Hyppää pääsisältöön

Avustuksen myöntäminen, nuorisopalvelut, toiminta- ja palkkausavustukset 2022

HEL 2022-000279
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 17 §

Vuoden 2022 toiminta-avustuksen käyttö

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto antoi seuraaville yhdistyksille lisäaikaa selvittää vuoden 2022 toiminta-avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla joko kokonaan tai osin vuoden 2022 vahvistun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarvittaessa nuorisotoiminnan/nuoriso-osaston erittelyt 15.8.2023 mennessä:

Sipoonkorven Haltiat ry (vuoden 2022 tuloslaskelma, tase, allekirjoitetut tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa tilinpäätös on käsitelty sekä toimintakertomus).

Vuosaaren Vesipääskyt ry (vuoden 2022 tuloslaskelma, tase, allekirjoitetut tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa tilinpäätös on käsitelty sekä toimintakertomus).

Partiotyttölippukunta Vuokot ry (vuoden 2022 tuloslaskelma, tase, allekirjoitetut tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa tilinpäätös on käsitelty sekä toimintakertomus).

Degerö Frivilliga Brandkår - Laajasalon Vapaaehtoinen Palokunta rf / nuoriso-osasto (vuoden 2022 tuloslaskelma, tase, allekirjoitetut tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa tilinpäätös on käsitelty sekä toimintakertomus ja nuoriso-osaston erittelyt).

Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry / nuoriso-osasto (vuoden 2022 tuloslaskelma, tase, allekirjoitetut tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa tilinpäätös on käsitelty sekä toimintakertomus ja nuoriso-osaston erittelyt).

Etelä-Suomen Seikkailijat ry (vain allekirjoitettu vuosikokouspöytäkirja sekä tuloslaskelma tilierittelyineen).

Lauttapartio ry (vuoden 2022 allekirjoitettu tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa vuoden 2022 tilinpäätös on käsitelty).

Töölön tähystäjät (vuoden 2022 allekirjoitetut tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa vuoden 2022 tilinpäätös on käsitelty).

Käpylän Yhdyskuntaklubi ry (vuoden 2022 allekirjoitetut tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa vuoden 2022 tilinpäätös on käsitelty).

Oranssi ry (vuoden 2022 tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa vuoden 2022 tilinpäätös on käsitelty).

Substance abuse and mental health association SAMHA RY (vuoden 2022 / edellisen kauden allekirjoitetut tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa vuoden 2022 tilinpäätös on käsitelty).

Partiolippukunta Haagan Eräveikot ry (vuoden 2022 virheetön tase, allekirjoitetut tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa vuoden 2022 tilinpäätös on käsitelty).

Pakinkylän Vapaaehtoinen Palokunta ry / nuoriso-osasto (allekirjoitettu vuosikokouspöytäkirja, jossa vuoden tilinpäätös on käsitelty).

Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry (allekirjoitettu vuosikokouspöytäkirja, jossa vuoden tilinpäätös on käsitelty).

Kanava nuoriso ry (allekirjoitettu vuosikokouspöytäkirja, jossa vuoden tilinpäätös on käsitelty).

Muotijuttu ry: vuodelle 2022 vuoden 2021 toiminta-avustuksen käyttämättä jääneen osuuden siirto (vuoden 2022 tuloslaskelma, tase, allekirjoitetut tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa vuoden toimintakertomus on käsitelty sekä toimintakertomus).

Switch ry: vuodelle 2022 vuoden 2021 toiminta-avustuksen käyttämättä jääneen osuuden siirto (vuoden 2022 tuloslaskelma, tase, allekirjoitetut tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa vuoden toimintakertomus on käsitelty sekä toimintakertomus).

Familia ry / helsinkiläinen nuorisotoiminta: vuodelle 2022 vuoden 2021 toiminta-avustuksen käyttämättä jääneen osuuden siirto (vain allekirjoitetut tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja).

Puuttuvat asiakirjat tulee lähettää sähköpostitse kumppanuusyksikön työntekijöille. Mikäli pyydettyjä liitteitä ei toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, peritään vuoden 2022 toiminta-avustus takaisin.

Nuorisojaosto siirsi Svensk Ungdom i Helsingfors r.f.:n vuoden 2022 toiminta-avustusten käyttämättä jääneen osuuden, 89,60 euroa, vuodelle 2023.

Lisäksi todettiin, että kaikki muut vuonna 2022 toiminta-avustusta saaneet yhdistykset ovat selvittäneet avustuksen käytön hyväksyttävästi.

Käsittely

Esteelliset:
Nina Miettinen ja Vili Saarnio
Esteellisyyden syy: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi (hallintolain 28.1 § kohta 4)
Emmi Piippo
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Tuulia Saves, Virpi Talasmäki ja Matteus Pellikka.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Toiminta-avustuksen käytön selvityksen perusteet

Avustuksen myöntävä lautakunta, jaosto tai viranhaltija valvoo avustuksen käyttöä. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet (28.10.2019)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää vuosittain toiminta-avustusta helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille sekä muiden yhdistysten nuoriso-osastoille ja -jaostoille. Edellisen avustuksen käyttö tulee selvittää uuden avustuksen haun yhteydessä. Selvitykseen vaaditaan yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto ko. vuodelta sekä vuosikokouspöytäkirja, jossa tilinpäätös on käsitelty. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Saadun avustuksen käytön selvitys on annettava siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä, peritään myönnetty avustus takaisin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Rekisteröimättömältä varhaisnuorisoyhdistykseltä ja nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Nuoriso-osastolla tms. pitää siis olla oma kustannuspaikka kirjanpidossa ja talousarviossa sekä sen toiminnan tulee näkyä myös yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös ne järjestöjen varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastot/jaostot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Kirjanpito on järjestettävä siten että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidossa seurata. Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Kuvaus vuoden 2022 toiminta-avustusten käytöstä

Toiminta-avustuksia vuodelle 2022 myönnettiin 139 yhdistykselle 1 312 880 euroa. Lisäksi neljän sellaisen yhdistyksen, joka ei hakenut vuodelle 2022 toiminta-avustusta, edellisen vuoden 2021 toiminta-avustuksia siirrettiin vuodelle 2022 (Nuorisojaosto 31.5.2022, §17).

Vuoden 2022 toiminta-avustuksen käyttö tuli selvittää 31.3.2023 mennessä ja tarvittaessa annettiin lisäaikaa. Osin tai kokonaan avustuksen käyttöä ei selvittänyt 18 yhdistystä, joille annetaan lisäaikaa vielä 15.8.2023 asti.

Svensk Ungdom i Helsinfors r.f. sai toiminta-avustusta 2 100 euroa ja palkkausavustusta 21 330 euroa. Yhdistyksellä oli hyväksyttäviä menoja kokonaisuudessaan 23 340,40 euroa, joista palkkausavustukseen liittyi 21 330 euroa. Toiminta-avustuksen osuudeksi jäi tämän jälkeen 2 010,40 euroa, joten toiminta-avustusta jäi käyttämättä 89,60 euroa.

Toimivalta ja avustukseen liittyvät päätökset

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. (luku 17, § 4 kohta 3 ja 4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia, edistetään helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä helsinkiläisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjontaa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021, § 202)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen toiminta-avustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 31.05.2022 § 17

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätietojen antaja

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 09 310 23056

tuulia.saves@hel.fi