Virkojen perustaminen, kaupunkiympäristön toimiala, pelastuslaitos, 15 virkaa

HEL 2021-014747
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 12 §

Virkojen perustaminen pelastuslaitokseen kaupunkiympäristön toimialalle 10.1.2022 lukien

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle seuraavat yhteensä 15 virkaa 10.1.2022 lukien:

- yksikön päällikön virka, pelastustoiminnan palveluiden suunnitteluyksikköön pelastustoiminnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla            4 600,00 euroa/kk,
- yksikön päällikön virka, operatiivisten palveluiden yksikköön pelastustoiminnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 4 600,00 euroa/kk,
- yksikön päällikön virka, onnettomuuksien ehkäisyn yksikköön riskienhallinnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 4 600,00 euroa/kk,
- yksikön päällikön virka, varautumisen ja väestönsuojelun yksikköön riskienhallinnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 4 600,00 euroa/kk,
- yksikön päällikön virka, kaupunkiympäristöyksikköön riskienhallinnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 4 400,00 euroa/kk,
- neljä palopäällikön virkaa, alayksiköihin operatiivisten palveluiden yksikköön pelastustoiminnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla            4 253,80 euroa/kk,
- johtavan palotarkastajan virka kaupunkiympäristöyksikköön riskienhallinnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 3 947,69 euroa/kk,
- kolme johtavan palotarkastajan virkaa onnettomuuksien ehkäisyn yksikköön riskienhallinnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 3 563,57 euroa/kk,
- johtavan valvonnan suunnittelijan virka onnettomuuksien ehkäisyn yksikköön riskienhallinnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 3 563,57 euroa/kk ja
- johtavan turvallisuuskouluttajan virka onnettomuuksien ehkäisyn yksikköön riskienhallinnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 3 120,90 euroa/kk.
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Pelastuslain (379/2011) mukaisten tehtävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta. Pelastustoimen tehtävissä toimivalla henkilöllä on oikeus antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia kieltoja ja käskyjä tai oikeus päästä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taikka kajota toisen omaisuuteen.

Pelastuslautakunta on päättänyt, että pelastuslaitoksessa on 1.1.2022 alkaen neljä osastoa aikaisemman kolmen osaston sijaan (22.9.2021 § 41). Pelastuskomentaja on vahvistanut pelastuslaitoksen toimintasäännön, jossa on määrätty osastotasoa alemmasta organisaatiosta 1.1.2022 alkaen (8.12.2021 § 49). Pelastuslaitoksen uudessa organisaatiossa sekä onnettomuuksien ehkäisyn palvelut että operatiivisen toiminnan palvelut, niiden suunnittelu ja kehittäminen on keskitetty linjaorganisaatioon pelastustoiminnan osastolle ja riskienhallinnan osastoille. Virkojen perustamisella pannaan toimeen toimintasäännön mukainen palvelutuotannon johtamisorganisaatio. Osa niistä tehtävistä, joita nyt perustettavien virkojen haltijat tulevat hoitamaan, on aikaisemmin hoidettu määräaikaisina tehtävinä.

Pelastuslaitokselle on varattu määräraha talousarvioon perustettavaksi esitettäville viroille.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettyjen virkojen tehtäväkohtaiset palkat on määritelty kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi