Talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2022, Tarkastuslautakunta ja Tarkastusvirasto

HEL 2022-000105
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 3 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2022 talousarvio ja talousarvion noudattamisohjeet

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 8.12.2021 hyväksymän tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2022 talousarvion sekä kaupunginhallituksen 13.12.2021 hyväksymät talousarvion noudattamisohjeet.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2021 Helsingin kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024. Talousarvio on julkaistu kaupungin internetsivuilla: https://www.hel.fi/static/kanslia/Julkaisut/2021/helsinki-talousarvio-2022.pdf

Talousarviossa asetetut tavoitteet otetaan huomioon valmisteltaessa tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta valvoo, että tarkastusviraston toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan asettamien tavoitteiden mukaista. Talousarvioon sisältyy kohta 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto, jossa on määritelty ulkoisen tarkastuksen toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kaupunginhallitus hyväksyi 13.12.2021 vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeet, jotka koskevat kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia. Talousarvion noudattamisohjeet on julkaistu kaupungin internetsivuilla: https://hallintoprod.blob.core.windows.net/prod/Vuoden%202022%20talousarvion%20noudattamisohjeet.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi