Ehdokkaan nimeäminen, tilintarkastaja, perustettavan HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n, tilikausi 2022-2023

HEL 2021-014706
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 5 §

Tilintarkastajan nimeäminen perustettavalle HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:lle tilikausille 2022-2023

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä perustettavan HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lotta Kauppila). Tilintarkastaja nimetään tilikausille 2022-2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.12.2021 § 942 perustaa HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n. HAM on tällä hetkellä osa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuutta ja toiminnan säätiöiminen valmistellaan kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa kaupunginhallitus teki päätöksen säätiön perustamisesta ja toisessa vaiheessa keväällä 2022 kaupunginvaltuuston päätettäväksi esitetään liikkeenluovutusta perustettavaan säätiöön. Säätiön olisi tarkoitus aloittaa varsinainen toimintansa vuonna 2023.

HAM Helsingin taidemuseosäätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia toimia Helsingin taidemuseon ylläpitäjänä, edistää ja tukea kuvataidetta ja sen tunnetuksi tekemistä, huolehtia kaupungin taidemuseopalveluista ja taidekokoelmasta sekä harjoittaa muuta taidemuseotoimintaa.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. Tilintarkastaja nimetään perustettavalle säätiölle tilikausille 2022-2023.

Tilintarkastusrengas Oy toimii tällä hetkellä kilpailutukseen perustuen muun muassa kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan konserniyhtiöiden ja -säätiöiden tilintarkastajana. Siten on perusteltua, että sama tilintarkastaja nimetään nyt perustettavalle säätiölle. Tilintarkastusyhteisö on esittänyt vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppilaa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi