalaistuksen lisäksi, valoja on hyödynnetty ei kaupallisissa, mutta kansallisissa juhlatilaisuuksissa. Näitä merkittävämpiä juhlapäiviä on esimerkiksi joulu, ystävänpäivä ja itsenäisyyspäivä. Pyörä valaistiin myös keltaiseksi keväällä 2022, Ukrainan värejä kunnioittaaksemme. Valaistusta on vuotuisesti myös hyödynnetty herättämään tietoisuutta ja osoittamaan tukea isompien sairauksien yksittäisinä kampanjapäivinä.

SkyWheel Helsinki Oy on täysin valmis keskustelemaan maailmanpyörän valaistuksesta ja toteuttamaan senkin niin, että valaistus tukisi Helsingin kaupunkikuvallista ja maisemallista kokonaisuutta.

Perustelut

Maailmanpyörä sekä siihen liittyvät rakenteet sekä lipunmyyntikioski, matkamuistomyymälä, samppanjabaari, pukeutumis- ja pesutilat voidaan pysyttää alueella. Hanke on väliaikaisena toimintona kävijöitä alueelle houkutteleva ja ympäristöä elävöittävä eikä aiheuta haittaa Eteläsataman alueen kehittämiselle.

Hankkeen voidaan katsoa edistävän alueen tämänhetkisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Maailmanpyörä voi sijaita rakennuspaikalla siihen saakka, kunnes kaupunki tarvitsee sen käyttöönsä, kuitenkin enintään 31.8.2030 saakka. Poikkeamispäätöksen määräaikaisuudella turvataan se, että kaupunki saa alueen käyttöönsä, kun alueen maankäytöstä on päätetty. Eteläsataman kokonaisuuden suunnittelu on käynnissä ja alueelle on suunnitteilla merkittäviä maankäytöllisiä muutoksia. Tämä tulee ottaa huomioon kaikissa alueeseen liittyvissä toimissa ja suunnitelmissa.

Toimijalla on kaupungin omistamalle rakennuspaikalle vuokrasopimus, joka on voimassa 31.12.2023 saakka. Maanvuokrasopimusta on päätetty jatkaa toistaiseksi voimassa olevana (Yritystontit -tiimin tiimipäällikkö 11.1.2023 § 9) siten, että 1.1.2024 alkaen vuokraus on voimassa toistaiseksi, yhden vuoden irtisanomisajoin.

Poikkeamispäätöksellä ja maanvuokrasopimuksella pyritään varmistamaan sopivan väliaikaisen käytön jatkuvuus siihen saakka, kun kaupunki maanomistajana tarvitsee alueen pysyvään käyttöön.

Mainosvalojen rakennusluvan ehtojen mukaisuus tarkastetaan rakennusvalvonnan toimesta.

Poikkeamisen erityinen syy on alueen tarkoituksenmukainen väliaikaiskäyttö.

Haettu toimenpide ei määräaikaisena ja päätöksessä asetetuin ehdoin aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 53 §, 58 § 1 mom, 72 §, 145 §, 171 §, 173–174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 ja 86 §
Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 15a ja 15b
Rakennusvalvontataksa 2023, 6 §

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Lupahakemukseen on liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vastaa pöytäkirjan nähtävilläolopäivää. Päätöksen valitusaika päättyy 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.02.2023

Valitusosoitus

Pöytäkirjan 97 § (Poikkeamispäätöksestä:).

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 • se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös välittömästi vaikuttaa
 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija
 • sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
 • se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa
 • kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa
 • toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen
 • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 97 § (Maksun osalta:).

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Salla Hoppu, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 37240

salla.hoppu@hel.fi

Katariina Hirvonen, suunnittelija, puhelin: 09 310 21300

katariina.hirvonen@hel.fi